Sodexo.bg – Политика за онлайн поверителност

С настоящия документ целим да Ви информираме за ангажиментите на „Плъкси България” ЕООД във връзка със защитата на личните данни. „Плъкси България” ЕООД принадлежи към Групата Плъкси (по-долу „ПЛЪКСИ“).

ПЛЪКСИ винаги цели да изгражда солидни и трайни взаимоотношения със своите клиенти, партньори и потребители, основани на взаимно доверие: осигуряването на безопасността и поверителността на Личните данни на тези лица е абсолютен приоритет за ПЛЪКСИ.

ПЛЪКСИ се стреми да спазва стриктно всички приложими нормативни разпоредби относно защитата на Личните данни.

ПЛЪКСИ прилага строга политика за поверителност, за да гарантира защитата на Личните данни на тези лица, които използват неговите уебсайтове, портали, приложения и платформи (нашите „Уебсайтове“):

 • Ползвателите разполагат с контрола над собствените им данни. Данните се обработват по прозрачен, конфиденциален и сигурен начин.
 • Постоянният стремеж на ПЛЪКСИ е да защитава личните данни на ползвателите в съответствие със Закона за защита на личните данни и с Общия регламент относно защитата на данните от 27 април 2016 г.
 • ПЛЪКСИ разполага със специализиран Отдел за защита на личните данни, подкрепян от мрежа от точки за контакт на локално ниво или от длъжностни лица по защита на данните.

 

ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

ПЛЪКСИ подхожда много сериозно към защитата на Вашите Лични данни.

Разработихме тази Политика, за да Ви информираме за условията, при които събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни на нашите Уебсайтове и в контекста на услугите, предоставяни от „Плъкси България” ЕООД (по-долу „Услугите”). Тази политика обхваща всички ползватели, включително тези, които използват Уебсайта и Услугите без да са регистрирани или да са се абонирали за конкретна услуга или акаунт (наричани по-долу общо „Ползватели“).

Молим да прочетете тази Политика внимателно, за да се запознаете с категориите Лични данни, които събираме и обработваме, как използваме тези Лични данни и с кого е вероятно да ги споделяме. Настоящата Политика също така описва Вашите права и как можете да се свържете с нас, за да упражните тези права или да ни зададете каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите Лични данни.

Тази Политика може да бъде изменяна, допълвана или актуализирана, включително с цел спазване на законовите, подзаконовите нормативни актове, съдебната практика или промените в техническото развитие, които могат да настъпят. Вашите Лични данни обаче винаги ще бъдат обработвани изцяло в съответствие с нормативните разпоредби, които са в сила към момента на събиране на данните, освен ако задължителната законова рамка не предвижда друго и/или трябва да бъде приложена с обратна сила.

 

ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на лични данни е: „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, тел.: 0700 40 700, e-mail: dpo.bg@sodexo.com.


 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Акаунт” Личното пространство на Ползвателя в рамките на Уебсайта, до която той или тя има достъп, когато се регистрира и влезе в Уебсайта. То дава на Ползвателя достъп до Услугите.
„Администратор” Дружеството Плъкси, което само или съвместно с други дружества от групата Плъкси или с трети лица определя целите и средствата за обработването на лични данни.
„Бисквитки” Както са определени в Политиката за бисквитките.
„Лични данни” Означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано чрез идентификатор или чрез един или повече фактори, специфични за това лице.
„Обработване” Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Лични данни или набор от Лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
„Обработващ” Лице, което обработва лични данни от името на Администратора.
„Уебсайт” Уебсайтът на „Плъкси България” ЕООД, достъпен на адрес /.
„ние”, „нас” или „наше” „Плъкси България” ЕООД (по-долу „Плъкси България ЕООД”), което действа като Администратор.
„Вие” или „Ползвател” всеки ползвател/посетител на Уебсайта.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Най-вероятно ще събираме Вашите Лични данни директно от Вас (включително чрез формулярите за събиране на данни, налични на нашия Уебсайт) или индиректно чрез нашите доставчици на услуги и/или на технически решения за нашия Уебсайт.

