Декларация за поверителност

Настоящият документ съдържа Важна информация относно обработването на личните данни на физически лица от „Содексо Пасс България” ЕООД (наричано по-долу също „Дружеството”), което се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

„Содексо Пасс България” ЕООД обработва лични данни на всички или някои от следните категории физически лица, във връзка със сключваните от него договори:

 • клиенти – физически лица;
 • законни представители и представители по пълномощие на клиенти – юридически лица;
 • лица за контакт с клиенти – юридически лица съгласно сключените с тях договор или договори (наричани общо по-долу „Договора”);
 • служители на клиентите – юридически лица, които при оперативното изпълнение на Договора контактуват с „Содексо Пасс България” ЕООД.

В случай, че попадате в някоя от горепосочените категории, молим да прочетете внимателно този документ. Термините „Вас”, „Вие”, „Вашите” и др. подобни се отнасят до лицата, посочени в тези категории.

1. Данни на Дружеството. Координати за връзка

„Содексо Пасс България” ЕООД е дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Р. България, регистрирано е в търговския регистър към българската Агенция по вписванията с ЕИК 131085380 и е със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1.

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните някои от Вашите права като субект на данни, молим да се свържете с Дружеството:

 • по имейл: dpo.bg@sodexo.com; или
 • по телефон: 0700 40 700; или
 • по пощата на адрес: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1.

2. Цели и правни основания за обработването

„Содексо Пасс България” ЕООД може да обработва Вашите лични данни за следните цели:

(1) Провеждане на преговори и сключване на правно обвързващ Договор между страните.

(2) Точно и своевременно изпълнение на Договора, сключен с Вас или с Вашето дружество, и осъществяване на необходимата комуникация между нас и Вас или Вашето дружество.

(3) Поддържане на търговските взаимоотношения между „Содексо Пасс България” ЕООД и неговите контрагенти, включително изпращане на търговски съобщения и информация, когато това е предвидено в Договора или е получено Вашето писмено съгласие.

Правните основания за обработване на Вашите лични данни за постигане на горепосочените цели са следните:

 • договорно основание: изпълнение на договорните задължения на „Содексо Пасс България” ЕООД по сключения с Вас или с Вашето дружество Договор;
 • законови задължения: примерно изпълнение на задълженията на „Содексо Пасс България” ЕООД, произтичащи от данъчното законодателство, като, но не само, необходимостта да издава данъчни фактури и кредитни/дебитни известия;
 • дадено от Вас съгласие: ако не може да бъде приложено друго правно основание, примерно – когато желаете да получавате оферти, рекламни и маркетинг съобщения. Когато обработването се извършва на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което обаче няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му. За да оттеглите Вашето съгласие, молим да се свържете с Дружеството по един от начините, посочени в т. 1 от този документ.

Вашите данни не се обработват за целите на автоматизирано взимане на решения, включително профилиране, по смисъла на приложимото законодателство.

3. Категории лични данни, обработвани от Дружеството

„Содексо Пасс България” ЕООД обработва всички или част от следните категории лични данни:

 • Индивидуални данни като три имена и ЕГН (или дата и място на раждане);
 • Данни за контакт като адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефонен номер;
 • Данни за заемана длъжност, включително за представителна власт.

4. Какво се случва, ако не предоставите Вашите лични данни?

Вашите личните данни са необходими за коректното изпълнение от „Содексо Пасс България” ЕООД на поетите от него преддоговорни и/или договорни задължения. В случай, че не предоставите на „Содексо Пасс България” ЕООД изискваните от Вас лични данни, това може да затрудни сключването и/или изпълнението на Договор(и) между „Содексо Пасс България” ЕООД и Вас или Вашето дружество.

5. Как Вашите лични данни стигат до нас?

Вашите лични данни ще бъдат получени от „Содексо Пасс България” ЕООД от самите Вас или от друг служител/представител на Вашето дружество (когато е приложимо).

6. С кого Дружеството може да споделя Вашите лични данни?

„Содексо Пасс България” ЕООД може да предостави Ваши лични данни на свои подизпълнители, имащи отношение към изпълнението на Договора, и със своите счетоводители и правни консултанти, както и да сподели Вашите лични данни с друго дружество от групата SODEXO.

