Общи условия за електронно подписване на договори

Общи условия за ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 7

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 7 от 09 юли 2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

 

Тези Общи условия са установени от „Плъкси България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с издаването, предоставянето и зареждането на ваучери „Храна” на електронен носител съгласно Наредба № 7. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Плъкси България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • „Договор” означава индивидуалният договор за издаване, предоставяне и зареждане на ваучери „Храна” на електронен носител съгласно Наредба № 7, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него. 
 • Наредба № 7” означава Наредба № 7 от 09 юли 2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (Обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003г.).
 • Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост - 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12, осъществяващо дейност като оператор на ваучери за храна по смисъла на Наредба № 7.
 • Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.
 • Ваучери” са ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане, с търговско наименование „Ваучери Храна”, отпечатвани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия и с Наредба № 7.  
 • Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните за издаване Ваучери и/или номинална стойност за зареждане на съществуващи Ваучери, начин и адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива. 
 • Търговски обект” е всеки ресторант, заведение за бързо обслужване или обект за търговия с храни, включително магазин за хранителни стоки, супермаркет, хипермаркет или друг обект, осъществяващ дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в което се приемат Ваучери.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за издаване, таксата за доставка, таксата за зареждане на Ваучерите, таксата за обслужване на активни електронни носители и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с издаването, доставката, зареждането и обслужването на Ваучерите.
 • Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: https://www.pluxee.bg/ .
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът издава, предоставя на Клиента и зарежда срещу възнаграждение Ваучери съгласно Наредба № 7 и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да издава,  да предоставя на Клиента и да зарежда Ваучери съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством клиентски портал, до който Клиентът има достъп при спазване на установените от Оператора условия

3.3. След потвърждаване на Поръчката, Клиентът изтегля от портала проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните за издаване електронни носители и/или номиналната стойност на поръчаните за зареждане Ваучери, както и дължимото от Клиента Възнаграждение. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след изтегляне на проформа-фактурата от портала, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат издадени, доставени и заредени при посочените в нея параметри . След заплащане на проформа-фактурата, корекции по отношение на поръчката не могат да бъдат извършвани.

3.4. Операторът е длъжен да предостави на Клиента Ваучери, съдържащи всички изискуеми реквизити и отговарящи на всички технически изисквания съгласно чл. 209а от ЗКПО, Наредба № 7 и другите приложими нормативни актове.

3.5. Операторът е длъжен да зареди Ваучерите, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.6. Операторът е длъжен да предостави на Клиента информация (опис) за издадените и заредени Ваучери и техните ПИН номера, както и оригинална фактура.

3.7. Операторът е длъжен да осигури приемането на Ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки или услуги в тях съгласно действащата нормативна уредба. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите, е налична на Уебсайта на Оператора.

3.8. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от ползвателите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен да заплаща номиналната стойност на Ваучерите и Възнаграждението на Оператора по банков път преди тяхната доставка или зареждане.

4.2. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за издаването, доставката и зареждането на Ваучерите в съответствие с Договора и с настоящите Общи условия. Операторът не е длъжен да включва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.3. Клиентът е длъжен да прегледа доставените електронни носители на Ваучерите в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси, несъответствия с направената поръчка или повредени електронни носители. 

4.4. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на Ваучерите, настъпили след доставката на Ваучерите от Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на Ваучерите. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.5. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на Ваучери, както и да информира ползвателите за необходимостта да блокират изгубени или откраднати Ваучери по установения от Оператора ред.

4.6. Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Операторът не може да бъде държан отговорен за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Клиента на Ваучерите, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите. Операторът не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

5. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за издаване и/или зареждане на Ваучери се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора. След изтичане на 1 (една) година от срока на Договора, Операторът има правото да измени едностранно Възнаграждението или отделни негови компоненти в рамките на нормативно определения максимален размер, ако има такъв. Изменението ще влезе в сила по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление, изпратено от Оператора до Клиента, при липса на писмено възражение от Клиента. В случай, че в посочения срок Клиентът възрази писмено срещу изменението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи на Клиента каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните за издаване и зареждане, или само за зареждане, Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай на частично или неизвършено плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, доставката или зареждането на заявените Ваучери се задържа (отлага) до пълното уреждане на паричните задължения на Клиента, от който момент ще започне да тече срокът за доставка или зареждане.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по следният начин:

 • номиналната стойност на Ваучерите следва да бъде заплатена по „специална платежна сметка” на Оператора, наречена „Ваучери за храна” и посочена в издадената от Оператора проформа-фактура; 
 • Възнаграждението на Оператора следва да бъде заплатено по разплащателната сметка на Оператора, посочена в издадената от Оператора проформа-фактура. 

5.4. Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

5.5. При преиздаване на електронния носител на Ваучера поради блокиране, загуба или повреда, Клиентът дължи такса за издаване и за доставка на нов носител в пълен размер.  


6. Експресно издаване, доставка и зареждане на Ваучери

6.1. Клиентът може да заяви експресно зареждане на Ваучери в Поръчката за съответния период. Срокът на изпълнение на такава Поръчка е до 72 (седемдесет и два) часа, след заплащане от Клиента на номиналната стойност на Ваучерите и дължимото Възнаграждение по банковата сметка на Оператора. 

6.2. При експресно зареждане на Ваучери Клиентът заплаща таксата за зареждане, увеличенa с +1% (един процент).

7. Използване и валидност на Ваучерите 

7.1. Ваучерите могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, изброени в чл. 41, ал. 1 от Наредба № 7 и сключили договор за обслужване с Оператора. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите, е налична на Уебсайта на Оператора.

7.2. Ваучерите могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и хранителни продукти. Забранено е използването на Ваучерите като разплащателно средство за вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия и други стоки, посочени в Наредба № 7 и в другите нормативни актове.

7.3. Ваучерите не могат да бъдат заменяни срещу пари. Ваучерите не могат да бъдат използвани за теглене на пари в брой, или за прехвърляне на средства по друга сметка. Ползвателите не могат да зареждат средства на електронния носител на Ваучерите.

7.4. Срокът на валидност на електронния носител е отбелязан върху него.

7.5. Срокът на валидност на Ваучерите не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца  от датата на издаване на заповедта за получената от Оператора индивидуална квота, по която е предоставен Ваучерът. Ваучерите могат да бъдат използвани само в рамките на срока им на валидност, като след изтичането на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.

7.6. Наличният баланс на Ваучера се намалява със сумата на закупените храни или хранителни продукти, като първо се използват Ваучерите с най-кратък срок на валидност. Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучера, Ваучерът се използва частично и остатъкът остава наличен за използване при последващи покупки.

7.7. Операторът предоставя възможност на ползвателите на Ваучерите да проверяват валидността на електронния носител и валидността на заредените по електронния носител Ваучери, да блокират електронния носител по определения от Оператора ред, както и да подават оплаквания към Оператора за неправомерни трансакции, извършени с Ваучери, заредени на предоставения им електронен носител.

7.8. Клиентът няма право: (1) да изисква обратно номиналната стойност на заредените Ваучери, с изключение на случаите по чл. 31 от Наредба № 7; (2) да изисква връщане на зареден Ваучер на електронен носител от ползвателя на Ваучера, в случай на прекратяване на трудовото правоотношение с него; (3) да прехвърля върху ползвателя на Ваучера разходите по Договора, включително тези по издаването на електронния носител; (4) да получава информация за отделни трансакции, направени от ползвателите на Ваучерите.


8. Срок на Договора. Прекратяване

8.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

8.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.

8.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

8.4. Договорът се прекратява без предизвестие, с изпращането на уведомление до другата Страна, в следните случаи:

(а) ако Операторът престане да отговаря на условията, предвидени в чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба № 7;  
(б) ако Клиентът или негови служители извършат или направят опит да извършат действия по подправяне, фалшифициране или имитиране на Ваучери или заменят Ваучерите за пари, или правят опити за теглене на пари в брой или за прехвърляне на средства по друга сметка.

9. Защита на личните данни

9.1. Клиентът се задължава да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на издаването и/или зареждането на Ваучери, както и да ги информира за предоставянето на личните им данни на Оператора, включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

10. Електронна форма. Влизане в сила

10.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път. 

10.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

10.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

11.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

11.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, включително електронна, за да бъде валидно.

11.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

11.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен  вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет. 

11.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2024 г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното  изменение и/или допълнение, при липса на писмено възражение от Клиента. В случай, че в посочения срок Клиентът възрази писмено срещу изменението/допълнението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи на Клиента каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването.

Общи условия за ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 11

ОБЩИ УСЛОВИЯ    
към договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

 

Тези Общи условия са установени от „Плъкси България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 11. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Плъкси България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • Договор” означава индивидуалният договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 11, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него.
 • Наредба № 11” означава Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Обн. – ДВ, бр. 1 от 03.01.2006г.)
 • Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
 • Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.
 • Ваучери Плъкси” или „Ваучери” са ваучерите за храна Плъкси, отпечатвани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия и с Наредба № 11.
 • Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните Ваучери, начин на доставка, адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива.
 • Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение, в или от което се извършва продажбата на стоки – храна и/или добавки към нея по смисъла на Наредба № 11, и в което се приемат ваучери Плъкси.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за отпечатване, таксата за доставка, таксата за пакетиране, таксата за индивидуализиране на Ваучерите и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с отпечатването и доставката на Ваучерите.
 • Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: www.sodexo.bg.
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери за храна Плъкси съгласно Наредба № 11 и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери за храна Плъкси съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, наличен за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да отпечата върху ваучерите за храна Плъкси номиналната стойност, посочена от Клиента и всички други изискуеми реквизити съгласно приложимото законодателство.

3.5. Операторът е длъжен да достави ваучерите за храна Плъкси до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.6. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.7. Операторът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение и осребряването на ваучерите за храна Плъкси, както и да осигури приемането на ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки в тях. Информация за Търговските обекти, приемащи ваучерите за храна Плъкси, е налична на Уебсайта на Оператора.

3.8. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора, с настоящите Общи условия и с изискванията на Наредба № 11, на Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006г. за прилагането на Наредба № 11 и на чл. 285 от Кодекса на труда. Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.2. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.3. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите Плъкси, настъпили след доставката на Ваучерите от Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите Плъкси. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.4. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на ваучери Плъкси.

4.5. Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери Плъкси в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Плъкси не може да бъде държано отговорно за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Работодателя на Ваучерите за храна, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите Плъкси. Плъкси не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите Плъкси не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

5. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за Ваучери Плъкси се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери. В случай на частично плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, срокът за доставка на Ваучерите ще започне да тече след заплащане на остатъчната сума.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по банковата сметка на Оператора, посочена в Договора. Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

6. Експресно отпечатване и доставка на Ваучери

6.1. Клиентът може да заяви експресно отпечатване и доставка на Ваучери за храна Плъкси в Поръчката за съответния период. Срокът на изпълнение на такава Поръчка е до 72 (седемдесет и два) часа след заплащане от Клиента на номиналната стойност на Ваучерите и дължимото Възнаграждение по банковата сметка на Оператора.

6.2. При експресно отпечатване и доставка Ваучери Клиентът заплаща таксата за отпечатване, посочена в Договора, увеличена с +1% (един процент).

