ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Последна актуализация: 06 октомври 2023г

1. Преамбюл

Групата Плъкси обработва Личните данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с всички други приложими нормативни актове, като се стреми да се справя бързо и ефикасно с всякакви въпроси, свързани с обработването на Личните данни от дружествата от Групата.

В някои случаи Дружествата Плъкси могат да действат като Обработващи лични данни от името на даден Клиент. В този случай Клиентът е отговорен за обработването на Искания на Субекти на данни, свързани със спазването на ОРЗД и с Личните данни на Субектите на данни.

2. Определения

 • Клиент означава организации или дружества, които възлагат на Плъкси извършването на услуги от тяхно име за техните служители / персонал, които са крайни потребители на тези услуги.
 • Жалба означава жалбата, подадена от Субект на данни до Надзорен орган или съд, когато Субектът на данни счита, че права му съгласно ОРЗД са нарушени.
 • Администратор означава лицето, което определя целите и средствата за обработването на Лични данни.
 • Субект на данни означава физическо или идентифицирано физическо лице, чиито Лични данни се обработват от Плъкси, включително Личните данни на настоящите, минали и бъдещи кандидати за работа, служители, клиенти, потребители/бенефициенти, доставчици, изпълнители/подизпълнители, съдружници или всякакви трети лица.
 • Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
 • Длъжностно лице по защита на данните на Групата означава лицето, назначено и одобрено от Изпълнителния комитет на групата Плъкси да разглежда въпросите относно защитата на поверителността на данните на нивото на Групата Плъкси, да определя и управлява програмата на Плъкси за постигане на съответствие с изискванията за зашита на данните и добрите практики, свързани със защитата на поверителността на данните, и да осигурява тяхното прилагане, както е посочено в Правило 20.
 • Местна точка за контакт означава физическо лице, определено от Дружество Плъкси и отговарящо за обработването на локални въпроси относно защитата на данните. В някои случаи Местната точка за контакт във връзка със защитата на данните може да бъде определена за местно Длъжностно лице по защита на данните, когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните.
 • Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • Обработване или Обработване на Лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Лични данни или набор от Лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Обработващ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва Лични данни от името на Администратора.
 • Искане означава един от механизмите, предоставени от ОРЗД на физическите лица, позволяващ им да упражняват техните права (като правото на достъп, коригиране, изтриване и др.). Физическото лице може да направи Искане срещу всяко правно образувание, което обработва негови Лични данни.
 • Дружество Плъкси или Дружества Плъкси означава всяко дружество, партньорство или друго образувание или организация, което е член на Групата Плъкси. Общо те са наричани „Плъкси“.
 • Надзорен орган означава независим публичен орган, създаден от държава-членка, както е посочено в ОРЗД.

3. Обхват

Тази политика се прилага за дружествата в Р. България, в които мажоритарен съдружник е Плъкси (наричани общо „Плъкси“).

Тази политика се отнася до обработването на Лични данни, събирани от Плъкси директно или индиректно от всички физически лица, включително, но не само, от настоящите, предходни или бъдещи кандидати за работа в Плъкси, служители, клиенти, потребители, деца, доставчици/търговци, изпълнители/подизпълнители, акционери/съдружници или трети лица, като под „Лични данни“ се разбира всякакви данни, отнасящи се до идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано със средствата, които има вероятност да бъдат използвани от Плъкси.

В тази политика „Вие“ и „Ваша“ означава всяко засегнато физическо лице. „Ние“, „нас“, „нашият“ и „Плъкси“ означава всички дружества от международната група на Плъкси.

4. Вашите права съгласно ОРЗД

Когато Плъкси обработва Вашите Лични данни за собствени цели, моля, консултирайте се с раздел „Вашите права“ на нашата Политика за защита на данните.

Когато Плъкси обработва лични данни от името на Клиент, Плъкси ще уведоми Клиента за всяко получено Искане на Субект на данни. Плъкси ще сътрудничи и ще предостави на Клиента съдействие във връзка с Искането, доколкото това е разрешено по закон.

5. Какво ще направи нашият екип, ако получи искане ?

Нашият подход е да реагираме адекватно и да намерим задоволително решение на подаденото от Вас Искане, без да се налага да изпращате Жалба до местния съд или до съответния Надзорен орган за защита на данните.

Ако имате някакво Искане относно Обработването на Вашите Лични данни, не бива да се колебаете да изпратите Искането до Плъкси. За да ни помогнете да обработим Вашето Искане, молим да ни предоставите негово пълно писмено описание, като попълните Формуляра за подаване на искания по-долу.

Плъкси ще уведоми своя Клиент, когато последният действа като Администратор, за всяко подадено Искане на Субект на данни във възможно най-кратки срокове. Клиентът ще бъде отговорен за обработването на такова Искане, а Плъкси ще помогне на Клиента да отговори на Искането на Субекта на данни. Плъкси ще обработва директно Искания само когато това е уговорено с Клиента или ако Клиентът изчезне или престане да съществува по закон или стане неплатежоспособен. Във всички останали случаи Плъкси ще помогне на Клиента да отговори на Исканията на Субектите на данни.

6. Разглеждане на искания

При изготвянето на Вашето Искане и за да позволите на Плъкси да обработи бързо и по възможно най-ефективния начин Вашето Искане, Ви предлагаме да следвате следните стъпки:

СТЪПКА 1: Попълнете и подайте Oнлайн Искането, или попълнете Формуляра за подаване на искания и го изпратете по имейл privacy.bg@pluxeegroup.com, или по пощата до адреса на Плъкси, посочен в информационните известия и/или в декларациите за поверителност, предоставени Ви по време на събирането на Вашите лични данни. Молим да имате предвид, че съгласно чл. 37б от Българския Закон за защита на личните данни, когато Искането е подадено като Oнлайн Искане или като имейл, то трябва задължително да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. При подаването на Искането от упълномощено от Вас лице, към него задължително следва да бъде приложено подписано пълномощно.   

СТЪПКА 2: Вашето Искане ще бъде разгледано при спазване на стриктна поверителност и, ако е необходимо, ще бъде предмет на цялостно проучване. По време на този процес може да получите допълнителни запитвания от съответната Местна точка за контакт на Плъкси и/или от Длъжностното лице по защита на данните на Групата, с цел проучване на поставения от Вас въпрос. Ако не сте предоставили достатъчно данни във Вашето Искане, ще Ви уведомим за нужната допълнителна информация, необходима за обработването на Вашето Искане.

СТЪПКА 3: След като информацията, свързана с Вашето Искане, бъде допълнена (ако е необходимо), ние ще се свържем с Вас в срок до 30 (тридесет) дни и ще Ви изпратим нашия отговор. Този краен срок може да бъде удължен при определени обстоятелства, в зависимост от естеството на Искането. 

СТЪПКА 4: Молим да имате предвид, че можете да подадете Жалба пред съответния Надзорен орган за защита на данните в държавата на обичайното Ви пребиваване, Вашето място на работа или мястото на предполагаемото нарушение, независимо дали сте претърпели вреди.

Имате също така право да подадете Жалба пред съдилищата в държавите, в които Дружеството Плъкси е установено или където е Вашето обичайно пребиваване.