Общи условия за електронно подписване на договори

Общи условия за ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 7

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 7 от 09 юли 2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

 

Тези Общи условия са установени от „Содексо Пасс България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 7. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Содексо Пасс България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • Договор” означава индивидуалният договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 7, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него.
 • Наредба № 7” означава Наредба № 7 от 09 юли 2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (Обн. – ДВ, бр. 66 от 25.07.2003г.)
 • Оператор” или „Содексо” е дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12, разполагащо с Разрешение № 139/12.02.2004г., издадено от Министерството на финансите за осъществяване дейност като оператор на ваучери за храна.
 • Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Содексо съгласно Договора.
 • Ваучери ТрапезаPASS” или „Ваучери” са ваучерите за храна ТрапезаPASS, отпечатвани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия и с Наредба № 7.
 • Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните Ваучери, начин на доставка, адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива.
 • Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение, в или от което се извършва продажбата на стоки по смисъла на Наредба № 7 и в което се приемат ваучери ТрапезаPASS.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за отпечатване, таксата за доставка, таксата за пакетиране, таксата за индивидуализиране на Ваучерите и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с отпечатването и доставката на Ваучерите.
 • Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: www.sodexo.bg.
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 7 и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери ТрапезаPASS съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, наличен за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да отпечата върху ваучерите ТрапезаPASS номиналната стойност, посочена от Клиента и всички други изискуеми реквизити съгласно Наредба № 7 и другите приложими нормативни актове.

3.5. Операторът е длъжен да достави ваучерите ТрапезаPASS до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора с банков превод в съответствие с чл. 13 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 7. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.6. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.7. Операторът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение и осребряването на ваучерите ТрапезаPASS, както и да осигури приемането на ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки в тях. Информация за Търговските обекти, приемащи ваучерите ТрапезаPASS, е налична на Уебсайта на Оператора.

3.8. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен да заплаща номиналната стойност на Ваучерите и Възнаграждението на Оператора по банков път преди доставката им, както е предвидено в чл. 13 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 7 и в настоящите Общи условия.

4.2. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора и с настоящите Общи условия. Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.3. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.4. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите ТрапезаPASS, настъпили след доставката на Ваучерите от Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите ТрапезаPASS. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.5. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на Ваучери ТрапезаPASS.

4.6. Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери ТрапезаPASS в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Содексо не може да бъде държано отговорно за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Работодателя на Ваучерите за храна, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите ТрапезаPASS. Содексо не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите ТрапезаPASS не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

5. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за Ваучери ТрапезаPASS се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери. В случай на частично плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, доставката на заявените Ваучери се задържа (отлага) до пълното заплащане на остатъчната сума, от който момент ще започне да тече срокът за доставка.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по следният начин:

 • номиналната стойност на Ваучерите ТрапезаPASS следва да бъде заплатена по „специална банкова сметка” на Оператора, наречена „Ваучери за храна” и посочена в издадената от Оператора проформа-фактура, в съответствие с чл. 13, ал. 3 от Наредба № 7;
 • Възнаграждението на Оператора следва да бъде заплатено по разплащателната сметка на Оператора, посочена в издадената от Оператора проформа-фактура.

5.4. Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

6. Експресно отпечатване и доставка на Ваучери

6.1. Клиентът може да заяви експресно отпечатване и доставка на Ваучери ТрапезаPASS в Поръчката за съответния период. Срокът на изпълнение на такава Поръчка е до 72 (седемдесет и два) часа, след заплащане от Клиента на номиналната стойност на Ваучерите и дължимото Възнаграждение по банковата сметка на Оператора.

6.2. При експресно отпечатване и доставка на Ваучери Клиентът заплаща таксата за отпечатване, посочена в Договора, увеличена с +1% (един процент).

7. Използване и валидност на ваучерите ТрапезаPASS

7.1. Ваучерите ТрапезаPASS могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, изброени в чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 и сключили договор за обслужване с Оператора. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите ТрапезаPASS, е налична на Уебсайта на Оператора.

7.2. Ваучерите ТрапезаPASS могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и хранителни продукти. Забранено е използването на Ваучерите като разплащателно средство за вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия и други стоки, посочени в Наредба № 7 и в другите нормативни актове.