7. Използване и валидност на ваучерите Плъкси

7.1. Ваучерите за храна Плъкси могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, с които Операторът е сключил договори за обслужване. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите Плъкси, е налична на Уебсайта на Оператора.

7.2. Ваучерите Плъкси могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и/или добавки към нея и хранителни продукти, посочени в заповедта на Клиента (в качеството му на работодател), издадена по реда на член 7 от Наредба № 11 („Заповедта“). В първата Поръчка на Клиента към Оператора за отпечатване и доставка на Ваучери, Клиентът е длъжен да посочи писмено своите изисквания към съдържанието на Ваучерите с цел да се гарантира, че срещу тях ще бъде получена точно определен вид храна/добавки към нея, съответстваща на тази, определена със Заповедта. Клиентът е длъжен да уведоми писмено и своевременно Оператора за всяка промяна на Заповедта, водеща до необходимост от промяна на съдържанието на Ваучерите. Съдържанието на доставяните от Оператора Ваучери, целящо да гарантира закупуването на видовете храна/добавки към нея посочени в Заповедта, се определя единствено от Клиента в направената от него Поръчка. Операторът не носи отговорност в случай, че съдържанието на Ваучерите не гарантира закупуването на храна/добавки към нея, посочени в Заповедта, поради непредоставяне, несвоевременно предоставяне, неточност, непълнота, нецелесъобразност или неприложимост на изискванията на Клиента.

7.3. Ваучерите Плъкси не могат да бъдат заменяни срещу пари и за тях не се връща остатък в пари, когато стойността на закупените с Ваучерите стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучерите.

7.4. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

7.5. Срокът на валидност на Ваучерите Плъкси е отпечатан върху лицевата страна на всеки Ваучер. Ваучерите не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери Плъкси и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.

7.6. В срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на валидност на неизползвани Ваучери Плъкси, Клиентът може да поиска от Оператора да ги замени с нови Ваучери до размера на номиналната им стойност. Искането се изпраща задължително в писмен вид, като към него Клиентът е длъжен да приложи оригиналите на неизползваните Ваучери. Клиентът е длъжен да заплати такса за замяна, както и дължимото Възнаграждение на Оператора за отпечатване и доставка на новите Ваучери. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на плащане от Клиента на съответно дължимите суми.

7.7. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на Ваучери Плъкси, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

8. Срок на Договора. Прекратяване

8.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

8.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.

8.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

9. Защита на личните данни

9.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на Ваучери Плъкси:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на Ваучери Плъкси при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

9.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

10. Електронна форма. Влизане в сила

10.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

10.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

10.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

11.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

11.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

11.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

11.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

11.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.05.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

 

Общи условия за ваучери за храна Плъкси съгласно чл. 140, ал. 3 от Кодекса на труда

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ    
към договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна Плъкси съгласно Член 140,алинея 3 от Кодекса на труда за определяне на условията и реда за осигуряване на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на ношния труд

 

Тези Общи условия са установени от „Плъкси България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за храна Плъкси съгласно Член 140,алинея 3 от Кодекса на труда .Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Плъкси България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери за храна Плъкси съгласно Член 140,алинея 3 от Кодекса на труда и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

2. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери Плъкси съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, наличен за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да отпечата върху ваучерите Плъкси номиналната стойност, посочена от Клиента и всички други изискуеми реквизити съгласно приложимото законодателство.

3.5. Операторът е длъжен да достави ваучерите Плъкси до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.6. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.7. Операторът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение и осребряването на ваучерите Плъкси, както и да осигури приемането на ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки в тях. Информация за Търговските обекти, приемащи ваучерите Плъкси, е налична на Уебсайта на Оператора.

3.8. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

3. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора, с настоящите Общи условия Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.2. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.3. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите Плъкси, настъпили след доставката на Ваучерите от Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите Плъкси. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.4. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на ваучери Плъкси.

4.5. Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери Плъкси в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Плъкси не може да бъде държано отговорно за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Работодателя на Ваучерите за храна, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите Плъкси. Плъкси не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите Плъкси не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

4. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за Ваучери Плъкси се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери. В случай на частично плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, срокът за доставка на Ваучерите ще започне да тече след заплащане на остатъчната сума.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по банковата сметка на Оператора, посочена в Договора. Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

5. Експресно отпечатване и доставка на Ваучери

6.1. Клиентът може да заяви експресно отпечатване и доставка на Ваучери Плъкси в Поръчката за съответния период. Срокът на изпълнение на такава Поръчка е до 72 (седемдесет и два) часа след заплащане от Клиента на номиналната стойност на Ваучерите и дължимото Възнаграждение по банковата сметка на Оператора.

6.2. При експресно отпечатване и доставка Ваучери Клиентът заплаща таксата за отпечатване, посочена в Договора, увеличена с +1% (един процент).

6. Използване и валидност на ваучерите Плъкси

7.1. Ваучерите Плъкси могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, с които Операторът е сключил договори за обслужване. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите Плъкси, е налична на Уебсайта на Оператора.

7.2. Ваучерите Плъкси могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и/или добавки към нея и хранителни продукти, посочени в заповедта на Клиента (в качеството му на работодател). В първата Поръчка на Клиента към Оператора за отпечатване и доставка на Ваучери, Клиентът е длъжен да посочи писмено своите изисквания към съдържанието на Ваучерите с цел да се гарантира, че срещу тях ще бъде получена точно определен вид храна/добавки към нея, съответстваща на тази, определена със Заповедта. Клиентът е длъжен да уведоми писмено и своевременно Оператора за всяка промяна на Заповедта, водеща до необходимост от промяна на съдържанието на Ваучерите. Съдържанието на доставяните от Оператора Ваучери, целящо да гарантира закупуването на видовете храна/добавки към нея посочени в Заповедта, се определя единствено от Клиента в направената от него Поръчка. Операторът не носи отговорност в случай, че съдържанието на Ваучерите не гарантира закупуването на храна/добавки към нея, посочени в Заповедта, поради непредоставяне, несвоевременно предоставяне, неточност, непълнота, нецелесъобразност или неприложимост на изискванията на Клиента.

7.3. Ваучерите Плъкси не могат да бъдат заменяни срещу пари и за тях не се връща остатък в пари, когато стойността на закупените с Ваучерите стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучерите.

7.4. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

7.5. Срокът на валидност на Ваучерите Плъкси е отпечатан върху лицевата страна на всеки Ваучер. Ваучерите не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери Плъкси и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.

7.6. В срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на валидност на неизползвани Ваучери Плъкси, Клиентът може да поиска от Оператора да ги замени с нови Ваучери до размера на номиналната им стойност. Искането се изпраща задължително в писмен вид, като към него Клиентът е длъжен да приложи оригиналите на неизползваните Ваучери. Клиентът е длъжен да заплати такса за замяна, както и дължимото Възнаграждение на Оператора за отпечатване и доставка на новите Ваучери. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на плащане от Клиента на съответно дължимите суми.

7.7. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на Ваучери Плъкси, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

7. Срок на Договора. Прекратяване

8.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

8.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.

8.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

8. Защита на личните данни

9.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на Ваучери Плъкси:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на Ваучери Плъкси при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

9.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

9. Електронна форма. Влизане в сила

9.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

9.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

9.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

10. Заключителни разпоредби

10.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

10.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

10.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

10.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

10.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

10.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

 

Общи условия за ваучери за подарък Плъкси

ОБЩИ УСЛОВИЯ

към договор за отпечатване и доставка на ваучери за подарък Плъкси

 

Тези Общи условия са установени от „Плъкси България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с отпечатването и доставката на ваучери за подарък Плъкси. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Плъкси България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • Договор” означава индивидуалният договор за отпечатване и доставка на ваучери за подарък Плъкси, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него.
 • Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
 • Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.
 • Ваучери Плъкси” или „Ваучери” са ваучерите за подарък Плъкси, отпечатвани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия.
 • Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните Ваучери, начин на доставка, адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива.
 • Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение, в или от което се извършва продажба на стоки или услуги и в което се приемат ваучери за подарък Плъкси.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за отпечатване, таксата за доставка, таксата за пакетиране, таксата за индивидуализиране на Ваучерите и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с отпечатването и доставката на Ваучерите.
 • Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: www.sodexo.bg.
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2. Предмет

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът отпечатва и доставя на Клиента срещу възнаграждение ваучери Плъкси.

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът се задължава да отпечата и да достави на Клиента ваучери Плъкси съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.

3.2. Поръчката се извършва посредством формуляра, публикуван за тази цел на Уебсайта на Оператора.

3.3. В срок до 1 (един) работен ден от получаването на Поръчката, Операторът изпраща на Клиента по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните Ваучери, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и всички други такси, дължими от Клиента, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след получаване на проформа-фактурата, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат доставени при посочените в нея параметри.

3.4. Операторът е длъжен да достави ваучерите Плъкси до адреса/адресите за доставка, посочен/и в Поръчката, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.

3.5. Заедно с доставката на Ваучерите Операторът е длъжен да достави на Клиента протокол за доставка и оригинална фактура.

3.6. Операторът е длъжен да осигури приемането на ваучерите Плъкси в Търговските обекти с цел закупуването на стоки и услуги в тях. Списъкът с Търговски обекти, приемащи ваучерите Плъкси, се публикува на Уебсайта на Оператора.

3.7. Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките и услугите, предлагани в Търговските обекти. Гаранционна отговорност за стоките и услугите, закупени от приносителите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4. Задължения на Клиента

4.1. Клиентът е длъжен да прегледа доставените Ваучери в момента на доставката и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси или повредени Ваучери.

4.2. Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите в съответствие с Договора и с настоящите Общи условия. Операторът не е длъжен да отпечатва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.

4.3. Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на ваучерите Плъкси, настъпили след доставката на Ваучерите на посочения от Клиента адрес за доставка или след получаването им от Клиента на гише на Оператора. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на ваучерите Плъкси. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение.

4.4. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на ваучери Плъкси от страна на негови служители.

4.5. Всякакви повреди на Ваучерите, включително, но не само, тяхното перфориране, зацапване, надраскване, нарушаване на тяхната цялост и други подобни въздействия, ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване от Оператора.

5. Възнаграждение. Начин на плащане

5.1. Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за ваучери Плъкси се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора.

5.2. Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение преди започване на изпълнението на Поръчката, въз основа на издадената от Оператора проформа-фактура. В случай, че Клиентът не плати или откаже да плати сумите по предходното изречение, Поръчката ще се счита за оттеглена и Операторът няма да бъде длъжен да отпечата и достави заявените Ваучери.

5.3. Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по банковата сметка на Оператора, посочена в Договора.

6. Използване и валидност на ваучерите Плъкси

6.1. Срокът на валидност на ваучерите Плъкси е отпечатан върху лицевата страна на ваучера.

6.2. Ваучерите Плъкси не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери Плъкси и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора на Клиента.

6.3. В срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на валидност на неизползвани ваучери Плъкси, Клиентът може да поиска от Оператора да ги замени с нови Ваучери до размера на номиналната им стойност. Искането се изпраща задължително в писмен вид, като към него Клиентът е длъжен да приложи оригиналите на неизползваните Ваучери. Клиентът е длъжен да заплати такса за замяна, както и дължимото Възнаграждение на Оператора за отпечатване и доставка на новите Ваучери. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на плащане от Клиента на съответно дължимите суми.

