Заявление на Содексо по повод решение на КЗК

 

Скъпи клиенти,

По повод публикациите в пресата относно наложената санкция на „Содексо Пасс България“ ЕООД за подадени „неверни“ списъци с търговски обекти в обществени поръчки, бихме искали да ви информираме за следното:

В цитираното в пресата производство, КЗК е изследвала достоверността на списъците с декларирани от Содексо общо 6 123 (шест хиляди сто двадесет и три) търговски обекта, приемащи негови ваучери, подадени в множество обществени поръчки, в които дружеството е участвало. При проверката на заявените в тези списъци 6 123 обекта, КЗК е открила несъответствие само по отношение на 4 (четири) от обектите, декларирани в една единствена обществена поръчка. Тези 4 обекта, за които е наложена санкцията са се дублирали с други обекти, посочени в подадения списък, тоест са били съществуващи и са приемали ваучери на дружеството.

В производството е установено, че Содексо не е увредило по никакъв начин конкурентите си, тъй като дори без тези 4 обекта, по отношение на които е допусната неточност, броят на обектите, заявени от Содексо в поръчката е бил най-голям в сравнение с декларираните от неговите конкуренти. Клиентът на дружеството също не е бил увреден, тъй като всички декларирани обекти са съществували и са приемали ваучери на дружеството.

Смятаме, че санкцията е неправомерно наложена, тъй като е видно, че става дума за техническа неточност, а не за недобросъвестни действия от страна на Содексо. Подобна неточност е допустима с оглед на обстоятелството, че Содексо е заявило огромен брой обекти (6123 бр. обекти), а поддържането на постоянна актуалност на такъв брой обекти, с оглед динамичността на търговските отношения, допуска подобен вид статистическа грешка.     

Уверяваме ви, че Содексо прилага най-високи стандарти на качество при обслужването на клиентите си и извършва дейността си при стриктно спазване на разпоредбите на българското законодателство. Списъците с търговски обекти, приемащи ваучери на дружеството публикувани на страницата ни  и подавани в обществени поръчки са актуални, като всички декларирани в тях обекти съществуват и приемат ваучери на дружеството.