7.3. Ваучерите ТрапезаPASS не могат да бъдат заменяни срещу пари и за тях не се връща остатък в пари, когато стойността на закупените с Ваучерите стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучерите.

7.4. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

7.5. Срокът на валидност на Ваучерите ТрапезаPASS е отпечатан върху лицевата страна на всеки Ваучер. Ваучерите могат да бъдат използвани само в рамките на срока им на валидност, като след изтичането на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери ТрапезаPASS и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.

7.6. Доставените от Оператора на Клиента Ваучери ТрапезаPASS не се преиздават при никакви обстоятелства.

7.7. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност и реквизити) на Ваучери ТрапезаPASS, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

8. Срок на Договора. Прекратяване

8.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

8.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.

8.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

8.4. Договорът се прекратява без предизвестие, с изпращането на уведомление до другата Страна, в следните случаи:

(а) ако Операторът престане да отговаря на условията, предвидени в чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба № 7;
(б) ако Клиентът или негови служители извършат или направят опит да извършат действия по подправяне, фалшифициране или имитиране на Ваучери ТрапезаPASS или заменят Ваучерите за пари.

9. Защита на личните данни

9.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на Ваучери ТрапезаPASS:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на Ваучери ТрапезаPASS при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

9.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

10. Електронна форма. Влизане в сила

10.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

10.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

10.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

11.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

11.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

11.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

11.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

11.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.05.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

Общи условия за ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 11

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

 

Тези Общи условия са установени от „Содексо Пасс България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 11. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Содексо Пасс България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • Договор” означава индивидуалният договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 11, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него.
 • Наредба № 11” означава Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Обн. – ДВ, бр. 1 от 03.01.2006г.)
 • Оператор” или „Содексо” е дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
 • Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Содексо съгласно Договора.
 • Ваучери ТрапезаPASS” или „Ваучери” са ваучерите за храна ТрапезаPASS, отпечатвани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия и с Наредба № 11.
 • Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните Ваучери, начин на доставка, адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива.
 • Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение, в или от което се извършва продажбата на стоки – храна и/или добавки към нея по смисъла на Наредба № 11, и в което се приемат ваучери ТрапезаPASS.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за отпечатване, таксата за доставка, таксата за пакетиране, таксата за индивидуализиране на Ваучерите и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с отпечатването и доставката на Ваучерите.
 • Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: www.sodexo.bg.
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Наредба № 11 и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери ТрапезаPASS съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, наличен за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да отпечата върху ваучерите ТрапезаPASS номиналната стойност, посочена от Клиента и всички други изискуеми реквизити съгласно приложимото законодателство.

3.5. Операторът е длъжен да достави ваучерите ТрапезаPASS до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.6. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.7. Операторът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение и осребряването на ваучерите ТрапезаPASS, както и да осигури приемането на ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки в тях. Информация за Търговските обекти, приемащи ваучерите ТрапезаPASS, е налична на Уебсайта на Оператора.

3.8. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора, с настоящите Общи условия и с изискванията на Наредба № 11, на Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006г. за прилагането на Наредба № 11 и на чл. 285 от Кодекса на труда. Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.2. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.3. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите ТрапезаPASS, настъпили след доставката на Ваучерите от Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите ТрапезаPASS. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.4. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на ваучери ТрапезаPASS.

4.5. Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери ТрапезаPASS в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Содексо не може да бъде държано отговорно за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Работодателя на Ваучерите за храна, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите ТрапезаPASS. Содексо не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите ТрапезаPASS не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

5. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за Ваучери ТрапезаPASS се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери. В случай на частично плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, срокът за доставка на Ваучерите ще започне да тече след заплащане на остатъчната сума.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по банковата сметка на Оператора, посочена в Договора. Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

6. Експресно отпечатване и доставка на Ваучери

6.1. Клиентът може да заяви експресно отпечатване и доставка на Ваучери ТрапезаPASS в Поръчката за съответния период. Срокът на изпълнение на такава Поръчка е до 72 (седемдесет и два) часа след заплащане от Клиента на номиналната стойност на Ваучерите и дължимото Възнаграждение по банковата сметка на Оператора.

