Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass

ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ТОМБОЛАТА
Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass НА СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ
ПО ВРЕМЕ ПРОМОЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass  НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА ““Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass  И ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Организатор на томболата “Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass” e Содексо Пасс България ЕООД, с търговски адрес: гр.София, Район “Младост”, Бизнес Парк София, сгр. 12, ж.к. Младост 4, 1715 и ЕИК 131085380 („ОРГАНИЗАТОР”).

Настоящите официални правила определят начина на провеждане на томболата Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass на Содексо Пасс България и отношенията между Организатора на томболата от една страна и участниците в нея, от друга. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила (наречени по-долу: „Официални правила”). Официалните правила ще бъдат публично достъпни на интернет адрес: www.sodexo.bg . Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет aдреса, описан по-горе.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И УЧАСТНИЦИ

Томболата се организира на територията на БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, град София на територията на Република България.

В томболата имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години с местоживеене в Република България, отговарящи на изискванията на Официалните правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛСНОСТ И ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ

Периодът на участие започва в 10:30:00 часа на 01 юни 2016 и приключва в 16:00:00 часа на 02  юни 2016.

Участниците имат право да регистрират своето участие като пуснат своя талон с попълнени данни (име, телефон, мeйл, компания и позиция) в урната на Содексо Пасс България ЕООД в указания по-горе период. Чрез пускането на своя талон в урната, участниците приемат и се ангажират с всички условия и правила.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

При условията на настоящите Официални правила за периода на играта ще бъдат раздадени следните награди:

3 тримесечни спортни карти Sport Pass, даващи достъп до мрежа от над 200 спортни клуба в цялата страна
5 едномесечни спортни карти Sport Pass, даващи достъп до мрежа от над 200 спортни клуба в цялата страна

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ, ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. ОПИСАНИЕ

Всички желаещида се включат в томболата, трябва да се снимат на нашите пана със спортни тела. Всеки участвал, получава правото да  регистрира своето участие в томболата като пусне своя талон с попълнени

две имена, е-mail адрес и телефон за връзка, компания, в която работя.

Наградите ще бъдат теглени на томболен принцип сред всички участници, отговарящи на условията, описани по-горе.

Всеки включил се ще получи и подарък кутийка със здравословни ръчноправени бонбони FitSpo (до изчерпване на наличните количества), както и брошура с промо код, даващ право на покупка на до 3 карти Sport Pass.

Всеки снимал се на паната на Содексо доброволно отдава правата на тази снимка на Организатора.

5.2. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИ

Тегленето на печелившите участници за всичките награди ще се извърши на 06.06.2016г. в 14.00ч в офиса на Содексо Пасс България ЕООД, с адрес  град София 1766, ж.к. Младост  4,  „Бизнес парк София” №1, бл.12, ет.3. В тегленето на наградите участват всички получени талони.

Тегленето на наградите ще се осъществява на случаен принцип от всички талони, участващи в играта. Представител на ОРГАНИЗАТОРА, разбърква ръчно талоните с данните на всички участници. Печеливш е този участник в играта, чието имена бъде изтеглено от определения представител на  ОРГАНИЗАТОРА.  Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Содексо Пасс България ЕООД. Всички печеливши ще бъдат уведомени от Организатора и на посочения от тях телефон за контакт.

Наградите трябва да бъдат потърсени от печелившите участници в срок до 20 дни, считано от датата на теглене на наградите. Oрганизаторът уговаря индивидуално с всеки спечелил мястото, датата и часът за получаване на наградите, начинът на получаването им. Спечелилият участник, с който не може да бъде осъществена връзка в срок до 10 дни от датата на теглене на наградите, както и този, който не потърси наградата си в срока, съгласно правилата по-горе, или който се откаже изрично от спечелената награда, губи правата си върху нея.

5.3. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

От 08.06.2016г печелившите участници могат да получат своята награда в офиса на Содексо Пасс България ЕООД или по куриер, ако предварително са обявили това. Получаването на наградите става само след представяне на лична карта за удостоверяване на самоличността.

Всеки печeливш приема да бъде сниман с наградата си за целите на промоцията. Печелившият доброволно отдава правата на тази снимка на Организатора. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

Всеки участник има право по всяко време да отмени участието си в томболата, без да посочва причини за това.

Участието на потребителя томболата може да бъде прекратено от Организатора при:

- неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите правила;

- прекратяване провеждането на томболата от Организатора.

Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на томболата поради изключителни обстоятелства, като информират своевременно за това чрез интернет-страницата на компанията. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация под каквато и да било форма.

РАЗДЕЛ 7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците се решава по

взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от

компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни с идентификационен номер в електронния Регистър на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

Като се включва в томболата, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора. Участието в томболата на желаещите е изцяло доброволно. В случай, че даден участник не желае Организатора да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в томболата.

Организатора обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на Кампанията и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на правилата;

- провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора и неговите партньори (директен маркетинг) и изготвяне на обзорни статистически и маркетингови

доклади за потребителите и продуктите на Организатора.

С регистрацията си за участие, участниците се съгласяват да получават електронни съобщения на имейл адреса си, във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с дейността на Организатора.

Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в томболата самостоятелно или чрез възлагане на трето лице, което ще се задължи да спазва съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора:

- дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет поддръжка и администрация на интернет страниците на Организатора;

Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

Участниците, ненавършили 18 години, нямат право да участват в томболата.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

С регистрацията си за участие в томболата участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

Организатора не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на томболата, или за грешки и/или недостатъци при провеждането на томболата, поради извънредни обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на томболата, поради форсмажорни обстоятелства, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, както и поради други обстоятелства, които не са такива обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден телефон за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

РАЗДЕЛ 10. ДРУГИ

Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.sodexo.bg за периода на провеждане на промоционална кампания Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass.

Настоящите правила влизат в сила на 01.06.2016г. и важат за периода на провеждане на промоционална кампания Излез от офиса, влез във форма със Sport Pass, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с томболата. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на интернет-страницата www.sodexo.bg. Участниците следва сами да следят за промени в правилата, като Организаторa не е длъжен да ги информира по друг начин за това. Изискване на награда от участник в тази томбола ще означава, че участникът е приел Официалните Правила и се е ангажирал да спазва всички техни условия и разпоредби.

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700
Вашият браузър не е обновен!

Обновете си браузъра за да видите този сайт коректно. Обновете си браузъра сега

×