6.4. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на ваучери Плъкси, които са повредени след датата на тяхната доставка от Оператора, единствено при изпълнение на следните условия, кумулативно: (1) Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, (2) Ваучерите са със запазен бар код или сериен номер и (3) Ваучерите могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява всяко искане от Клиента за подмяна на повредени Ваучери, в зависимост от степента на тяхната повреда и конкретните обстоятелства, свързани с искането.

7. Срок на Договора. Прекратяване

7.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между страните.

7.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид.

7.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.

8. Защита на личните данни

8.1. Клиентът се задължава, преди да предостави на Оператора каквито и да е лични данни на свои служители или работници с цел отпечатване и доставка на ваучери Плъкси:

 • да информира служителите/работниците за предоставянето на личните им данни на Оператора по смисъла на чл. 13, ал. 1, буква (д) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора;
 • да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на отпечатването и/или доставката на ваучери Плъкси при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Предходното изречение не се прилага, когато обработването на данните ще се извършва единствено за целите на заявяването или на приемо-предаването на Ваучерите и при условие, че задължението на служителите/работниците да действат като лица за контакт на Клиента и да получават доставките от името на Клиента е включено в трудовите им задължения.

8.2. Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

9. Електронна форма. Влизане в сила

9.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

9.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

9.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

10. Заключителни разпоредби

10.1. Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

10.2. Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

10.3. Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, за да бъде валидно.

10.4. Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

10.5. Когато Договорът се сключва в двуезичен вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

10.6. Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.05.2021г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Клиентът не го е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от Клиента, Операторът има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на Клиента.

 

Общи условия за мултифункционални ваучери Плъкси

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Тези Общи условия по смисъла на член 298 от Търговския закон са предварително установени от Плъкси България ЕООД („Плъкси“ или „Оператор“) и заедно с Договора за отпечатване и доставка на ваучери (талони) за социални придобивки FLEXIPASS, сключен между Клиента и Плъкси („Договора“), определят условията, при които Плъкси предоставя на Клиента ваучери (талони) за подарък FlexiPASS.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Договорът и настоящите Общи условия регламентират условията за отпечатване и доставка срещу възнаграждение на ваучери (талони) за социални придобивки „FlexiPASS“ от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

1.    ОПЕРАТОРЪТ се задължава:
1.1.    До 1 (един) работен ден от получаването на поръчката за отпечатване на ваучерите (талоните) FlexiPASS, да изпрати на КЛИЕНТА по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните ваучери (талони) FlexiPASS, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и други дължими такси, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Оператора за грешки свързани с броя, номиналната стойност на поръчаните ваучери, размера на таксата за отпечатване, за доставка или на другите дължими такси или с други реквизити съдържащи се в проформа-фактурата. Ако Операторът не получи уведомление по настоящата точка в срок от 1 (един) работен ден от изпращане на проформа-фактурата, същата се счита за приета и одобрена.
1.2.    Да отпечата и достави поръчаните от КЛИЕНТА ваучери (талони) FlexiPASS на адреса/адресите посочен/и от КЛИЕНТА в срок до 5 (пет) работни дни от заплащането на номиналната стойност на ваучерите (талоните), на таксата за отпечатване, за доставка и другите дължими такси с банков превод.  
1.3.    Да достави заедно с FlexiPASS ваучерите протокол за предоставените ваучери и оригинална фактура за Клиента.
1.4.    Да представи на КЛИЕНТА списък с търговските обекти, приемащи ваучерите (талоните) FlexiPASS при доставката на ваучерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

2.    КЛИЕНТЪТ се задължава:
2.1.    Незабавно да уведоми ОПЕРАТОРA в случай на установяване на загуба и/или подправяне и/или подмяна и/или фалшифициране и/или имитация на ваучерите (талоните) FlexiPASS.
2.2.    Да предостави на ОПЕРАТОРA всички необходими данни за отпечатването и доставката на ваучерите (талоните) FlexiPASS в съответствие с настоящите Общи условия и Договора. Реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми от приложимото законодателство няма да бъдат отпечатвани върху ваучерите.
2.3.    КЛИЕНТЪТ отговаря за и носи риска от всякакви загуби, кражби или повреждане на ваучерите (талоните) FlexiPASS, възникнали след доставката на ваучерите (талоните) или получаването им от гишето на ОПЕРАТОРA находящо се в гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12, вх. А, ет. 1, ж.к. “Младост” 4. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен и няма да заменя или възстановява стойността на ваучерите (талоните) FlexiPASS. В тези случаи Клиентът дължи заплащане на номиналната стойност и на всички други договорени възнаграждения и такси.
2.4.    КЛИЕНТЪТ приема, че ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за качеството на стоките/услугите и за хигиената в търговските обекти на доставчиците.
2.5.    Перфорирането, зацапването им с мастило и по какъвто и да било друг начин, надраскването и нарушаването на целостта на ваучерите FlexiPASS ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване.
2.6.    Управлението и законосъобразността на предоставянето на социални придобивки под формата на ваучери (талони) FlexiPASS в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Плъкси не може да бъде държано отговорно за отчитането на ваучерите, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане с данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители възникнали по повод предоставяне на ваучерите (талоните) FlexiPASS. Плъкси не отговаря също и ако по някаква причина, ваучерите (талоните) FlexiPASS не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

3.1.    КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на ОПЕРАТОРЪТ по банков път преди получаването на FlexiPASS ваучерите (талоните):

•    номиналната стойност на поръчаните ваучери (талони) FlexiPASS, договорена между двете Страни и упомената в Договора;
•    таксата за отпечатване на Оператора, предвидена в Договора;
•    другите дължими такси, посочени  в Договора подписан между Страните.

3.2.    Номиналната стойност на ваучерите FlexiPASS,  таксата за отпечатване на ОПЕРАТОРА и другите дължими съгласно Договора такси се заплащат по банков път, по банкова сметка на ОПЕРАТОРА, посочена в издадената проформа фактура по член 1.1 по-горе.

3.3.    В случай на забавяне на плащането на номиналната стойност на ваучерите (талоните) FlexiPASS, таксите за отпечатване и/или другите дължими такси, ОПЕРАТОРЪТ няма да отпечата и достави ваучерите FlexiPASS, като Клиентът потвърждава, че приема и е съгласен с това и няма да има каквито и да било претенции свързани с недоставянето на ваучерите.
3.4.    Банковите преводи на номинала на ваучерите и другите дължими суми се извършват единствено от КЛИЕНТА, от негово име и за негова сметка.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРИТЕ FLEXIPASS

4.1.    Срокът на валидност на ваучерите FlexiPASS е отпечатан върху лицевата страна на ваучера.
4.2.    Ваучерите FlexiPASS не могат да се използват след изтичане на срока им на валидност.
4.3.    Предоставените ваучери FlexiPASS от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА, както и тяхната номинална стойност и другите платени за тях от КЛИЕНТА на ОПЕРАТОРА суми не подлежат на връщане.
4.4.    Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на предоставени му от Оператора повредени след получаване от Клиента на ваучери FlexiPASS, единствено ако: ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, със запазен бар код или сериен номер и могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените ваучери с попълнена и подпечатана с фирмения печат Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява за изпълнение всеки конкретен случай на искане от Клиент за подмяна на повредени ваучери. 
4.5.    В срок от 30 (тридесет) дни от изтичането на срока на валидност отпечатан на лицевата страна на ваучерите за FlexiPASS, КЛИЕНТЪТ може да поиска от ОПЕРАТОРА да замени неизползваните ваучери с изтекла валидност с нови до размера на номиналната им стойност. Преиздаването на неизползвани ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни от получаването на писменото искане на КЛИЕНТА. В този случай КЛИЕНТЪТ трябва да приложи към искането си за преиздаване оригиналите на неизползваните ваучери и да заплати такса за замяна, както и дължимите такси за отпечатване и доставка на новоиздадените ваучери.

СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.    Договорът между Страните се сключва за срок от 1 (една) година и има действие от датата на подписването му от двете Страни. 
5.1.    Срокът по предходната точка се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година, в случай че никоя от Страните не се противопостави на продължаването в писмена форма поне 30 (тридесет) дни преди изтичането на първоначалния, съответно последващите едногодишни периоди. Правилото по предходното изречение се прилага автоматично и многократно при изтичане на всеки едногодишен период.
5.2.    Всяка от Страните по Договора има право да го прекрати законно, безвиновно и едностранно, без да дължи плащане на неустойки, обезщетения и каквито и да било други плащания, с едномесечно писмено предизвестие до другата Страна. Известието трябва да се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка. За начало на периода на предизвестие се счита датата на получаването му, посочена върху обратната разписка.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.    С информацията, предоставена на Страните или техните представители през срока на валидност на настоящия Договор или след неговото изтичане или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете Страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси.
7.    В случай на наличие на информация, която ясно е идентифицирана като поверителна, тази информация не може да се разгласява от Страните или техните представители без предварителното писмено съгласие на другата Страна.
8.    Освен когато законът изисква другояче, всяка от Страните декларира, че няма да разгласява разискванията, съществуването или съдържанието на настоящия Договор без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

ЮРИСДИКЦИЯ

9.    Всички несъгласия, възникнали във връзка с Договора и/или настоящите Общи условия, ще се уреждат чрез преговори между Страните и по споразумение в дух на добра воля и разбирателство.
10.    В случай че спорът между Страните не може да се разреши по споразумение, спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София. 
11.    Приложими към Договора и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство.

ЛИЧНИ ДАННИ

12.    КЛИЕНТЪТ декларира, че преди предоставянето от негова страна на ОПЕРАТОРА на ведомост, която съдържа лични данни на работниците и служителите на КЛИЕНТА с цел предоставяне на ваучери FlexiPASS, е получил изричното, писмено съгласие от страна на всеки служител/работник който ще получава ваучери FlexiPASS, за предоставяне на личните му данни на Плъкси, съответно за събирането, съхраняването, организирането, обработването и използването от страна на Плъкси на следните лични данни:

•    три имена на работника/служителя, ползвател на ваучерите;
•    код на заеманата позиция и отдел, в който работи съответният работник/служител;
•    стойност на получаваните FlexiPASS ваучери за храна;

Формата за предоставяне на личните данни ще бъде писмен списък, като при всяка поръчка към списъка с лични данни, КЛИЕНТЪТ ще прилага писмено уведомление (Приложение 1 към настоящите Общи условия).  

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

13.    Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.
14.    За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.
15.    Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

ПРОМЕНИ

16.    Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.02.2014.
17.    Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Плъкси. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на КЛИЕНТА след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до КЛИЕНТА за извършените промяна и/или изменение, в случай че в посочения срок КЛИЕНТЪТ не ги е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от КЛИЕНТА, ОПЕРАТОРЪТ има право незабавно да прекрати Договора с уведомление, изпратено до КЛИЕНТА, безвиновно и без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на КЛИЕНТА.

