Искания и оплаквания

ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Групата Содексо обработва личните данни в съответствие с Общия Регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с всички други приложими нормативни актове.

1. ВИДОВЕ ОПЛАКВАНИЯ

Всички оплаквания във връзка с обработването на лични данни от дружествата от Групата Содексо ще бъдат разглеждани съгласно процедурата, описана по-долу (4. Разглеждане на искания и оплаквания). Различните оплаквания могат да се отнасят примерно, но не само, до:

  • Несправедливо или незаконосъобразно обработване на лични данни;
  • Неправомерно използване на лични данни;
  • Неразрешен достъп до лични данни;
  • Загуба на лични данни.

Когато дадено оплакване не е регламентирано от настоящата Политика, ще Ви информираме за подходящата процедура, която следва да бъде спазена.

2. ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ОРЗД

Содексо поема ангажимент да спазва Вашите права съгласно изискванията на ОРЗД и всички други приложими нормативни актове.

Във връзка с предходното, Вие имате възможност да поискате достъп до Вашите Лични данни. Можете също така да поискате коригирането на неточни Лични данни или да поискате допълването на непълни Лични данни. Можете да поискате всякаква налична информация за източника на Личните данни, както и копие от обработваните от Содексо Лични данни.

Вашето право да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите Лични данни в случай, че (i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са събрани или се обработват; (ii) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването; (iii) сте възразили срещу обработването на Вашите Лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации; (iv) Вашите Лични данни са били обработвани незаконосъобразно; (v) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни; или (v) изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

Можете също така да поискате ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, когато: (i) оспорвате точността на Личните данни; (ii) Содексо не се нуждае повече от Личните данни за целите на обработването; или (iii) сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.

Имате право да получите, когато е приложимо, Вашите Лични данни, които сте предоставили на Содексо, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Можете също така да поискате Вашите Лични данни да бъдат директно прехвърлени на друго лице по Ваш избор.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни, включително във връзка с профилиране или директен маркетинг (маркетинг съобщения). Когато обработването на Вашите Лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

3. КАКВО ЩЕ НАПРАВИ НАШИЯТ ЕКИП, АКО ПОЛУЧИ ИСКАНЕ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИ?

Нашият подход е да реагираме адекватно и да намерим задоволително решение на подаденото от Вас оплакване, без да се налага да изпращате жалба до местния съд или до съответния надзорен орган за защита на данните.

Ако имате някакви притеснения или проблеми относно начина на обработване на Вашите лични данни, не бива да се колебаете да повдигнете въпроса пред лицето, с което директно контактувате в Содексо, напр. пред Вашия пряк ръководител или пред отдел Човешки ресурси. За да ни помогнете да обработим Вашето оплакваме, молим да ни предоставите пълно писмено обяснение на срещнатите от Вас проблеми, като попълните Формуляра за подаване на искания и оплаквания по-долу.

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ

При изготвянето на Вашето искане/оплакване и за да позволите на Содексо да обработи бързо и по възможно най-ефективния начин Вашето искане/оплакване, Ви предлагаме да следвате следните стъпки:

СТЪПКА 1: Попълнете Формуляра за подаване на искания и оплаквания и го изпратете до едно или до няколко от посочените във Формуляра лица за контакт.

СТЪПКА 2: В рамките на 2 (два) работни дни ще получите съобщение от Содексо, потвърждаващо получаването на Вашето искане/оплакване.

СТЪПКА 3: Вашето искане/оплакване ще бъде разгледано при спазване на стриктна поверителност и, ако е необходимо, ще бъде предмет на цялостно проучване. По време на този процес може да получите допълнителни запитвания от съответното Местно лице за контакт и/или от Глобалното звено по защита на данните на Содексо, с цел проучване на поставения от Вас въпрос. Ако не сте предоставили достатъчно данни във Вашето искане/оплакване, ще Ви уведомим за нужната допълнителна информация, необходима за обработването на Вашето искане/оплакване.

СТЪПКА 4: След като информацията, свързана с Вашето искане/оплакване, бъде допълнена (ако е необходимо), ние ще се свържем с Вас в срок до 30 (тридесет) дни, за да предложим решение. Този краен срок може да бъде удължен при определени обстоятелства, в зависимост от естеството на искането/оплакването. Ако сте съгласни с предложеното решение, ние ще работим заедно с Вас, за да приключим въпроса. Ако не сте съгласни, въпросът ще бъде отнесен до Глобалното звено по защита на данните на Содексо.

СТЪПКА 5: Глобалното звено по защита на данните на Содексо ще предприеме стъпки за разрешаване на въпроса и ще се свърже с Вас, за да предложи ново решение в рамките на 30 (тридесет) дни от сезирането му.

СТЪПКА 6: Ако предложеното решение е удовлетворително за Вас, Глобалното звено по защита на данните на Содексо ще приключи въпроса по предложения начин.

СТЪПКА 7: Ако останете неудовлетворени от решението на Глобалното звено по защита на данните на Содексо или не сте получили отговор в рамките на гореспоменатия срок, можете да се обърнете към местния съд или към съответния надзорен орган за защита на данните.

Молим да имате предвид, че можете да подадете искане/оплакване до съответното дружество от групата Содексо, установено в Европа, и/или жалба до съответния Европейски надзорен орган в юрисдикцията, в която съответното дружество отговаря за обработването на Вашите лични данни (в Р. България това е българската Комисия за защита на личните данни). Когато сте претърпели вреди вследствие на неспазване на ОРЗД или на Политиката за защита на данните на Содексо от страна на дружество от групата Содексо, което е установено извън Европа, можете да подадете оплакване до централата на Содексо във Франция или да подадете жалба до CNIL (френския надзорен орган, в чиято юрисдикция попада централата на групата Содексо, www.cnil.fr) или до всеки друг надзорен орган.