6.2. При експресно отпечатване и доставка Ваучери Клиентът заплаща таксата за отпечатване, посочена в Договора, увеличена с +1% (един процент).

7. Използване и валидност на ваучерите ТрапезаPASS

7.1. Ваучерите ТрапезаPASS могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, с които Операторът е сключил договори за обслужване. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите ТрапезаPASS, е налична на Уебсайта на Оператора.

7.2. Ваучерите ТрапезаPASS могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и/или добавки към нея и хранителни продукти, посочени в заповедта на Клиента (в качеството му на работодател), издадена по реда на член 7 от Наредба № 11 („Заповедта“). В първата Поръчка на Клиента към Оператора за отпечатване и доставка на Ваучери, Клиентът е длъжен да посочи писмено своите изисквания към съдържанието на Ваучерите с цел да се гарантира, че срещу тях ще бъде получена точно определен вид храна/добавки към нея, съответстваща на тази, определена със Заповедта. Клиентът е длъжен да уведоми писмено и своевременно Оператора за всяка промяна на Заповедта, водеща до необходимост от промяна на съдържанието на Ваучерите. Съдържанието на доставяните от Оператора Ваучери, целящо да гарантира закупуването на видовете храна/добавки към нея посочени в Заповедта, се определя единствено от Клиента в направената от него Поръчка. Операторът не носи отговорност в случай, че съдържанието на Ваучерите не гарантира закупуването на храна/добавки към нея, посочени в Заповедта, поради непредоставяне, несвоевременно предоставяне, неточност, непълнота, нецелесъобразност или неприложимост на изискванията на Клиента.

7.3. Ваучерите ТрапезаPASS не могат да бъдат заменяни срещу пари и за тях не се връща остатък в пари, когато стойността на закупените с Ваучерите стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучерите.

7.4. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

7.5. Срокът на валидност на Ваучерите ТрапезаPASS е отпечатан върху лицевата страна на всеки Ваучер. Ваучерите не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери ТрапезаPASS и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.

7.6. В срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на валидност на неизползвани Ваучери ТрапезаPASS, Клиентът може да поиска от Оператора да ги замени с нови Ваучери до размера на номиналната им стойност. Искането се изпраща задължително в писмен вид, като към него Клиентът е длъжен да приложи оригиналите на неизползваните Ваучери. Клиентът е длъжен да заплати такса за замяна, както и дължимото Възнаграждение на Оператора за отпечатване и доставка на новите Ваучери. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на плащане от Клиента на съответно дължимите суми.

7.7. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на Ваучери ТрапезаPASS, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

8. Срок на Договора. Прекратяване

8.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

8.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.

8.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

9. Защита на личните данни

9.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на Ваучери ТрапезаPASS:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на Ваучери ТрапезаPASS при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

9.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

10. Електронна форма. Влизане в сила

10.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

10.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

10.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

11.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

11.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

11.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

11.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

11.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.05.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

 

Общи условия за ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно чл. 140, ал. 3 от Кодекса на труда

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Член 140,алинея 3 от Кодекса на трудаза определяне на условията и реда за осигуряване на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на ношния труд

 

Тези Общи условия са установени от „Содексо Пасс България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Член 140,алинея 3 от Кодекса на труда .Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Содексо Пасс България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери за храна ТрапезаPASS съгласно Член 140,алинея 3 от Кодекса на труда и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

2. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери ТрапезаPASS съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, наличен за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да отпечата върху ваучерите ТрапезаPASS номиналната стойност, посочена от Клиента и всички други изискуеми реквизити съгласно приложимото законодателство.

3.5. Операторът е длъжен да достави ваучерите ТрапезаPASS до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.6. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.7. Операторът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение и осребряването на ваучерите ТрапезаPASS, както и да осигури приемането на ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки в тях. Информация за Търговските обекти, приемащи ваучерите ТрапезаPASS, е налична на Уебсайта на Оператора.

3.8. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

3. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора, с настоящите Общи условия Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.2. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.3. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите ТрапезаPASS, настъпили след доставката на Ваучерите от Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите ТрапезаPASS. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.4. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на ваучери ТрапезаPASS.