Ние се задължаваме, когато това е необходимо, да получим Вашето съгласие и/или да Ви позволим да откажете използването на Вашите лични данни за определени цели.

Във всеки конкретен случай ще бъдете информирани за целите, за които се събират Вашите лични данни, посредством различните онлайн формуляри за събиране на данни и посредством нашата Политика за бисквитките.

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НАС

Можем да събираме и обработваме следните видове Лични данни:

 • информацията, която предоставяте при попълването на формулярите, налични на Уебсайта (примерно за целите на сключване на абонамент, за участие в проучвания, за маркетингови цели, когато сваляте приложение и др.);
 • информацията, която предоставяте за удостоверяване на Вашата самоличност или за удостоверяване на Вашата възраст, когато купувате артикули с възрастово ограничение;
 • данните, свързани с Вашите покупки, като продукти, количество, цена, адреси за фактуриране и доставка, включително здравна информация за Вас само когато я предоставяте доброволно и се съгласявате за това, например ако съобщите за някакви специфични хранителни алергии след като направите поръчка;
 • данните за транзакциите, като информация за плащане и информация за кредитна/дебитна карта, която се предава директно на трети страни, които обработват Вашите заявки;
 • информацията, предоставена чрез „публикации“, коментари или друго съдържание, което публикувате на уебсайта;
 • информацията, предоставена от Вас, когато използвате функцията за чат на нашите Уебсайтове.
 • информацията, която предоставяте за целите на управлението на вашата кандидатура за работа и, когато е приложимо, за процедурата по наемане на персонал (напр.: автобиография, информация, свързана с Вашето образование, Вашия професионален опит, награди, дипломи, сертификати, атестации, говорими езици, очаквания за заплати и др.);
 • Вашите предпочитания за получаване на маркетинг съобщения от нас и от нашите трети страни и Вашите предпочитания за комуникация;
 • информация, събирана чрез Бисквитки, както е посочено в нашата Политика за бисквитките.

Личните данни, посочени със звездичка във формулярите за събиране на данни, са задължителни, тъй като те са необходими за изпълнението на направените заявки. При липсата на задължителна информация заявките не могат да бъдат обработени и изпълнени.

Подробности за категориите Лични данни, събрани за различните цели, можете да откриете в таблицата (Приложение 1).

 

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни могат да бъдат събирани за следните общи цели (детайлно описание на обработването на Вашите Лични данни може да откриете в Приложение 1 по-долу):

 • Бисквитки
 • Създаване и управление на акаунт
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Управление на маркетинга
 • Подбор на персонал

В допълнение, имате възможност да кликнете върху специалните икони на социални мрежи като Twitter, Facebook, Linkedin и др., които са достъпни на нашия Уебсайт.

Когато кликнете върху тези икони е възможно на получим достъп до Лични данни, които сте публикували и са достъпни във Вашите профили във въпросните социални мрежи. Ние не създаваме и не използваме бази данни отделно от тези социални мрежи въз основа на Личните данни, които сте публикували там, и ние не обработваме никакви Лични данни, свързани с Вашия личен живот и достъпни чрез тези средства.

Ако не искате да имаме достъп до Вашите лични данни, публикувани в публично достъпното пространство на Вашия профил в социалните мрежи, тогава следва да спазите процедурите, предоставени от въпросните социални мрежи, за да ограничите достъпа до тази информация.

Връзките към други уебсайтове не следва да бъдат считани за проследяване на Вашата навигация и ние не носим отговорност по отношение на практиките за защита на Личните данни, прилагани от тези трети страни/платформи, всяка от които действа като независим администратор на Вашите Лични данни в собствения си периметър. След като напуснете нашия Уебсайт или кликнете върху логото/връзката към една от тези социални мрежи, Ваша отговорност е да проверите политиката за поверителност, приложима за нейната платформа.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни като част от изпълнението и управлението на нашите договорни отношения с Вас, за целите на нашия легитимен интерес да подобрим качеството и оперативното ниво на Услугите, които Ви предлагаме, или за да спазим нашите задължения, произтичащи от приложимото законодателство, в зависимост от целите на обработването, посочени в таблицата – Приложение 1.

