Какво представляват ваучерите за храна по наредба 11?

Ваучерите за храна по Наредба 11 се предоставят при задължение на работодателя да осигури храна и/или добавки към нея на служители при специфични условия на труд:

1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;

2. като водолази и работещи в кесони;

3. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;

4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;

5. в среда на йонизиращи лъчения;

6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри – в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;

10. непосредствено във:

а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;

б) производството на кокс и металургични огнеупори;