ПРИЛОЖЕНИЯ И АНЕКСИ

18.    Всички приложения и анекси към Договора ще се считат за неразделна част от него, ако са съставени и подписани в писмена или електронна форма.
19.    Думите и изразите, на които е придадено определено значение в Договора имат същия смисъл, когато са употребени в Приложенията, Анексите и Общите условия и обратно, освен ако друго не следва от контекста.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


У В Е Д О М Л Е Н И Е
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5 ал. 2, т. 2 от Закона за Защита на личните данни

 

Аз, долуподписаният ..............................................................................................................., в качеството си на управител на ................................................................................................................., регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК ................., със седалище и  адрес на управление: ......................................................................................................................................................................................., ДДС No..............................,


Прилагам лични данни на служителите на ............................................................ (име на дружеството), като декларирам и гарантирам, че:
•    предоставянето се извършва съгласно условията на чл. 36, “з“ и останалите приложими разпоредби от Закона за защита на личните данни; 
•    всяко едно физическо лице от приложения списък (ведомост) е уведомено за предоставянето от ............................................................ (име на дружеството) на Плъкси на личните му данни, както и за видовете лични данни предоставяни на Плъкси и за целите на тяхното обработване;
•    всяко едно физическо лице от приложения списък (ведомост)  е дало изричното си, писмено съгласие за предоставянето на личните му данни и обработването им от Плъкси.

 

Дата:                                    Подпис:

Град:        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Точки на доставка на ваучерите

N Пощ.код Град/село Точен адрес за доставка на ваучерите Лице за контакт Телефон за връзка
           
           
           

Общи условия за ваучери за работно облекло

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Тези Общи условия по смисъла на член 298 от Търговския закон са предварително установени от Плъкси България ЕООД („Плъкси“ или „Оператор“) и заедно с Договора за отпечатване и доставка на ваучери (талони) за социални придобивки РАБОТНО ОБЛЕКЛО, сключен между Клиента и Плъкси („Договора“), определят условията, при които Плъкси предоставя на Клиента ваучери (талони) за подарък Работно облекло.

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Договорът и настоящите Общи условия регламентират условията за отпечатване и доставка срещу възнаграждение на ваучери (талони) за социални придобивки „Работно облекло“ от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:

1.1. До 1 (един) работен ден от получаването на поръчката за отпечатване на ваучерите (талоните) Работно облекло, да изпрати на КЛИЕНТА по факс, електронна или обикновена поща проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните ваучери (талони) Работно облекло, номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и други дължими такси, ако има такива. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Оператора за грешки свързани с броя, номиналната стойност на поръчаните ваучери, размера на таксата за отпечатване, за доставка или на другите дължими такси или с други реквизити съдържащи се в проформа-фактурата. Ако Операторът не получи уведомление по настоящата точка в срок от 1 (един) работен ден от изпращане на проформа-фактурата, същата се счита за приета и одобрена.

1.2. Да отпечата и достави поръчаните от КЛИЕНТА ваучери (талони) Работно облекло на адреса/адресите посочен/и от КЛИЕНТА в срок до 5 (пет) работни дни от заплащането на номиналната стойност на ваучерите (талоните), на таксата за отпечатване, за доставка и другите дължими такси с банков превод.

1.3. Да достави заедно с Работно облекло ваучерите протокол за предоставените ваучери и оригинална фактура за Клиента.

1.4. Да представи на КЛИЕНТА списък с търговските обекти, приемащи ваучерите (талоните) Работно облекло при доставката на ваучерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

2. КЛИЕНТЪТ се задължава:

2.1. Незабавно да уведоми ОПЕРАТОРA в случай на установяване на загуба и/или подправяне и/или подмяна и/или фалшифициране и/или имитация на ваучерите (талоните) Работно облекло.

2.2. Да предостави на ОПЕРАТОРA всички необходими данни за отпечатването и доставката на ваучерите (талоните) Работно облекло в съответствие с настоящите Общи условия и Договора. Реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми от приложимото законодателство няма да бъдат отпечатвани върху ваучерите.

2.3. КЛИЕНТЪТ отговаря за и носи риска от всякакви загуби, кражби или повреждане на ваучерите (талоните) Работно облекло, възникнали след доставката на ваучерите (талоните) или получаването им от гишето на ОПЕРАТОРA находящо се в гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12, вх. А, ет. 1, ж.к. “Младост” 4. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен и няма да заменя или възстановява стойността на ваучерите (талоните) Работно облекло. В тези случаи Клиентът дължи заплащане на номиналната стойност и на всички други договорени възнаграждения и такси.

2.4. КЛИЕНТЪТ приема, че ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за качеството на стоките/услугите и за хигиената в търговските обекти на доставчиците.

2.5. Перфорирането, зацапването им с мастило и по какъвто и да било друг начин, надраскването и нарушаването на целостта на ваучерите Работно облекло ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване.

2.6. Управлението и законосъобразността на предоставянето на социални придобивки под формата на ваучери (талони) Работно облекло в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Плъкси не може да бъде държано отговорно за отчитането на ваучерите, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане с данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители възникнали по повод предоставяне на ваучерите (талоните) Работно облекло. Плъкси не отговаря също и ако по някаква причина, ваучерите (талоните) Работно облекло не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

3.1. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на ОПЕРАТОРЪТ по банков път преди получаването на Работно облекло ваучерите (талоните):

 • номиналната стойност на поръчаните ваучери (талони) Работно облекло, договорена между двете Страни и упомената в Договора;
 • таксата за отпечатване на Оператора, предвидена в Договора;
 • другите дължими такси, посочени в Договора подписан между Страните.

3.2. Номиналната стойност на ваучерите Работно облекло, таксата за отпечатване на ОПЕРАТОРА и другите дължими съгласно Договора такси се заплащат по банков път, по банкова сметка на ОПЕРАТОРА, посочена в издадената проформа фактура по член 1.1 по-горе.

3.3. В случай на забавяне на плащането на номиналната стойност на ваучерите (талоните) Работно облекло, таксите за отпечатване и/или другите дължими такси, ОПЕРАТОРЪТ няма да отпечата и достави ваучерите Работно облекло, като Клиентът потвърждава, че приема и е съгласен с това и няма да има каквито и да било претенции свързани с недоставянето на ваучерите.

3.4. Банковите преводи на номинала на ваучерите и другите дължими суми се извършват единствено от КЛИЕНТА, от негово име и за негова сметка.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРИТЕ РАБОТНО ОБЛЕКЛО 

4.1. Срокът на валидност на ваучерите Работно облекло е отпечатан върху лицевата страна на ваучера.

4.2. Ваучерите Работно облекло не могат да се използват след изтичане на срока им на валидност.

4.3. Предоставените ваучери Работно облекло от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА, както и тяхната номинална стойност и другите платени за тях от КЛИЕНТА на ОПЕРАТОРА суми не подлежат на връщане.

4.4. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на предоставени му от Оператора повредени след получаване от Клиента на ваучери Работно облекло, единствено ако: ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, със запазен бар код или сериен номер и могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Оператора. Клиентът следва да изпрати повредените ваучери с попълнена и подпечатана с фирмения печат Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Оператора. Операторът си запазва правото да преценява и одобрява за изпълнение всеки конкретен случай на искане от Клиент за подмяна на повредени ваучери.

4.5. В срок от 30 (тридесет) дни от изтичането на срока на валидност отпечатан на лицевата страна на ваучерите за Работно облекло, КЛИЕНТЪТ може да поиска от ОПЕРАТОРА да замени неизползваните ваучери с изтекла валидност с нови до размера на номиналната им стойност. Преиздаването на неизползвани ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни от получаването на писменото искане на КЛИЕНТА. В този случай КЛИЕНТЪТ трябва да приложи към искането си за преиздаване оригиналите на неизползваните ваучери и да заплати такса за замяна, както и дължимите такси за отпечатване и доставка на новоиздадените ваучери.

СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

5. Договорът между Страните се сключва за срок от 1 (една) година и има действие от датата на подписването му от двете Страни.

5.1. Срокът по предходната точка се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година, в случай че никоя от Страните не се противопостави на продължаването в писмена форма поне 30 (тридесет) дни преди изтичането на първоначалния, съответно последващите едногодишни периоди. Правилото по предходното изречение се прилага автоматично и многократно при изтичане на всеки едногодишен период.

5.2. Всяка от Страните по Договора има право да го прекрати законно, безвиновно и едностранно, без да дължи плащане на неустойки, обезщетения и каквито и да било други плащания, с едномесечно писмено предизвестие до другата Страна. Известието трябва да се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка. За начало на периода на предизвестие се счита датата на получаването му, посочена върху обратната разписка.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6. С информацията, предоставена на Страните или техните представители през срока на валидност на настоящия Договор или след неговото изтичане или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете Страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси.

7. В случай на наличие на информация, която ясно е идентифицирана като поверителна, тази информация не може да се разгласява от Страните или техните представители без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

8. Освен когато законът изисква другояче, всяка от Страните декларира, че няма да разгласява разискванията, съществуването или съдържанието на настоящия Договор без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

ЮРИСДИКЦИЯ

9. Всички несъгласия, възникнали във връзка с Договора и/или настоящите Общи условия, ще се уреждат чрез преговори между Страните и по споразумение в дух на добра воля и разбирателство.

10. В случай че спорът между Страните не може да се разреши по споразумение, спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София.

11. Приложими към Договора и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство.

ЛИЧНИ ДАННИ

12. КЛИЕНТЪТ декларира, че преди предоставянето от негова страна на ОПЕРАТОРА на ведомост, която съдържа лични данни на работниците и служителите на КЛИЕНТА с цел предоставяне на ваучери Работно облекло, е получил изричното, писмено съгласие от страна на всеки служител/работник който ще получава ваучери Работно облекло, за предоставяне на личните му данни на Плъкси, съответно за събирането, съхраняването, организирането, обработването и използването от страна на Плъкси на следните лични данни:

 • три имена на работника/служителя, ползвател на ваучерите;
 • код на заеманата позиция и отдел, в който работи съответният работник/служител;
 • стойност на получаваните Работно облекло;

Формата за предоставяне на личните данни ще бъде писмен списък, като при всяка поръчка към списъка с лични данни, КЛИЕНТЪТ ще прилага писмено уведомление (Приложение 1 към настоящите Общи условия).

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

13. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

14. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

15. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни с електронен подпис.

ПРОМЕНИ

16. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.02.2014.

17. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на ПЛЪКСИ. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на КЛИЕНТА след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до КЛИЕНТА за извършените промяна и/или изменение, в случай че в посочения срок КЛИЕНТЪТ не ги е отхвърлил писмено. При отхвърляне на промените писмено от КЛИЕНТА, ОПЕРАТОРЪТ има право незабавно да прекрати Договора с уведомление, изпратено до КЛИЕНТА, безвиновно и без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки и плащания на КЛИЕНТА.

ПРИЛОЖЕНИЯ И АНЕКСИ

18. Всички приложения и анекси към Договора ще се считат за неразделна част от него, ако са съставени и подписани в писмена форма.

19. Думите и изразите, на които е придадено определено значение в Договора имат същия смисъл, когато са употребени в Приложенията, Анексите и Общите условия и обратно, освен ако друго не следва от контекста.