Вашите Лични данни могат също така да бъдат обработвани въз основа на Вашето предварително съгласие в случай, че при определени обстоятелства Вашето съгласие бъде поискано (примерно, във връзка със здравословно състояние или за определени видове Бисквитки).

Повече информация относно правното основание за всяко обработване от наша страна можете да откриете в Приложение 1 по-долу.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сигурността и поверителността на Вашите Лични данни са от голямо значение за нас. Ето защо ограничаваме достъпа до Вашите Лични данни само до членовете на нашия персонал и само до това, което е необходимо за да обработят Вашите заявки или за да Ви предоставят исканите Услуги. Ние гарантираме, че лицата, упълномощени да обработват Личните данни, са обвързани със задължение за поверителност или са длъжни по закон да пазят поверителност.

Ние няма да разкриваме Вашите Лични данни на неоторизирани трети страни. Можем обаче да споделяме Вашите Лични данни с предприятия на ПЛЪКСИ и с оторизирани доставчици на услуги (примерно: доставчици на технически услуги [хостинг, поддръжка], консултанти и др.), с които можем да комуникираме с цел предоставяне на нашите Услуги.

Ние гарантираме, че всяко разкриване на Вашите Лични данни пред оторизиран доставчик на услуги е регулирано чрез споразумение за обработване на данни, отразяващо ангажиментите, изложени в тази политика. Ние не даваме право на нашите доставчици на услуги да използват или разкриват Вашите Лични данни, освен до степента, необходима за предоставянето на Услугите от наше име или за спазване на законови задължения. Освен това можем да споделяме Вашите Лични данни (i) ако закон или законовоустановена процедура изискват това от нас, (ii) в отговор на искане от страна на публични органи или други длъжностни лица или (iii) ако считаме, че прехвърлянето на тези данни е необходимо или подходящо, за да бъде предотвратено физическо увреждане или финансова загуба, или във връзка с разследване, свързано с подозирана или доказана незаконна дейност.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които тези данни са събрани и обработвани. Периодът на съхранение може да бъде удължен, ако това се налага за спазването на законови или подзаконови нормативни изисквания, за времето, определено съгласно тези изисквания.

За да определим срока на съхранение на Вашите Лични данни, ние вземаме под внимание няколко критерия, като примерно:

 • целта, за която съхраняваме Вашите Лични данни (напр. когато купувате продукти на нашите Уебсайтове, ние съхраняваме Вашите Лични данни за срока на нашите договорни отношения);
 • нашите законови и регулаторни задължения във връзка с тези Лични данни (напр. задължения за счетоводно отчитане);
 • дали сте активен ползвател на нашите Услуги, дали продължавате да получавате маркетингови съобщения или дали редовно разглеждате или правите покупки през нашите Уебсайтове, дали не отваряте нашите имейли или не посещавате нашите Уебсайтове. Примерно, ако сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения, ние съхраняваме Вашите лични данни, докато: (i) се откажете от получаването на маркетингови съобщения, (ii) поискате да изтрием Вашите Лични данни или (iii) след период на неактивност (т.е. когато не сте взаимодействали с нас за определен период от време). Този период се определя в съответствие с местните нормативни разпоредби и практики;
 • всякакви специфични искания от Ваша страна във връзка с изтриването на Вашите Лични данни или Акаунт;
 • всички законови давностни срокове, които ни позволяват да управляваме собствените ни права, например за защита срещу всякакви правни искове в случай на съдебен спор; и
 • всички местни нормативни разпоредби или практики (напр. относно бисквитките).

Повече информация относно периода за съхранение на Вашите лични данни можете да откриете в Приложение 1 по-долу.

 

ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Като общо правило, ние не събираме чувствителни Лични данни посредством нашите Уебсайтове. „Чувствителни Лични данни” са всякаква информация, разкриваща расов или етнически произход на физическото лице, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, данни за здравословното състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Това понятие също така включва лични данни, свързани с присъди и нарушения.