4.5. Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери ТрапезаPASS в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Содексо не може да бъде държано отговорно за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Работодателя на Ваучерите за храна, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите ТрапезаPASS. Содексо не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите ТрапезаPASS не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

4. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за Ваучери ТрапезаPASS се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери. В случай на частично плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, срокът за доставка на Ваучерите ще започне да тече след заплащане на остатъчната сума.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по банковата сметка на Оператора, посочена в Договора. Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

5. Експресно отпечатване и доставка на Ваучери

6.1. Клиентът може да заяви експресно отпечатване и доставка на Ваучери ТрапезаPASS в Поръчката за съответния период. Срокът на изпълнение на такава Поръчка е до 72 (седемдесет и два) часа след заплащане от Клиента на номиналната стойност на Ваучерите и дължимото Възнаграждение по банковата сметка на Оператора.

6.2. При експресно отпечатване и доставка Ваучери Клиентът заплаща таксата за отпечатване, посочена в Договора, увеличена с +1% (един процент).

6. Използване и валидност на ваучерите ТрапезаPASS

7.1. Ваучерите ТрапезаPASS могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, с които Операторът е сключил договори за обслужване. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите ТрапезаPASS, е налична на Уебсайта на Оператора.

7.2. Ваучерите ТрапезаPASS могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и/или добавки към нея и хранителни продукти, посочени в заповедта на Клиента (в качеството му на работодател). В първата Поръчка на Клиента към Оператора за отпечатване и доставка на Ваучери, Клиентът е длъжен да посочи писмено своите изисквания към съдържанието на Ваучерите с цел да се гарантира, че срещу тях ще бъде получена точно определен вид храна/добавки към нея, съответстваща на тази, определена със Заповедта. Клиентът е длъжен да уведоми писмено и своевременно Оператора за всяка промяна на Заповедта, водеща до необходимост от промяна на съдържанието на Ваучерите. Съдържанието на доставяните от Оператора Ваучери, целящо да гарантира закупуването на видовете храна/добавки към нея посочени в Заповедта, се определя единствено от Клиента в направената от него Поръчка. Операторът не носи отговорност в случай, че съдържанието на Ваучерите не гарантира закупуването на храна/добавки към нея, посочени в Заповедта, поради непредоставяне, несвоевременно предоставяне, неточност, непълнота, нецелесъобразност или неприложимост на изискванията на Клиента.

7.3. Ваучерите ТрапезаPASS не могат да бъдат заменяни срещу пари и за тях не се връща остатък в пари, когато стойността на закупените с Ваучерите стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучерите.

7.4. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

7.5. Срокът на валидност на Ваучерите ТрапезаPASS е отпечатан върху лицевата страна на всеки Ваучер. Ваучерите не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери ТрапезаPASS и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.

7.6. В срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на валидност на неизползвани Ваучери ТрапезаPASS, Клиентът може да поиска от Оператора да ги замени с нови Ваучери до размера на номиналната им стойност. Искането се изпраща задължително в писмен вид, като към него Клиентът е длъжен да приложи оригиналите на неизползваните Ваучери. Клиентът е длъжен да заплати такса за замяна, както и дължимото Възнаграждение на Оператора за отпечатване и доставка на новите Ваучери. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на плащане от Клиента на съответно дължимите суми.

7.7. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на Ваучери ТрапезаPASS, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

7. Срок на Договора. Прекратяване

8.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

8.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.

8.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

8. Защита на личните данни

9.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на Ваучери ТрапезаPASS:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на Ваучери ТрапезаPASS при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

9.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

9. Електронна форма. Влизане в сила

9.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

9.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

9.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

10. Заключителни разпоредби

10.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

10.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

10.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

10.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

10.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

10.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

 

Общи условия за ваучери за подарък ПодаръкPASS

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

към договор за отпечатване и доставка на ваучери за подарък ПодаръкPASS

 

Тези Общи условия са установени от „Содексо Пасс България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за подарък ПодаръкPASS. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Содексо Пасс България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • Договор” означава индивидуалният договор за отпечатване и доставка на ваучери за подарък ПодаръкPASS, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него.
 • Оператор” или „Содексо” е дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
 • Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Содексо съгласно Договора.
 • Ваучери ПодаръкPASS” или „Ваучери” са ваучерите за подарък ПодаръкPASS, отпечатвани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия.
 • Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните Ваучери, начин на доставка, адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива.
 • Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение, в или от което се извършва продажба на стоки или услуги и в което се приемат ваучери ПодаръкPASS.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за отпечатване, таксата за доставка, таксата за пакетиране, таксата за индивидуализиране на Ваучерите и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с отпечатването и доставката на Ваучерите.
 • Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: www.sodexo.bg.
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери ПодаръкPASS.