Общи условия за ваучери за храна за електронен носител

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договор за издаване, предоставяне и зареждане на ваучери „Храна” на електронен носител съгласно Наредба № 7 от 09 юли 2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Тези Общи условия са установени от „Плъкси България” ЕООД по смисъла на чл. 298 от Търговския закон и уреждат отношенията между дружеството и неговите Клиенти във връзка с издаването, предоставянето и зареждането на ваучери „Храна” на електронен носител съгласно Наредба № 7. Тези Общи условия са неразделна част от Договора, сключен между „Плъкси  България” ЕООД и Клиента, и се прилагат, доколкото друго не е изрично уговорено в Договора. При несъответствие между уговореното в Договора и тези Общи условия се прилага уговореното в Договора. 
1.    Определения
В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

Договор” означава индивидуалният договор за издаване, предоставяне и зареждане на ваучери „Храна” на електронен носител съгласно Наредба № 7, сключен между Оператора и Клиента, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него. 

Наредба № 7” означава Наредба № 7 от 09 юли 2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (Обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003г.).

Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост - 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12, осъществяващо дейност като оператор на ваучери за храна по смисъла на Наредба № 7.

Клиент” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.

Ваучери” са ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане, с търговско наименование „Ваучери Храна”, издавани и доставяни от Оператора на Клиента съгласно Договора и в съответствие с тези Общи условия и с Наредба № 7.  

Поръчка” означава заявка за Ваучери, изпращана от Клиента на Оператора и съдържаща всички необходими реквизити за правилното й изпълнение, включително, но не само, брой и номинална стойност на поръчваните за издаване Ваучери и/или номинална стойност за зареждане на съществуващи Ваучери, начин и адрес за доставка, име и данни за контакт на получателя на доставката, специални изисквания, ако Клиентът има такива.   

Търговски обект” е всеки ресторант, заведение за бързо обслужване или обект за търговия с храни, включително магазин за хранителни стоки, супермаркет, хипермаркет или друг обект, осъществяващ дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в което се приемат Ваучери.

Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за издаване, таксата за доставка, таксата за зареждане на Ваучерите, таксата за обслужване на активни електронни носители и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Клиента на Оператора във връзка с издаването, доставката, зареждането и обслужването на Ваучерите.

Уебсайт” е уебсайтът на Оператора, достъпен на: www.pluxee.bg .

Страни” или „Страна” са Операторът и Клиентът, заедно или съответно поотделно.

2.    Предмет 

Тези Общи условия се прилагат в отношенията между Оператора и Клиента по сключения между тях Договор и уреждат в детайли условията, при които Операторът издава, предоставя на Клиента и зарежда срещу възнаграждение Ваучери съгласно Наредба № 7 и при които Операторът предоставя всички услуги, свързани с управлението на системата за ваучери за храна.

3.    Задължения на Оператора
3.1.    Операторът се задължава да издава,  да предоставя на Клиента и да зарежда Ваучери съгласно Поръчките на Клиента и при спазване на постигнатите в Договора индивидуални уговорки.
3.2.    Поръчката се извършва посредством клиентски портал, до който Клиентът има достъп при спазване на установените от Оператора условия 
3.3.    След потвърждаване на Поръчката, Клиентът изтегля от портала проформа-фактура, съдържаща броя на поръчаните за издаване електронни носители и/или номиналната стойност на поръчаните за зареждане Ваучери, както и дължимото от Клиента Възнаграждение. Клиентът е длъжен да уведоми Оператора незабавно, но при всички положения не по-късно от 1 (един) работен ден след изтегляне на проформа-фактурата от портала, за всякакви грешки или несъответствия между Поръчката и съдържащите се в проформа-фактурата данни. Ако Клиентът не уведоми Оператора за грешки или несъответствия в срока по предходното изречение, проформа-фактурата се счита за приета и одобрена и Ваучерите ще бъдат издадени, доставени и заредени при посочените в нея параметри . След заплащане на проформа-фактурата, корекции по отношение на поръчката не могат да бъдат извършвани. . 
3.4.    Операторът е длъжен да предостави на Клиента Ваучери, съдържащи всички изискуеми реквизити и отговарящи на всички технически изисквания съгласно чл. 209а от ЗКПО, Наредба № 7 и другите приложими нормативни актове.
3.5.    Операторът е длъжен да зареди Ваучерите, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане по банков път на номиналната стойност на Ваучерите и на Възнаграждението на Оператора. За дата на плащане ще се счита датата на заверяване на банковата сметка на Оператора със съответната сума.
3.6.    Операторът е длъжен да предостави на Клиента информация (опис) за издадените и заредени Ваучери и техните ПИН номера, както и оригинална фактура.
3.7.    Операторът е длъжен да осигури приемането на Ваучерите в Търговските обекти с цел закупуването на стоки или услуги в тях съгласно действащата нормативна уредба. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите, е налична на Уебсайта на Оператора.
3.8.    Операторът не отговаря за качеството и наличността на стоките, предлагани в Търговските обекти. Отговорност за качеството и безопасността на стоките, закупени от ползвателите на Ваучерите, се носи от съответния търговец, отговарящ за продажбите в Търговския обект.

4.    Задължения на Клиента
4.1.    Клиентът е длъжен да заплаща номиналната стойност на Ваучерите и Възнаграждението на Оператора по банков път преди тяхната доставка или зареждане.
4.2.    Клиентът е длъжен със своята Поръчка да предостави на Оператора всички необходими данни за издаването, доставката и зареждането на Ваучерите в съответствие с Договора и с настоящите Общи условия. Операторът не е длъжен да включва върху Ваучерите реквизити, които не са изрично поискани от Клиента или не са изискуеми съгласно приложимото законодателство.
4.3.    Клиентът е длъжен да прегледа доставените пликове с електронни носители и с ПИН-кодове на Ваучерите в момента на тяхната доставка и да направи незабавно всички възражения относно констатирани липси, несъответствия с направената поръчка или повредени пликове. 
4.4.    Клиентът носи изцяло риска от загуба, кражба, унищожаване или повреда на Ваучерите и на пликовете с ПИН-кодове, настъпили след момента на тяхната доставка на Клиента. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства, Операторът не е длъжен и няма да заменя или да възстановява стойността на Ваучерите. В тези случаи Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати на Оператора номиналната стойност на Ваучерите и свързаното с тях Възнаграждение. Клиентът е длъжен да предаде на своя отговорност пликовете с електронните носители и с ПИН-кодовете на Ваучерите на съответните ползватели.  
4.5.    Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Оператора в случай, че установи загуба, подправяне, подмяна, фалшифициране или имитация на Ваучери, както и да информира ползвателите за необходимостта да блокират изгубени или откраднати Ваучери по установения от Оператора ред.
4.6.    Управлението и законосъобразността на предоставянето на Ваучери в предприятието на Клиента е изцяло и единствено отговорност на Клиента. При никакви обстоятелства Операторът не може да бъде държан отговорен за отчитането, включително за счетоводното отчитане от Клиента на Ваучерите, за наличието или липсата на основание за предоставянето им и/или за законосъобразното им облагане или освобождаване от данъчни и осигурителни плащания, както и за отношенията между Клиента и неговите работници и служители, възникнали по повод предоставяне на Ваучерите. Операторът не отговаря в случай, че по някаква причина Ваучерите не могат да бъдат освободени от облагане с данъчни и осигурителни плащания.

5.    Възнаграждение. Начин на плащане
5.1.    Дължимото от Клиента на Оператора Възнаграждение за всяка направена Поръчка за издаване и/или зареждане на Ваучери се определя въз основа на ценовите условия, уговорени в Договора. След изтичане на 1 (една) година от срока на Договора, Операторът има правото да измени едностранно Възнаграждението или отделни негови компоненти в рамките на нормативно определения максимален размер, ако има такъв. Изменението ще влезе в сила по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление, изпратено от Оператора до Клиента, при липса на писмено възражение от Клиента. В случай, че в посочения срок Клиентът възрази писмено срещу изменението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи на Клиента каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването.
5.2.    Клиентът е длъжен да изплати на Оператора в пълен размер номиналната стойност на поръчаните за издаване и зареждане, или само за зареждане, Ваучери и цялото дължимо за тях Възнаграждение в срок до 5 (пет) работни дни от датата на издадената от Оператора проформа-фактура по чл. 3.3 по-горе. В случай на частично или неизвършено плащане на номиналната стойност и/или на Възнаграждението, доставката или зареждането на заявените Ваучери се задържа (отлага) до пълното уреждане на паричните задължения на Клиента, от който момент ще започне да тече срокът за доставка или зареждане.
5.3.    Всички плащания от Клиента следва да бъдат извършвани по банков път, по следният начин: 
•    номиналната стойност на Ваучерите следва да бъде заплатена по „специална платежна сметка” на Оператора, наречена „Ваучери за храна” и посочена в издадената от Оператора проформа-фактура;  
•    Възнаграждението на Оператора следва да бъде заплатено по разплащателната сметка на Оператора, посочена в издадената от Оператора проформа-фактура. 
5.4.    Банковите преводи на номиналната стойност на Ваучерите и на дължимото Възнаграждение могат да бъдат нареждани единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.
5.5.    При преиздаване на електронния носител на Ваучера поради блокиране, загуба или повреда, Клиентът дължи такса за издаване и за доставка на нов носител в пълен размер.  

6.    Използване и валидност на Ваучерите 

6.1. Ваучерите могат да бъдат използвани само в Търговските обекти, изброени в чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 и сключили договор за обслужване с Оператора. Информация за Търговските обекти, приемащи Ваучерите, е налична на Уебсайта на Оператора.
6.2.  Ваучерите могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храна и хранителни продукти. Забранено е използването на Ваучерите като разплащателно средство за вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия и други стоки, посочени в Наредба № 7 и в другите нормативни актове.6.3. Ваучерите не могат да бъдат заменяни срещу пари. Ваучерите не могат да бъдат използвани за теглене на пари в брой, или за прехвърляне на средства по друга сметка. Ползвателите не могат да зареждат средства на електронния носител на Ваучерите.
6.4.Срокът на валидност на електронния носител е отбелязан върху него.
6.5.Срокът на валидност на Ваучерите не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца  от датата на издаване на заповедта за получената от Оператора индивидуална квота, по която е предоставен Ваучерът. Ваучерите могат да бъдат използвани само в рамките на срока им на валидност, като след изтичането на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство. Номиналната стойност на неизползваните Ваучери и изплатеното за тях Възнаграждение не подлежат на връщане от Оператора.
6.6. Наличният баланс на Ваучера се намалява със сумата на закупените храни или хранителни продукти, като първо се използват Ваучерите с най-кратък срок на валидност. Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на Ваучера, Ваучерът се използва частично и остатъкът остава наличен за използване при последващи покупки.
6.7. Операторът предоставя възможност на ползвателите на Ваучерите да проверяват валидността на електронния носител и валидността на заредените по електронния носител Ваучери, да блокират електронния носител по определения от Оператора ред, както и да подават оплаквания към Оператора за неправомерни трансакции, извършени с Ваучери, заредени на предоставения им електронен носител.
6.8. Клиентът няма право: (1) да изисква обратно номиналната стойност на заредените Ваучери, с изключение на случаите по чл. 28, ал.5, т.2 от Наредба № 7; (2) да изисква връщане на зареден Ваучер на електронен носител от ползвателя на Ваучера, в случай на прекратяване на трудовото правоотношение с него; (3) да прехвърля върху ползвателя на Ваучера разходите по Договора, включително тези по издаването на електронния носител; (4) да получава информация за отделни трансакции, направени от ползвателите на Ваучерите.