В случай, че е абсолютно необходимо да се съберат такива данни, за да се постигне целта, за която се извършва обработването, ние ще направим това в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, включително след получаване на Вашето изрично предварително съгласие и при условията, описани в тази политика.

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

Нашият Уебсайт е предназначен за използване от пълнолетни лица, които имат възможност да сключат договор съгласно законодателството на държавата, в която се намират.

Децата на възраст под 16 години трябва да получат съгласие от лицата, носещи родителска отговорност за тях, преди да изпратят своите Лични данни на Уебсайта.

Минималната възрастовата граница може да бъде друга в зависимост от местното законодателство във Вашето обичайно място на пребиваване.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тъй като ПЛЪКСИ е международна група, Вашите Лични данни могат да бъдат предавани на вътрешни или външни получатели, които са упълномощени да извършват Услуги от наше име. Тези получатели се намират в Европейския съюз или в Европейската икономическа зона, които предлагат адекватно ниво на защита на Личните данни.

За да гарантираме сигурността и поверителността на предадените по този начин Лични данни, ще вземем всички необходими мерки, за да гарантираме, че тези данни ще получат адекватна защита, примерно чрез подписването на споразумения за предаване на данни с получателите, базирани на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия („СДК”), или други еквивалентни мерки за трансфер. Ние извършваме оценка на риска при предаване на данни в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2020 г. „Schrems II“ (дело C 311-18) и с насоките на Европейския комитет по защита на данните. Ако желаете да получите копие от действащите предпазни мерки при предаването на данни извън Европейското икономическо пространство, молим вижте раздел „Как да се свържете с нас“.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Плъкси се ангажира да спазва Вашите права съгласно изискванията на приложимото законодателство. По-долу ще намерите таблица, обобщаваща Вашите различни права:

Право на достъп и коригиране Можете да поискате копие от Личните данни, които съхраняваме за Вас. Можете също така да поискате коригирането на неточни Лични данни или да поискате допълването на непълни Лични данни.
Право на изтриване Правото да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите лични данни в случай, че:     
(i) личните данни повече не са необходими за постигане на целите, за които са събирани;     
(ii) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие;     
(iii) сте възразили срещу обработването на Вашите Лични данни;     
(iv) Вашите Лични данни са били обработвани незаконосъобразно;     
(v) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни;     
(vi) изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.
Право на ограничаване на обработването Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, когато:     
(i) оспорвате точността на Вашите Лични данни;     
(ii) ПЛЪКСИ не се нуждае повече от Вашите Лични данни за целите на обработването;     
(iii) сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси;     
(iv) обработването на Вашите Лични данни е незаконосъобразно и Вие предпочитате ограничаване на тяхното използване вместо тяхното изтриване.
Право на преносимост на данните Имате право да поискате, когато е приложимо, преносимост на Вашите лични данни предоставени на ПЛЪКСИ в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор без да бъдете възпрепятствани от ПЛЪКСИ, когато:     
(i) обработването на Вашите лични данни е основано на Вашето съгласие или на договор; и     
(ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.     
Можете също така да поискате Вашите Лични данни да бъдат директно прехвърлени на друго лице по Ваш избор (когато технически е възможно).
Право на възражение срещу обработването Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни, включително във връзка с профилиране или директен маркетинг (маркетинг съобщения). Когато обработването на Вашите Лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
Право да не бъдете обект на автоматични решения Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или което Ви засяга в значителна степен
Право на жалба Имате право да подадете жалба пред съответния Надзорен орган за защита на данните в държавата на обичайното Ви пребиваване, Вашето място на работа или мястото на предполагаемото нарушение, независимо дали сте претърпели вреди.     
Имате също така право да подадете жалба пред съдилищата в държавите, в които дружеството Плъкси е установено или където е Вашето обичайно пребиваване.