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери ПодаръкPASS съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, публикуван за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да достави ваучерите ПодаръкPASS до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.5. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.6. Операторът е длъжен да осигури приемането на ваучерите ПодаръкPASS в Търговските обекти с цел закупуването на стоки и услуги в тях. Списъкът с Търговски обекти, приемащи ваучерите ПодаръкPASS, се публикува на Уебсайта на Оператора.

3.7. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките и услугите, предлагани в Търговските обекти. Гаранционна отговорност за стоките и услугите, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.2. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора и с настоящите Общи условия. Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.3. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите ПодаръкPASS, настъпили след доставката на Ваучерите на посочения от Клиента адрес за доставка или след получаването им от Клиента на гише на Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите ПодаръкPASS. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.4. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на ваучери ПодаръкPASS от страна на негови служители.

4.5. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

5. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за ваучери ПодаръкPASS се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение преди започване на изпълнението на Поръчката, въз основа на издадената от Оператора проформа-фактура. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по банковата сметка на Оператора, посочена в Договора.

6. Използване и валидност на ваучерите ПодаръкPASS

6.1. Срокът на валидност на ваучерите ПодаръкPASS е отпечатан върху лицевата страна на ваучера.

6.2. Ваучерите ПодаръкPASS не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери ПодаръкPASS и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора на Клиента.

6.3. В срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на валидност на неизползвани ваучери ПодаръкPASS, Клиентът може да поиска от Оператора да ги замени с нови Ваучери до размера на номиналната им стойност. Искането се изпраща задължително в писмен вид, като към него Клиентът е длъжен да приложи оригиналите на неизползваните Ваучери. Клиентът е длъжен да заплати такса за замяна, както и дължимото Възнаграждение на Оператора за отпечатване и доставка на новите Ваучери. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на плащане от Клиента на съответно дължимите суми.

6.4. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на ваучери ПодаръкPASS, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

7. Срок на Договора. Прекратяване

7.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между страните.

7.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид.

7.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

8. Защита на личните данни

8.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на ваучери ПодаръкPASS:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на ваучери ПодаръкPASS при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

8.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

9. Електронна форма. Влизане в сила

9.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

9.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

9.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

10. Заключителни разпоредби

10.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

10.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

10.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

10.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

10.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

10.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.05.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

 

Общи условия за ваучери за работно облекло

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Тези Общи условия по смисъла на член 298 от Търговския закон са предварително установени от Содексо Пасс България ЕООД („Содексо“ или „Оператор“) и заедно с Договора за отпечатване и доставка на ваучери (талони) за социални придобивки РАБОТНО ОБЛЕКЛО (FLEXIPASS), сключен между Клиента и Содексо („Договора“), определят условията, при които Содексо предоставя на Клиента ваучери (талони) за подарък Работно облекло (FlexiPASS).

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Договорът и настоящите Общи условия регламентират условията за отпечатване и доставка срещу възнаграждение на ваучери (талони) за социални придобивки „Работно облекло (FlexiPASS)“ от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:

1.1. До 1 (един) работен ден от получаването на поръчката за отпечатване на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS), да изпрати на КЛИЕНТА по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните ваучери (талони) Работно облекло (FlexiPASS), номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и други дължими такси, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Оператора за грешки свързани с броя, номиналната стойност на поръчаните ваучери, размера на таксата за отпечатване, за доставка или на другите дължими такси или с други реквизити съдържащи се в проформа-фактурата. Ако Операторът не получи уведомление по настоящата точка в срок от 1 (един) работен ден от изпращане на проформа-фактурата, същата се счита за приета и одобрена.