7.    Срок на Договора. Прекратяване
7.1. Договорът се сключва за неопределен срок, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.
7.2. Всяка от Страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет)-дневно предизвестие, изпратено до другата Страна в писмен вид, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от другата Страна.
7.3. Всяка от Страните има право да прекрати Договора едностранно и без предизвестие в случай на неизпълнение на договорно задължение от другата Страна, при условие, че съответното неизпълнение не е било поправено в срок от 10 (десет) дни след изпращане от изправната Страна на уведомление с покана за отстраняване на нeизпълнението.
7.4. Договорът се прекратява без предизвестие, с изпращането на уведомление до другата Страна, в следните случаи:
(а) ако Операторът престане да отговаря на условията, предвидени в чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба № 7;
(б) ако Клиентът или негови служители извършат или направят опит да извършат действия по подправяне, фалшифициране или имитиране на Ваучери или заменят Ваучерите за пари, или правят опити за теглене на пари в брой или за прехвърляне на средства по друга сметка.

8.    Защита на личните данни
8.1.Клиентът се задължава да получи писменото съгласие на служителите/работниците за обработването на личните им данни за целите на издаването и/или зареждането на Ваучери, както и да ги информира за предоставянето на личните им данни на Оператора, включително за това кои категории данни ще бъдат предоставяни на Оператора и за каква цел тези данни ще бъдат обработвани от Оператора, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Операторът потвърждава, че в качеството си на администратор на лични данни ще обработва предоставените му от Клиента лични данни единствено за целите на изпълнение на Договора. Операторът отговаря за спазването на всички свои задължения по опазването на сигурността и законосъобразното обработване на личните данни, и по-общо за спазването на всички законови задължения, присъщи му като администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско законодателство.

9.    Електронна форма. Влизане в сила
9.1.    Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път.

9.2.    За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

9.3.    Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

10.    Заключителни разпоредби 
10.1.    Всяка Страна се задължава, от свое име и от името на своите служители, да не разкрива каквато и да е поверителна информация, получена от другата Страна (включително разисквания, преговори, съществуването или съдържанието на Договора), по време на валидността на Договора и в продължение на 3 (три) години след прекратяването на Договора, по каквато и да било причина, освен ако тази информация вече е била направена публично достояние или разкриването й се изисква от закона.

10.2.    Страните се съгласяват да осъществяват официална кореспонденция за целите на Договора на посочените в Договора адреси за кореспонденция, включително адреси на електронна поща (е-mail). В случай, че някоя от Страните промени посочения адрес за кореспонденция без да уведоми изрично другата Страна за това в писмен вид, изпратените съобщения и уведомления на посочения в Договора адрес ще се считат за редовно получени.

10.3.    Всяко изменение или допълнение на Договора трябва да бъде в писмена форма, включително електронна, за да бъде валидно.

10.4.    Споровете, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на Договора, се решават със споразумение чрез преговори между Страните и в дух на разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в град София.

10.5.    Когато Договорът се сключва в двуезичен  вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.  

10.6.    Ако дадена клауза от Договора или от тези Общи условия се окаже недействителна, то това не води до недействителност на целия Договор. Страните ще заменят недействителната клауза с правно валидна, която в най-голямата степен отговаря на тяхната действителна воля.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2024 г. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Клиента след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Клиента за извършеното  изменение и/или допълнение, при липса на писмено възражение от Клиента. В случай, че в посочения срок Клиентът възрази писмено срещу изменението/допълнението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Клиента, без да дължи на Клиента каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването.

Общи условия за приемане на ваучери за храна на електронен носител за търговски партньори

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
за сътрудничество с Търговци, приемащи Ваучери „Храна” на електронен носител 
 

Тези Общи условия по смисъла на член 298 от Търговския закон са предварително установени от Плъкси и заедно с Договора определят условията, при които Търговецът обслужва в Търговските обекти ползватели на Ваучери Храна по Наредба № 7 и Ваучери Храна по Наредба № 11.

1.    Определения
В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:
Договор” означава индивидуалният договор за сътрудничество с Търговци, приемащи ваучери „Храна“ на електронен носител, сключен между Плъкси и Търговеца, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него. 
Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост - 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
Търговец” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.
Ваучери Храна по Наредба № 7” са ваучери за храна на електронен носител, издавани от Плъкси в съответствие с член 209а от Закон за корпоративното подоходно облагане и с Наредба № 7 от 09 юли 2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на Финансите („Наредба № 7”) 
Ваучери Храна по Наредба № 11” са ваучери за храна на електронен носител, издавани от Плъкси в съответствие с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея („Наредба 11”).
Ваучери” се отнася до всяка една или до двете категории Ваучери Храна по Наредба № 7 или до Ваучери Храна по  Наредба № 11, взети заедно.
Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение на Търговеца, посочено в Приложение № 1, в или от което се извършва продажба на стоки или услуги и в което се приемат Ваучери.
Възнаграждение” означава общата стойност на таксите за първоначална активация, на административните годишни такси, на таксите за обслужване и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Търговеца на Оператора във връзка с Договора.
Страни” или „Страна” са Операторът и Търговецът, заедно или съответно поотделно.
Уникален идентификационен код“ - е идентификационен номер (MИД номер, Merchant ID) издаден за Търговеца от обслужващата го платежна институция или банка.

2.    Търговецът е длъжен:
2.1.    Да приема в своите Търговски обекти разплащания с посочените в Договора Ваучери за заплащане на стоки или услуги, попадащи в някоя от следните категории: (i) храна и хранителни продукти; (ii) ползвани за битови нужди електрическа или топлинна енергия, природен газ и вода; (iii) дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата или показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия; или (iv) туристически услуги съгласно Закона за туризма;
2.2.    Да осигури необходимата инфраструктура за приемане на Ваучерите, включително да разполага с най-малко един активен ПОС терминал в поне един свой Търговски обект за целия срок на Договора. При възникване на повреди или технически проблеми с ПОС терминалите, Търговецът е длъжен незабавно да предприеме всички необходими действия за тяхното отстраняване;
2.3.    Да не позволява Ваучерите да се използват за покупка на вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия;
2.4.    В случай на използване на Ваучери Храна по Наредба 11, да предоставя на ползвателите храната, упомената  на електронния носител на всеки един Ваучер Храна по Наредба 11;
2.5.    Да продава храните и хранителните стоки по цени, обявени в съответния Търговски обект, без да включва надценка или да коригира цените с размера на възнаграждението, дължимо на Оператора, нито с комисионни или такси, дължими за поддържането на инфраструктурата, необходима за приемане на Ваучерите. Това изискване се прилага и за всички други категории стоки или услуги, заплащани с Ваучери и упоменати в чл. 2.1 по-горе.   
2.6.    При никакви обстоятелства да не заменя Ваучерите срещу пари или да връща остатък до номиналната стойност на Ваучера;
2.7.    Да уведоми своевременно Оператора за уникалния си идентификационен код на ниво платежна схема, както и да уведомява Оператора при всяка промяна на уникалния си идентификационен код. 
2.8.    Да постави стикери, предоставени от Оператора, на видно място на витрината на Търговския обект, показващи, че обектът приема съответния вид Ваучери; 
2.9.    Да приеме, че изплащането номиналната стойност на Ваучерите от Оператора ще се извършва безкасово;
2.10.    Да не прехвърля, преотстъпва или продава на трети лица правото си да бъде член на мрежата от търговци, приемащи Ваучери;
2.11.    Да разреши на Оператора да включи неговата търговска марка и/или наименование в публичния си списък с търговци, приемащи Ваучери, както и да уведоми своите клиенти и ползвателите за местонахождението на Търговските обекти и за факта, че същите приемат Ваучери;
2.12.    Да заплаща дължимото на Оператора възнаграждение по начина, посочен в Договора и в тези Общи условия; 
2.13.    Да предостави на Оператора списък с Търговските обекти, в които се приемат Ваучери, съгласно формуляр - Приложение № 1, както и да уведомява незабавно и писмено Оператора при всяка промяна свързана с Търговските обекти, включително, но не само: промяна на име, адрес, закриване на Търговски обект, откриване на нов Търговски обект, промяна на вида Търговски обект, прехвърляне на собствеността и/или управлението върху Търговски обект и т.н. Страните се споразумяват, че Търговецът ще приема Ваучери, при условията на Договора и на тези Общи условия, и във всеки новооткрит Търговски обект, без да са необходими допълнителни действия от Страните;
2.14.    Да осигури и гарантира качеството на продаваните в Търговските обекти стоки и услуги и безопасността на ползвателите на Ваучери съгласно всички изисквания на българското законодателство. При неспазване на тези изисквания, Плъкси има правото по свое усмотрение да отстрани засегнатите Търговски обекти от своята мрежа от търговски обекти. 
2.15.    Да спазва изискванията и условията, посочени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7, а именно, че:
(i)    е регистриран като търговец и извършва стопанска дейност в търговски обекти, попадащи в обхвата на чл. 29, ал.1, т. 1 от Наредба № 7, а именно - в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, или че е доставчик на стоки или услуги, попадащи в някоя от категориите по чл. 2.1, т. (ii), (iii) или (iv) от тези Общи условия;
(ii)    е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;
(iii)    е идентифициран с уникален идентификационен номер на ниво платежна схема, който да позволи на Оператора да оторизира трансакциите с Ваучери;
(iv)    няма подлежащи на принудително изпълнение към момента на сключване на Договора публични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
(v)    спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
(vi)    е наел всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление. 
2.16.    Търговецът декларира пред Оператора обстоятелствата по предходния член от настоящите Общи условия чрез декларация, която е неразделна част от Договора. При настъпване на промени по отношение на декларираните обстоятелства, Търговецът е длъжен да ги съобщи в писмен вид на Оператора в рамките на 3 (три) дни от датата на настъпването на тези промени;
2.17.    При неизпълнение на чл. 2.15 и 2.16 по-горе от страна на Търговеца, Операторът има правото да получи обезщетение за претърпените в следствие на това вреди, както и да прекрати Договора с писмено известие с незабавен ефект. 
2.18.    Да се запознае с и да спазва Кодекса за поведение на доставчиците на Плъкси (Pluxee Supplier Code of Conduct), достъпен на: https://www.sodexo.com/files/live/sites/com-wwd/files/02%20PDF/Sodexo%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%202017_Final.pdf и с Кодексa на поведение - Ръководство за бизнес почтеност на Плъкси (Code of Conduct - Pluxee Business Integrity Guide), достъпен на: https://www.sodexo.com/en/corporate-responsibility/our-commitments/business-integrity-human-rights. 
 

