ROI + VOI: печелившата комбинация

 

В динамичната и конкурентна работна среда, е изключително важно да се задържат качествените служители и да се мотивират да допринасят с пълния си потенциал за конкурентното предимство и успех. Много организации се насочват към стратегии за признание и награждаване на служителите, с помощта на които да подсилят своята привлекателност като работодател и да накарат служителите си да се чувстват въвлечени и ангажирани към организацията. Но какво прави една програма успешна? Експертите съветват фокус отвъд твърдите числа към „по-мека“ възвръщаемост.

За да измерят въздействието на програмите си за възнаграждения и придобивки, водещите организации обикновено използват подхода на „твърдите данни“ за възвръщаемост на инвестициите (ROI). Въпреки това, „по-меките измерители“ като стойност на инвестицията (VOI) набират скорост, тъй като организациите разпознават наличието на подобрения, които обаче трудно могат да бъдат измерени количествено. Проведеното от Sodexo проучване, е в подкрепа на подхода VOI, което показва, че бизнес лидерите по света виждат ясни индикации за по-доброто работно представяне на служителите, когато те са щастливи.

Програмите за признание и награждаване са насочени към ангажираността на служителите

В областта на социалните придобивки и възнаграждения, проучванията, проведени от ключовите играчи на пазара като Gallup, Corporate Leadership Council и Willis Towers Watson, сочат, че признанието се корелира силно с подобряване на ангажираността на служителите[1]. На свой ред, тази ангажираност влияе драстично на работното представяне и сходни поведения. Организациите, които активно търсят начини да подобрят ангажираността на служителите си, ще обхванат също така бизнес стойността и ще изпреварят финансово своите конкуренти.

Макар преимуществата от инвестиране в ангажираността на служителите да са неоспорими, много по-важно е да се измери въздействието което имат специфичните програми. Традиционно организациите се фокусират единствено върху това да преценят дали ползите от дадена програма, в парична стойност, надхвърлят разходите. Казано по друг начин, да измерят ROI. Тези стойности могат да включват измерими резултати като нивото на текучество, продуктивност и отсъствие. Макар с години да се е прибягвало до този подход, неговата способност за измерване е едностранна и не обхваща всички фактори, които оказват влияние на представянето. Експертите в индустрията призовават към нуждата да се изследват и оценят по-нематериалните ползи, които произлизат от признанието[2].

Измерване на „неизмеримото“

Понятието за нематериални ценности, които допринасят за представянето на организацията е въведено за първи път от Gartner[3], водещата световна изследователска и консултантска организация в областта на информационните технологии. Дългият списък с примери за нематериални блага включва изграждане на знания, умения за сътрудничество, изграждане на силна глобална корпоративна култура, високо ниво на морал сред служителите и ангажираност, и промяна на културните ценности и нагласи на работното място. 

Но как бихме могли да измерим в цифри каква е стойността на подобрената комуникация, взаимоотношенията базиращи се на по-добро сътрудничество, или да бъдеш разпознаван като „най-доброто работно място“? Какви са разходите свързани със загубата на високо квалифициран и талантлив служител, нает от конкуренцията? Колко спестява дадена организация ако служителите ѝ са отдадени и удовлетворени? Докато възвръщаемостта на инвестицията (ROI) предоставя истинска стойност за бизнеса и работната сила, стойността от инвестицията (VOI) разкрива „голямата картина“ за възвръщаемостта за бизнеса – в която се включват както паричните аспекти, така и „по-меките“ измерители на стойност.

Чудесен пример за ползите от „по-мек“ измерител на стойността е щастието на служителите. Макар на пръв поглед да е по-трудно измеримо от другите количествени индикатори за ROI, всъщност може да бъде измерено и анализирано с помощта на проучванията, които се провеждат за измерване на удовлетвореността на служителите. Изследователите са открили, че когато получат признание, 86% от служителите се чувстват по-щастливи, 85% стават по-удовлетворени от работата си и 70% дори заявяват, че се чувстват по-щастливи и у дома[4]. Създаването на такъв тип атмосфера - „най-добро място за работа“ – оказва голямо влияние върху това служителите да се чувстват ценени и може да доведе и до други, по-лесно измерими, резултати. Например организациите, в които работят щастливи служители се справят значително по-добре от конкуренцията, с около 20%. Щастливите служители са също така с 12% по-продуктивни, постигат с 37% по-високи нива на продажби и боледуват 10 пъти по-малко от нещастните служители[5].

Тези измерители за VOI излязоха наяве, когато Sodexo проведе проучване сред 4,805 бизнес лидери по света сред малки и средни организации. Проучването откри, че всеки 9 от 10 лидера забелязват засилване на работната атмосфера и организационната репутация когато се фокусират върху подобряване на качеството на живот на служителите на работа. Въпреки, че възвръщаемостта от това е качествена, 70% също така заявяват, че това повлиява благоприятно и на финансовия оборот[6].

„В днешната икономика, ресурси, които трудно могат да се измерят количествено, като репутация, сътрудничество и поддържане на редки умения, са ключови за придобиване на конкурентно предимство“, споделя Мия Мендс, изпълнителен директор в Inspirus и Sodexo Benefits and Rewards Services, САЩ. „Въпреки, че възвръщаемостта на инвестицията може да бъде достатъчна за целите на тактически анализ, по-засиленият фокус върху „меките данни“ би помогнал за оценка на стратегическия потенциал на програмите за признание и награди, както и сумарната дългосрочна стойност на инвестицията.“[7]

Намиране на точния баланс

Твърде често организациите се фокусират върху „твърдите данни“ и финансовите аспекти при оценка на инвестициите, въпреки това обаче единствено с помощта на ROI и на VOI заедно, организациите биха могли да имат наистина цялостен поглед върху всички преимущества от програмите за признание и награди[8]. Веднъж щом бъдат поставени ясни приоритети, организациите могат да надградят успешните програми, да модифицират програмите, които не са достатъчно ефективни и да премахнат програмите, които са неефективни[9].


[1] http://theirf.org/am-site/themes/IRF/download.php?file=http%3A%2F%2Ftheirf.org%2Fam-site%2Fmedia%2Fthe-value-and-roi-of-employee-recognition.pdf

[2] http://www.inspirus.com/motivation-you-can-measure

[3] http://institute.uschamber.com/move-from-roi-to-voi/

[4] http://www.huffingtonpost.com/eric-mosley/4-reasons-employee-apprec_b_9368584.html

[5] http://www.snacknation.com/blog/employee-happiness/

[6] http://www.sodexo.com/files/live/sites/sdxcom-global/files/PDF/Services/201606-presentation-SME-Performance-Study.pdf

[7] http://whitepapers.sodexomotivation.com/wp-content/uploads/2015/03/Why-VOI-Is-the-New-ROI.pdf

[8]http://www.inspirus.com/motivation-you-can-measure

[9] http://www.inspirus.com/motivation-you-can-measure

 

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700
Вашият браузър не е обновен!

Обновете си браузъра за да видите този сайт коректно. Обновете си браузъра сега

×