 

Имате възможност по всяко време да упражните което и да е от гореописаните права и да се свържете с нас по всякакви искания или въпроси, отнасящи се до Личните данни, като попълните и изпратите формуляра за подаване на искания на адрес: dpo.bg@sodexo.com, както е посочено в декларациите за поверителност и/или в политиките за поверителност, които са Ви предоставени в момента на събиране на Вашите Лични данни, или като го изпратите до местното Лице за контакт във връзка със защитата на данните на адреса на „Плъкси България” ЕООД в гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1; или като попълните и подадете онлайн формуляр за искания.     
За повече информация, молим да се запознаете с нашата локална Политика за защита на данните.

 

СИГУРНОСТ

Ние сме въвели всички възможни технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме сигурността и поверителността на Вашите Лични данни при обработването.

За тази цел ние спазваме всички необходими процедури за сигурност предвид естеството на Личните данни и рисковете, свързани с тяхното обработване, за да се запази поверителността на данните и по-специално да се предотврати тяхното нарушаване, изтриване или неоторизиран достъп на трети страни (физическа защита на помещенията, процедури за удостоверяване с личен, защитен достъп чрез идентификатори и пароли, дневник на достъпа, криптиране на определени данни и др.).

В допълнение към предходното, ако възложим на Обработващи цялата или част от дейностите по Обработване на Вашите лични данни, ние изискваме от тези наши доставчици на услуги да сключат с нас договори, с които да гарантираме сигурността и поверителността на Личните данни, които им предаваме или които те събират от наше име в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни.

Ние редовно провеждаме одити, за да проверим правилното оперативно прилагане на правилата, свързани със сигурността на Вашите Лични данни.

Независимо от предходното, Вие също носите отговорност за сигурността и поверителността на Вашите Лични данни, поради което Ви приканваме да бъдете бдителни, особено когато използвате отворена система за комуникация като Интернет.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Понякога нашия Уебсайт включва връзки към други платформи с практическа и информационна цел. Тези платформи работят независимо от нашия Уебсайт и не са под нашия контрол. Тези платформи имат собствени политики за поверителност или условия за ползване, които Ви съветваме да прочетете. Ние не поемаме никаква отговорност по отношение на съдържанието на тези платформи, за продуктите и услугите, които може да се предлагат там или за каквото и да е друго използване на тези платформи.

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да актуализираме или да изменим тази Политика за онлайн поверителност, когато това е необходимо. В този случай измененията ще влязат в сила след изтичането на 30 работни дни от датата на изменението. Молим да посещавате тази страница периодично, ако желаете да бъдете информирани за такива евентуални изменения.

 

ОТПИСВАНЕ

Ако сте се абонирали за определени Услуги чрез нашия Уебсайт и вече не искате да получавате тези Услуги или съобщения за тях, молим да посетите страницата за отписване, съответстваща на конкретната Услуга, за която сте абонирани.

 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси или коментари по отношение на тази Политика, молим не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес: dpo.bg@sodexo.com.

Последна актуализация: 19.10.2021г.


Приложение 1:     
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обща цел Цел на Обработването Събирани Лични данни Законово основание за Обработването Съхраняване на Личните данни
Управление на уебсайтове и приложения За повече информация относно обработването на Вашите Лични данни в специфичния контекст на Бисквитките Ви каним да се запознаете с нашата Политика за бисквитките.
Създаване и управление на Акаунт Изпращане на първоначално съобщение по имейл, за да Ви поканим да се регистрирате и да използвате нашите Уебсайтове и Услуги  

Име

Имейл адрес

За предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

 

Съгласие

Ако сте един от нашите клиенти, тези съобщения могат да Ви бъдат изпращани за срока на нашите търговски отношения, след това в продължение на 3 (три) години след края на тези отношения или на последния контакт, който сте установили с нас.

 

Ако все още не сте сигурни дали искате да се възползвате от нашите продукти и услуги и все още сте във фаза на търсене, ние можем да Ви изпращаме съобщения за нашите оферти и продукти за период от 3 (три) години от последния контакт, който сте установили с нас.