3.    Задължения на Оператора:
3.1    Операторът е длъжен да осигури възможност на Търговеца да се присъедини към схемата за разплащане с Ваучери;
3.2    Операторът е длъжен да осигури възможност за оторизирането от международната картова схема, обработваща платежни операции с карти, на трансакциите на ниво уникален идентификатор на Търговеца и идентификатор на обслужващата Търговеца институция на всички платежни операции, извършени посредством Ваучерите в Търговските обекти; 
3.3    Операторът ще изпраща периодично на Търговеца фактура за дължимото от Търговеца Възнаграждение с включен ДДС. Търговецът е длъжен да заплаща Възнаграждението по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на съответната фактура. 
3.4    Операторът има правото да измени едностранно Възнаграждението или отделни негови компоненти в рамките на нормативно определения максимален размер, ако има такъв. Изменението ще влезе в сила по отношение на Търговеца след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление, изпратено от Оператора до Търговеца, при липса на писмено възражение от Търговеца. В случай, че в посочения срок Търговецът възрази писмено срещу изменението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, без да дължи на Търговеца каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването
3.5    Операторът е длъжен да изплати на Търговеца номиналната стойност на Ваучерите безкасово, в срок до 5 (пет) работни дни след извършена трансакция. Заплащането се извършва чрез международна картова схема, обработваща платежни операции с карти.  
3.6    Операторът не е длъжен и няма да приема промени в данните на Търговеца и номер на банковата сметка на Търговец, по която се превежда номиналната стойност на Ваучерите, без официално писмо, подписано и подпечатано от лицето, законно представляващо Търговеца.
 

4.    Дизайн на Ваучерите
Дизайнът и елементите на защита на електронния носител на Ваучерите могат да бъдат изменяни по всяко време от Оператора, като Търговецът няма право да отказва приемането на Ваучери на обстоятелства, свързани с дизайна на носителя, освен ако не е изрично инструктиран за това от Оператора.
 

5.    Срок на Договора
5.1.    Договорът се сключва за срок от една (1) година и влиза в сила от датата на неговото подписване от двете Страни;
5.2.    Срокът по предходната точка се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година, в случай, че никоя от Страните не се противопостави на продължаването на Договора в писмен вид поне 30 (тридесет) дни преди изтичането на първоначалния, съответно последващите едногодишни периоди. Правилото по предходното изречение се прилага автоматично и многократно при изтичането на всеки едногодишен период.


6.    Прекратяване и изменения на Договора
6.1.    Всяка от Страните може едностранно да прекрати Договора с тримесечно писмено предизвестие, изпратено до другата Страна с препоръчано писмо с обратна разписка. За начало на периода на предизвестие се счита датата на получаването му, посочена върху обратната разписка;
6.2.    Договорът може да бъде прекратен едностранно от Плъкси с едноседмично писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, в случай че Търговецът нарушава нормативната уредба относно Ваучерите и/или в случай, че използва неправомерно ваучерната система, в това число, но не само, когато Търговецът: 
(i)    заменя Ваучерите срещу пари или връща остатъка до номиналната стойност на Ваучерите;
(ii)    коригира цените на стоките с размера на възнаграждението, дължимо на Оператора, или изисква комисионни или такси, дължими за поддържането на инфраструктурата, необходима за приемане на Ваучерите; 
(iii)    приема Ваучери срещу вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия.
(iv)    не заплаща дължимото Възнаграждение на Оператора и забавата е продължила повече от 10 (десет) работни дни след падежа на задължението за плащане.
6.3.    В случай на неизпълнение на Договора от страна на Търговеца, включително при забавяне или при неизвършване на плащане на дължимо Възнаграждение, Операторът ще има правото да блокира временно, до изясняване на обстоятелствата, или окончателно приемането на Ваучерите в Търговските обекти, като Операторът ще уведоми Търговеца за срока на блокирането и за причините, довели до блокирането, по имейл или с телефонно обаждане.
6.4.    Когато Търговецът е доставчик на ползвани за битови нужди електрическа или топлинна енергия, природен газ или вода, или когато осъществява дейност като културна организация по Закона за закрила и развитие на културата, или когато извършва показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, или когато извършва туристически услуги съгласно Закона за туризма, то Договорът се прекратява автоматично и без предизвестие при отпадане на нормативно установената възможност за използване на Ваучерите за заплащане на доставяните от Търговеца стоки или услуги.
 

7.    Спорове
7.1.    Всички спорове във връзка с Договора и настоящите Общи условия ще се разрешават чрез преговори между Страните, в дух на добра воля и разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния съд в град София.
7.2.    Приложими към Договора и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство. 
 

8.    Влизане в сила. Изменения
8.1.    Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2024г.;
8.2.    Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Търговеца след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Търговеца за извършеното  изменение и/или допълнение, при липса на писмено възражение от Търговеца. В случай, че в посочения срок Търговецът възрази писмено срещу изменението/допълнението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, без да дължи на Търговеца каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването..
 

9.    Адреси. Поверителност
9.1.    Всяка от Страните е длъжна да уведоми писмено другата Страна при промяна на посочения в Договора адрес на управление, адрес за кореспонденция или имейл адрес. В случай на неуведомяване, всички съобщения се считат връчени, ако са изпратени на посочения в Договора адрес.
9.2.    Търговецът е длъжен да пази в тайна, да не използва и да не разкрива по какъвто и да било начин, на което и да било трето лице всяка конфиденциална информация, която е узнал във връзка с изпълнение на Договора, както по време на действието му, така и след прекратяването му;
9.3.    Страните се съгласяват, че понятието „конфиденциална информация” означава всяка информация, включително, но не само: възнагражденията за обслужване и за осребряване на Ваучерите и всички други такси, дължими на Оператора съгласно Договора, сроковете за осребряване, информация за разходи, печалби, цени и ценова стратегия, бизнес организация, търговска стратегия, бази данни, ноу-хау, софтуер, планове, дизайн, информационни модели, документация, бизнес планове, информация за производство, продажби, счетоводство и маркетинг, списъци с актуалните или потенциални контрагенти, клиенти, доставчици и/или партньори на Оператора; подробности относно отношения или договорености на актуалните или потенциални контрагенти, клиенти, доставчици и/или партньори на Оператора, включително бизнес условия, ценови договорености, които са в сила или в процес на уговаряне; данни относно бизнес методите на Оператора, ресурси (включително човешки ресурси), финанси, стратегии; информация, доверена от/на Оператора на/от трето лице и/или от/на Търговеца; каквато и да е информация, отнасяща се до Оператора или негови контрагенти, клиенти, доставчици или партньори, която Операторът или съответният контрагент, клиент, доставчик или партньор основателно счита за конфиденциална, независимо по какъв начин е получена от Търговеца, съдържанието на Договора и особено данните по раздел III и IV. Понятието “конфиденциална информация” включва и списъци на работници и служители, както и всяка друга информация, за която Търговецът е уведомен, че се третира от Оператора като конфиденциална;
9.4.    С информацията, независимо дали има конфиденциален характер предоставена на Страните или техните представители през срока на валидност на Договора или след неговото изтичане или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете Страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси;
9.5.    Освен когато е необходимо по силата на закон, или е изрично и писмено поискано от публични органи, всяка от Страните декларира, че няма да разгласява и разкрива по какъвто и да било начин разискванията, преговорите, съществуването или съдържанието на Договора и настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на другата Страна.
 

10.    Език
Когато Договорът се сключва в двуезичен  вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.
 

11.    Електронна форма. Влизане в сила
11.1.    Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път. 
11.2.    За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.
11.3.    Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
 

Общи условия за приемане на хартиени ваучери от търговски партньори

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
за сътрудничество с Търговци, приемащи Ваучери
 

Тези Общи условия по смисъла на член 298 от Търговския закон са предварително установени от Плъкси и заедно с Договора определят условията, при които Търговецът приема в Търговските обекти, а Плъкси приема от Търговеца за осребряване, прочита и осребрява срещу възнаграждение ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 7 ваучери за храна, ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 11 ваучери за храна, Подарък PASS/Pluxee ваучери подарък и FlexiPASS ваучери, които се използват за плащане на стоки и услуги в Търговските обекти.
 