„Содексо Пасс България” ЕООД може също така да бъде задължено да разкрие Ваши Лични данни пред регулаторни органи, съдилища и административни, държавни или общински органи, когато това се изисква по силата на закон, подзаконови нормативни актове или процедури, или с цел защитата на интересите, правата или имуществото на „Содексо Пасс България” ЕООД или на свързани с него трети страни.

В случай, че „Содексо Пасс България” ЕООД възнамерява да изпрати Ваши лични данни на дружество, установено извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона, „Содексо Пасс България” ЕООД ще Ви уведоми за това и ще положи всички необходими усилия, за да се увери, че съществуват подходящи гаранции, които осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите лични данни съгласно изискванията на приложимото законодателство. Това може да включва примерно използването на вътрешнофирмени или междуфирмени договори за обработване на лични данни въз основа на стандартните договорни клаузи, одобрени от ЕС, или на Споразумението за защита на личните данни между ЕС и САЩ, или на други механизми, признати или одобрени от съответните компетентни органи и институции. Ако имате въпроси относно предоставянето на Вашите лични данни на трети страни, молим да се свържете с Дружеството по един от начините, посочени в т. 1 от този документ.

7. Срок за съхранение на Вашите лични данни

Вашите данни ще бъдат съхранявани от „Содексо Пасс България” ЕООД до окончателното приключване на договора и до изтичането на законоустановените давностни срокове за завеждане на искове във връзка с претенции, произтичащи от или свързани с Договора, и/или до изтичането на законоустановените срокове за съхранение на документи за данъчен контрол и инспекции.

Ако Вие престанете на бъдете служител и/или лице за контакт на Вашето дружество – контрагент на „Содексо Пасс България” ЕООД, „Содексо Пасс България” ЕООД ще преустанови обработването на Вашите лични данни след получаване на уведомление за това обстоятелство.

8. Вашите права във връзка със защитата на личните данни

В качеството Ви на субект на данни имате право да упражните следните права във връзка с Вашите лични данни, събирани и обработвани от нашето Дружество:

Право на достъп и коригиране

Можете да поискате достъп до Вашите Лични данни. Можете също така да поискате коригирането на неточни Лични данни или да поискате допълването на непълни Лични данни.

Можете да поискате всякаква налична информация за източника на Личните данни, както и копие от обработваните от Содексо Лични данни.

Право да бъдете забравени

Правото да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите Лични данни в случай, че:

 1. Личните данни повече не са необходими;
 2. избрали сте да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването;
 3. възразили сте срещу обработването на Вашите Лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации;
 4. Вашите Лични данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни;
 6. изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.
Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, когато:

 1. оспорвате точността на Личните данни;
 2. Содексо не се нуждае повече от Личните данни за целите на обработването;
 3. сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.
Право на преносимост на данните

Имате право да получите, когато е приложимо, Вашите Лични данни, които сте предоставили на Содексо, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от Содексо, когато:

(a) обработването на Вашите Лични данни е основано на съгласие или на договор; и

(b) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Можете също така да поискате Вашите Лични данни да бъдат директно прехвърлени на друго лице по Ваш избор (когато технически е възможно).

Право на възражение Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни, включително във връзка с профилиране или директен маркетинг (маркетинг съобщения). Когато обработването на Вашите Лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или което Ви засяга в значителна степен.
Право на жалба пред компетентен надзорен орган Ако имате оплакване срещу нас, свързано с неприкосновеността на Вашите лични данни, следва да попълните и да ни изпратите Формуляр за подаване на искания и оплаквания или да ни изпратите Вашето оплакване по имейл или по пощата на посочените в т. 1 от този документ контакти, в съответствие с нашата глобална Политика за обработване на искания и оплаквания. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор, можете да защитите Вашите права, като се обърнете към местния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни) или компетентния съд в Р.България. Също така, имате възможност да се свържете с водещия надзорен орган по седалището на нашата група във Франция („CNIL“, www.cnil.fr).

 

Гореописаните права се упражняват при условията на действащото законодателство за защита на личните данни. За повече информация относно тези права и как да ги упражните, молим да се свържете с Дружеството по един от начините, посочени в т. 1 от този документ.

За да се запознаете с нашата глобална Политика за поверителност или с нашата Глобална политика за обработване на искания и оплаквания във връзка със защитата на данните, или ако желаете да получите Формуляр за подаване на искания и оплаквания, молим да посетите нашия уебсайт на адрес: www.sodexo.bg