1.2. Да отпечата и достави поръчаните от КЛИЕНТА ваучери (талони) Работно облекло (FlexiPASS) на адреса/адресите посочен/и от КЛИЕНТА в срок до 5 (пет) работни дни от заплащането на номиналната стойност на ваучерите (талоните), на таксата за отпечатване, за доставка и другите дължими такси с банков превод.

1.3. Да достави заедно с Работно облекло (FlexiPASS) ваучерите протокол за предоставените ваучери и оригинална фактура за Клиента.

1.4. Да представи на КЛИЕНТА списък с търговските обекти, приемащи ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS) при доставката на ваучерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

2. КЛИЕНТЪТ се задължава:

2.1. Незабавно да уведоми ОПЕРАТОРA в случай на установяване на загуба и/или подправяне и/или подмяна и/или фалшифициране и/или имитация на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS).

2.2. Да предостави на ОПЕРАТОРA всички необходими данни за отпечатването и доставката на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS) в съответствие с настоящите Общи условия и Договора. Реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми от приложимото законодателство няма да бъдат отпечатвани върху ваучерите.

2.3. КЛИЕНТЪТ отговаря за и носи риска от всякакви загуби, кражби или повреждане на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS), възникнали след доставката на ваучерите (талоните) или получаването им от гишето на ОПЕРАТОРA находящо се в гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12, вх. А, ет. 1, ж.к. “Младост” 4. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен и няма да заменя или възстановява стойността на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS). В тези случаи Клиентът дължи заплащане на номиналната стойност и на всички други договорени възнаграждения и такси.

2.4. КЛИЕНТЪТ приема, че ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за качеството на стоките/услугите и за хигиената в търговските обекти на доставчиците.

2.5. Перфорирането, зацапването им с мастило и по какъвто и да било друг начин, надраскването и нарушаването на целостта на ваучерите Работно облекло (FlexiPASS) ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване.

2.6. Управлението и законосъобразността на предоставянето на социални придобивки под формата на ваучери (талони) Работно облекло (FlexiPASS) в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Содексо не може да бъде държано отговорно за отчитането на ваучерите, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане с данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители възникнали по повод предоставяне на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS). Содексо не отговаря също и ако по някаква причина, ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS) не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

3.1. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на ОПЕРАТОРЪТ по банков път преди получаването на Работно облекло (FlexiPASS) ваучерите (талоните):

 • номиналната стойност на поръчаните ваучери (талони) Работно облекло (FlexiPASS), договорена между двете Страни и упомената в Договора;
 • таксата за отпечатване на Оператора, предвидена в Договора;
 • другите дължими такси, посочени в Договора подписан между Страните.

3.2. Номиналната стойност на ваучерите Работно облекло (FlexiPASS), таксата за отпечатване на ОПЕРАТОРА и другите дължими съгласно Договора такси се заплащат по банков път, по банкова сметка на ОПЕРАТОРА, посочена в издадената проформа фактура по член 1.1 по-горе.

3.3. В случай на забавяне на плащането на номиналната стойност на ваучерите (талоните) Работно облекло (FlexiPASS), таксите за отпечатване и/или другите дължими такси, ОПЕРАТОРЪТ няма да отпечата и достави ваучерите Работно облекло (FlexiPASS), като Клиентът потвърждава, че приема и е съгласен с това и няма да има каквито и да било претенции свързани с недоставянето на ваучерите.

3.4. Банковите преводи на номинала на ваучерите и другите дължими суми се извършват единствено от КЛИЕНТА, от негово име и за негова сметка.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРИТЕ РАБОТНО ОБЛЕКЛО (FLEXIPASS)

4.1. Срокът на валидност на ваучерите Работно облекло (FlexiPASS) е отпечатан върху лицевата страна на ваучера.

4.2. Ваучерите Работно облекло (FlexiPASS) не могат да се използват след изтичане на срока им на валидност.

4.3. Предоставените ваучери Работно облекло (FlexiPASS) от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА, както и тяхната номинална стойност и другите платени за тях от КЛИЕНТА на ОПЕРАТОРА суми не подлежат на връщане.

4.4. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на предоставени му от Оператора повредени след получаване от Клиента на ваучери Работно облекло (FlexiPASS), единствено ако: ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, със запазен бар код или сериен номер и могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените ваучери с попълнена и подпечатана с фирмения печат Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява за изпълнение всеки конкретен случай на искане от Клиент за подмяна на повредени ваучери.

