Какво представляват ваучерите за храна по наредба 11?

Ваучерите за храна по Наредба 11 се предоставят поради задължение на работодателя да осигури храна и/или добавки към нея на служители при специфични условия на труд:

 1. Под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 2. Като водолази и работещи в кесони;
 3. При среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;
 4. В състава на екипажите на кораби от морския и речния флот
 5. В среда на йонизиращи лъчения;
 6. Под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;
 7. В лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
 8. В контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
 9. В производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;
 10. Непосредствено във:

  а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;
  б) производството на кокс и металургични огнеупори;
  в) преработката на концентрати и агломерати от руда;
  г) преработка и обогатяване на въглища;
  д) производството на оловни акумулатори;

 11. В производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
 12. В добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;
 13. В производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;
 14. В специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.,