Регистрация като ползвател и създаване на Ваш акаунт на нашия Уебсайт

Име

Имейл адрес Потребителско име и парола

Изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна Ще съхраняваме Вашите Лични данни във Вашия клиентски акаунт докато не изтриете Вашия акаунт.
Управление на взаимоотношенията с клиенти Управление и мониторинг на нашите взаимоотношения със съществуващи и потенциални клиенти

Име

Имейл адрес

Договор и легитимни интереси

Ще съхраняваме Вашите лични данни за времето на нашите търговски взаимоотношения, след което ще архивираме и съхраняваме само данните, необходими за целите на евентуални съдебни производства, до изтичане на законовата давност.

Обичайният давностен срок по граждански и търговски дела е 5 (пет) години. В случай на спор тези данни ще бъдат съхранявани за времето на процедурата и до изчерпване на законовите средства за защита.

Отговор на Ваши запитвания за информация, търсения, бюлетини и друго съдържание

Име

Имейл адрес

Легитимни интереси и съгласие Ще Ви изпращаме нашата информация и нашите бюлетини докато не прекратите абонамента си или не се откажете от тях.
Преценка на това дали отговаряте на условията за закупуване на определени продукти и Услуги

Име

Имейл адрес

Възраст

Договор

Легитимни интереси

Ще съхраняваме Вашите данни за периода, необходим за извършване на преценката
Обработване и изпълнение на Вашите заявки

Име

Имейл адрес

Информация за Вашите заявки

Договор

Ще съхраняваме Вашите лични данни за времето на нашите търговски взаимоотношения, след което ще архивираме и съхраняваме само данните, необходими за целите на евентуални съдебни производства, до изтичане на законовата давност.

Обичайният давностен срок по граждански и търговски дела е 5 (пет) години. В случай на спор тези данни ще бъдат съхранявани за времето на съдебната процедура и до изчерпване на законовите средства за защита.

Спазване на законови задължения   Законови задължения

Ще съхраняваме Вашите лични данни за периода на съответната процедура и след това до изтичане на давностния срок за изпълнение на законовите задължения.

Законовият срок за съхранение на Вашите данни, вписани в счетоводни регистри и документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, е 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който тези документи се отнасят.

Управление на маркетинга Провеждане на проучвания и събиране на статистически данни

Име

Имейл адрес

Легитимни интереси Ще съхраняваме Вашите данни за период от 3 (три) години от последния контакт, който сте установили с нас.
Управляване, организиране и подобряване на състезания/игри и свързаните с тях промоционални операции

Име

Имейл адрес

Съгласие Ще съхраняваме Вашите данни за период от 5 (пет) години след приключване на състезанието или играта.
Изпращане на търговски съобщения за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас

Име

Имейл адрес

Съгласие

Ако сте един от нашите клиенти, тези съобщения могат да Ви бъдат изпращани за срока на нашите търговски отношения, след това в продължение на 3 (три) години след края на тези отношения или на последния контакт, който сте установили с нас.

 

Ако все още не сте сигурни дали искате да се възползвате от нашите продукти и услуги и все още сте във фаза на търсене, ние можем да Ви изпращаме съобщения за нашите оферти и продукти за период от 3 (три) години от последния контакт, който сте установили с нас.

Профилиране на Вашите лични данни за наше вътрешно ползване, за да ни помогнете да разберем Вашите мотивации, ценности и нужди  

Съгласие

Легитимни интереси

Ако сте един от нашите клиенти, тези съобщения могат да Ви бъдат изпращани за срока на нашите търговски отношения, след това в продължение на 3 (три) години след края на тези отношения или на последния контакт, който сте установили с нас.

 

Ако все още не сте сигурни дали искате да се възползвате от нашите продукти и услуги и все още сте във фаза на търсене, ние можем да Ви изпращаме съобщения за нашите оферти и продукти за период от 3 (три) години от последния контакт, който сте установили с нас.

Набиране на персонал Оценка на Вашите умения, квалификация и пригодност за длъжността   За предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор Ще съхраняваме Вашите данни за период от 6 (шест) месеца след като получим Вашата кандидатура за работа, освен ако сте дали Вашето съгласие за съхранение за по-дълъг срок
Извършване на проверки на положение и препоръки   Легитимни интереси Ще съхраняваме Вашите данни за периода, необходим за извършване на проверките