4.5. В срок от 30 (тридесет) дни от изтичането на срока на валидност отпечатан на лицевата страна на ваучерите за Работно облекло (FlexiPASS), КЛИЕНТЪТ може да поиска от ОПЕРАТОРА да замени неизползваните ваучери с изтекла валидност с нови до размера на номиналната им стойност. Преиздаването на неизползвани ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни от получаването на писменото искане на КЛИЕНТА. В този случай КЛИЕНТЪТ трябва да приложи към искането си за преиздаване оригиналите на неизползваните ваучери и да заплати такса за замяна, както и дължимите такси за отпечатване и доставка на новоиздадените ваучери.

СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

5. Договорът между Страните се сключва за срок от 1 (една) година и има действие от датата на подписването му от двете Страни.

5.1. Срокът по предходната точка се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година, в случай че никоя от Страните не се противопостави на продължаването в писмена форма поне 30 (тридесет) дни преди изтичането на първоначалния, съответно последващите едногодишни периоди. Правилото по предходното изречение се прилага автоматично и многократно при изтичане на всеки едногодишен период.

5.2. Всяка от Страните по Договора има право да го прекрати законно, безвиновно и едностранно, без да дължи плащане на неустойки, обезщетения и каквито и да било други плащания, с едномесечно писмено предизвестие до другата Страна. Известието трябва да се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка. За начало на периода на предизвестие се счита датата на получаването му, посочена върху обратната разписка.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6. С информацията, предоставена на Страните или техните представители през срока на валидност на настоящия Договор или след неговото изтичане или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете Страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси.

7. В случай на наличие на информация, която ясно е идентифицирана като поверителна, тази информация не може да се разгласява от Страните или техните представители без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

8. Освен когато законът изисква другояче, всяка от Страните декларира, че няма да разгласява разискванията, съществуването или съдържанието на настоящия Договор без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

ЮРИСДИКЦИЯ

9. Всички несъгласия, възникнали във връзка с Договора и/или настоящите Общи условия, ще се уреждат чрез преговори между Страните и по споразумение в дух на добра воля и разбирателство.

10. В случай че спорът между Страните не може да се разреши по споразумение, спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София.

11. Приложими към Договора и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство.

ЛИЧНИ ДАННИ

12. КЛИЕНТЪТ декларира, че преди предоставянето от негова страна на ОПЕРАТОРА на ведомост, която съдържа лични данни на работниците и служителите на КЛИЕНТА с цел предоставяне на ваучери Работно облекло (FlexiPASS), е получил изричното, писмено съгласие от страна на всеки служител/работник който ще получава ваучери Работно облекло (FlexiPASS), за предоставяне на личните му данни на Содексо, съответно за събирането, съхраняването, организирането, обработването и използването от страна на Содексо на следните лични данни:

 • три имена на работника/служителя, ползвател на ваучерите;
 • код на заеманата позиция и отдел, в който работи съответният работник/служител;
 • стойност на получаваните Работно облекло (FlexiPASS);

Формата за предоставяне на личните данни ще бъде писмен списък, като при всяка поръчка към списъка с лични данни, КЛИЕНТЪТ ще прилага писмено уведомление (Приложение 1 към настоящите Общи условия).

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

13. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

14. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

15. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

ПРОМЕНИ

16. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.02.2014.

17. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на СОДЕКСО. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на КЛИЕНТА след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до КЛИЕНТА за извършените промяна и/или изменение, в случай че в посочения срок КЛИЕНТЪТ не ги е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от КЛИЕНТА, ОПЕРАТОРЪТ има право незабавно да прекрати Договора с уведомление, изпратено до КЛИЕНТА, безвиновно и без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на КЛИЕНТА.

ПРИЛОЖЕНИЯ И АНЕКСИ

18. Всички приложения и анекси към Договора ще се считат за неразделна част от него, ако са съставени и подписани в писмена форма.

19. Думите и изразите, на които е придадено определено значение в Договора имат същия смисъл, когато са употребени в Приложенията, Анексите и Общите условия и обратно, освен ако друго не следва от контекста.