I.    ОБЩИ КЛАУЗИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВАУЧЕРИ 
 

1.    Определения
В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:
Договор” означава индивидуалният договор за сътрудничество с Търговци, приемащи Ваучери, сключен между Плъкси и Търговеца, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него. 
Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост - 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
Търговец” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.
ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 7 ваучери” са ваучери за храна, издавани от Плъкси в съответствие с член 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане и с Наредба № 7 от 09 юли 2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на Финансите („Наредба № 7”) и въз основа на Разрешение No 139/12.02.2004г. от Министерството на финансите за осъществяване дейност като оператор на ваучери за храна.
ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 11 ваучери” са ваучери за храна, издавани от Плъкси в съответствие с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея („Наредба 11”).
Подарък PASS/Pluxee ваучери” са ваучери, издавани от Плъкси, с които могат да се заплащат стоки и услуги в Търговските обекти.
FlexiPASS ваучери” са ваучери, издавани от Плъкси, под формата на които работодатели по смисъла на Наредба № 7 предоставят различни социални придобивки. 
Ваучери” се отнася до всички или някои от категориите ваучери, издавани от Плъкси съгласно Договора.
ТрапезаPASS/Pluxee ваучери” е общо наименование за двете категории ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 7 ваучери и ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 11 ваучери за храна. 
Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение на Търговеца, посочено в Приложение № 1, в или от което се извършва продажба на стоки или услуги и в което се приемат Ваучери.
Възнаграждение” означава общата стойност на таксата за обслужване, на административните и годишни такси и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Търговеца на Оператора във връзка с Договора.
Страни” или „Страна” са Операторът и Търговецът, заедно или съответно поотделно.
2.    Търговецът е длъжен:
2.1.    Да приема в своите Търговски обекти посочените в Договора Ваучери, които се използват като заместващо парите платежно средство за плащане на стоки и услуги;
2.2.    Да проверява автентичността на Ваучерите чрез щателна проверка за наличие върху Ваучерите на съобщените от Плъкси елементи за защита; 
2.3.    Да приема само Ваучери, чийто срок на валидност не е изтекъл;
2.4.    Да не начислява на ползвателя на Ваучерите допълнителна такса или надценка при продажбата на храни, хранителни продукти или услуги срещу Ваучери, както и да не коригира цените си с размера на възнаграждението на Оператора;
2.5.    Да поставя на предвиденото за това място, върху всеки Ваучер, своя печат и датата, на която е ползван Ваучерът незабавно след приемането му;
2.6.    При никакви обстоятелства да не заменя Ваучерите, изцяло или частично, срещу пари и да не връща ресто в пари до номиналната стойност на Ваучера;
2.7.    Да постави стикери, предоставени от Плъкси, на видно място на витрината на Търговския обект, показващи, че обектът приема съответния вид Ваучери; 
2.8.    Лично на гише на Плъкси  или с по куриер да представя на Плъкси получените при него Ваучери за осребряване. Ваучерите трябва да бъдат придружени от попълнена разписка по образец на Плъкси (наричана по-нататък „Разписка“);
2.9.    При несъответствие между броя и/или номиналната стойност на Ваучерите, отбелязани в Разписката и прочетените от Плъкси, за валидно ще се счита прочитането на Плъкси. Резултатът от прочитането се предоставя на Търговеца в издадената от Плъкси фактура;
2.10.     Да приеме, че изплащането (осребряването) на Ваучерите от Плъкси ще се извършва единствено по банков път;
2.11.    Да не прехвърля, преотстъпва или продава на трети лица правото си да бъде член на мрежата от търговци, приемащи Ваучери;
2.12.    Да разреши на Плъкси да включи неговата търговска марка и/или наименование в публичния си списък с търговци, приемащи Ваучери, както и да уведоми своите клиенти за местонахождението на Търговските обекти и за факта, че същите приемат Ваучери;
2.13.    Да заплаща дължимото на Плъкси възнаграждение по начина, посочен в Договора и в тези Общи условия; 
2.14.    Да уведомява незабавно и писмено Плъкси при всяка промяна свързана с Търговските обекти, включително, но не само: промяна на име, адрес, закриване на Търговски обект, откриване на нов Търговски обект, промяна на вида Търговски обект, прехвърляне на собствеността и/или управлението върху Търговски обект и т.н. Страните се споразумяват, че Търговецът ще приема Ваучери, при условията на Договора и на тези Общи условия, и във всеки новооткрит Търговски обект, без да са необходими допълнителни действия от Страните;
2.15.    Да осигури и гарантира качеството на продаваните в Търговските обекти стоки и услуги и безопасността на посетителите на Търговските обекти съгласно всички изисквания на българското законодателство. При неспазване на тези изисквания, Плъкси има правото по свое усмотрение да отстрани засегнатите Търговски обекти от своята мрежа от търговски обекти.  
2.16.    Да се запознае с Кодекса за поведение на доставчиците на Плъкси (Sodexo Supplier Code of Conduct) и да го спазва. Кодексът за поведение е достъпен на: https://www.sodexo.com/files/live/sites/com-wwd/files/02%20PDF/Sodexo%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%202017_Final.pdf
3.    Задължения на Плъкси:
3.1.    Плъкси е длъжно да приема, да прочита и да осребрява чрез банков превод Ваучерите при договорените в Договора и настоящите Общи условия срокове и условия срещу уговореното в Договора възнаграждение;
3.2.    Плъкси  ще изпрати на Търговеца фактура, съдържаща броя и общата номинална стойност на Ваучерите, представени за осребряване и прочетени от Плъкси, дължимото от Търговеца възнаграждение (в т.ч. такси за обслужване, експресно осребряване и други такси, свързани с осребряването) и дължимото от Търговеца ДДС.
3.3.    Плъкси ще осребри предоставените Ваучери чрез банков превод след приспадане на дължимото му възнаграждение и ДДС. За избягване на съмнение Търговецът потвърждава, че е запознат с факта и приема безусловно, че Плъкси има правото да прихваща своето възнаграждение и ДДС, посочени в съответната фактура, срещу дължимата от Плъкси на Търговеца сума от осребряването на Ваучерите. В случай, че Търговецът желае да получи сумата от осребряването на Ваучерите в пълен размер, Търговецът е длъжен да заплати на Плъкси цялото дължимо възнаграждение и ДДС съгласно издадената фактура преди Ваучерите да бъдат осребрени, по посочена от Плъкси банкова сметка;
3.4.    Плъкси не носи отговорност за загуба, повреждане, погиване, унищожаване или кражба на Ваучерите, настъпили преди получаването им от Плъкси, съответно такива Ваучери не подлежат на осребряване;
3.5.    Плъкси е длъжно да съобщи предварително на Търговеца в писмена форма елементите на защита на Ваучерите и начините за разпознаването им чрез преглед от външна страна. Плъкси също така ще обучи служителите на Търговеца, чрез инструкция и/или чрез посещение на място, как да разпознават валидни Ваучери. Търговецът е длъжен да откаже приемането на Ваучерите като платежно средство, ако установи, че същите са неистински, подправени и/или фалшифицирани, а ако при съмнение за това прецени, че за такова установяване се изискват специални познания и задълбочено разглеждане и/или проучване на купюрите на Ваучерите, да се свърже с оторизиран служител от Плъкси за проверка преди да приеме плащане с Ваучер; 
3.6.    Плъкси е длъжно да уведомява Търговеца за нови формати на Ваучерите, които заменят вече съществуващите, в срок до една (1) седмица от пускането им в обръщение, като съобщи писмено елементите на защита на новите формати Ваучери и обучи персонала на Търговеца да работи с тях.
4.    Плъкси не е длъжно и няма:
4.1.    Да осребрява ваучери, които не са издадени от Плъкси и/или при които е установено подправяне, фалшифициране и/или повреда;
4.2.    Да осребрява Ваучери, на които серийният номер и/или баркодът са повредени, което ще направи невъзможно тяхното прочитане, и/или които са с нарушена цялост, надраскани, скъсани, смачкани и/или повредени по какъвто и да било начин;
4.3.    Да осребрява Ваучери, които не са представени за осребряване заедно с попълнена Разписка или които са представени с непълна или неточно попълнена Разписка;
4.4.    Да осребрява Ваучери, които имат два печата на Търговеца или за които има признаци, че предишен печат е бил заличен;
4.5.    Да осребрява Ваучери, които са с изтекъл срок на валидност. Ваучерите могат да бъдат предоставяни за осребряване единствено до 40 (четиридесет) дни след изтичането на валидността им, посочена на лицевата страна на всеки Ваучер;   
4.6.    Да отговаря на запитвания и да удовлетворява претенции на Търговеца относно извършени преводи на суми за осребряване на Ваучери след изтичане на 10 (десет) работни дни от извършването на тези преводи;
4.7.    Да приема промени в данните на Търговеца и номер на банковата сметка на Търговец, по която се превеждат суми за осребряване на Ваучерите без официално писмо, подписано и подпечатано от лицето, представляващо Търговеца.
5.    Експресно осребряване
5.1.    Търговецът може да се възползва от предоставената от Плъкси възможност Ваучерите да му бъдат изплатени в по-кратки срокове от предвиденото в Договора. За целта е необходимо Търговецът изрично да посочи, че желае прилагането на тази опция, по указания в Договора начин. При прилагането на експресно осребряване, Търговецът дължи допълнителна такса, в размера и при условията, предвидени в Договора.
5.2.    Плъкси си запазва правото по всяко време и без предизвестие да преустанови експресното осребряване на Ваучерите, като в този случай Търговецът няма право на обезщетение за претърпени загуби или пропуснати ползи, произтичащи от това решение. 
6.    Защита на Ваучерите
Дизайнът и елементите на защита на Ваучерите могат да бъдат изменяни по всяко време от Плъкси. В случай на подобни изменения, Плъкси ще уведоми Търговеца за това с писмено известие до 1 (една) седмица преди пускането в обръщение на Ваучерите с нов дизайн и/или елементи на защита.
7.    Срок на Договора
7.1.    Договорът се сключва за срок от една (1) година, считано от датата на неговото подписване от двете Страни;
7.2.    Срокът по предходната точка 7.1. се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година, в случай, че никоя от Страните не се противопостави на продължаването на Договора в писмена вид поне 30 (тридесет) дни преди изтичането на първоначалния, съответно последващите едногодишни периоди. Правилото по предходното изречение се прилага автоматично и многократно при изтичането на всеки едногодишен период.
8.    Прекратяване и изменения на Договора
8.1.    Всяка от Страните може едностранно да прекрати Договора с тримесечно писмено предизвестие, изпратено до другата Страна с препоръчано писмо с обратна разписка. За начало на периода на предизвестие се счита датата на получаването му, посочена върху обратната разписка;
8.2.    Договорът може да бъде прекратен едностранно от Плъкси с едноседмично писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, в случай че Търговецът нарушава нормативната уредба относно Ваучерите и/или в случай, че използва неправомерно ваучерната система, в това число, но не само, когато Търговецът: 
(i)    заменя Ваучерите за пари, a в случаите на ТрапезаPASS/Pluxee ваучери - за пари и/или за нехранителни стоки;
(ii)    изисква комисионна под каквато и да е форма от ползвателите на Ваучерите и/или прилага надценка, или коригира цените на предлаганите продукти или услуги със сумите, дължими на Оператора; 
(iii)    не изисква осребряване на Ваучерите директно от Плъкси, а вместо това преиздава, продава или търгува по какъвто и да било начин с приетите Ваучери с трето лице;
(iv)    приема ТрапезаPASS/Pluxee ваучери срешу вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия.
8.3.    В случай на настъпване на някое от обстоятелствата по предходния чл. 8.2, Търговецът се задължава да предаде обратно на Плъкси Ваучерите, които се намират в негово държане, в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на прекратяване на Договора, като в противен случай Търговецът губи правото си да му бъдат изплатени съответните суми за осребряване на тези Ваучери. Търговецът се задължава незабавно да отстрани от Търговския си обект и да предаде обратно на Плъкси всички стикери и други рекламни материали, предоставени от Плъкси.   
9.    Спорове 
8.1.    Всички спорове във връзка с Договора и настоящите Общи условия ще се разрешават чрез преговори между Страните, в дух на добра воля и разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния съд в град София.
8.2.    Приложими към Договора и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство. 
10.    Влизане в сила. Изменения
10.1.    Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.08.2022г.;
10.2.    Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Плъкси. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Търговеца след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Търговеца за извършеното изменение и/или допълнение, в случай, че в посочения срок Търговецът не ги е отхвърлил писмено. При отхвърляне на изменението и/или допълнението от Търговеца, Плъкси ще има право по своя преценка да прекрати Договора с уведомление, изпратено до Търговеца, без предизвестие и без да дължи каквито и да било обезщетения и неустойки.
11.    Адреси. Поверителност
11.1.    Всяка от Страните е длъжна да уведоми писмено другата Страна при промяна на посочения в Договора адрес на управление и адрес за кореспонденция. В случай на неуведомяване, всички съобщения се считат връчени, ако са изпратени на посочения в Договора адрес.
11.2.    Търговецът е длъжен да пази в тайна, да не използва и да не разкрива по какъвто и да било начин, на което и да било трето лице всяка конфиденциална информация, която е узнал във връзка с изпълнение на Договора, както по време на действието му, така и след прекратяването му;
11.3.    Страните се съгласяват, че понятието „конфиденциална информация” означава всяка информация, включително, но не само: възнагражденията за обслужване и за осребряване на Ваучерите и всички други такси, дължими на Оператора съгласно Договора, сроковете за осребряване, информация за разходи, печалби, цени и ценова стратегия, бизнес организация, търговска стратегия, бази данни, ноу-хау, софтуер, планове, дизайн, информационни модели, документация, бизнес планове, информация за производство, продажби, счетоводство и маркетинг, списъци с актуалните или потенциални контрагенти, клиенти, доставчици и/или партньори на Оператора; подробности относно отношения или договорености на актуалните или потенциални контрагенти, клиенти, доставчици и/или партньори на Оператора, включително бизнес условия, ценови договорености, които са в сила или в процес на уговаряне; данни относно бизнес методите на Оператора, ресурси (включително човешки ресурси), финанси, стратегии; информация, доверена от/на Оператора на/от трето лице и/или от/на Търговеца; каквато и да е информация, отнасяща се до Оператора или негови контрагенти, клиенти, доставчици или партньори, която Операторът или съответният контрагент, клиент, доставчик или партньор основателно счита за конфиденциална, независимо по какъв начин е получена от Търговеца, съдържанието на Договора и особено данните по раздел III и IV. Понятието “конфиденциална информация” включва и списъци на работници и служители, както и всяка друга информация, за която Търговецът е уведомен, че се третира от Оператора като конфиденциална;
11.4.    С информацията, независимо дали има конфиденциален характер предоставена на Страните или техните представители през срока на валидност на Договора или след неговото изтичане или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете Страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси;
11.5.    Освен когато е необходимо по силата на закон, или е изрично и писмено поискано от публични органи, всяка от Страните декларира, че няма да разгласява и разкрива по какъвто и да било начин разискванията, преговорите, съществуването или съдържанието на Договора и настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на другата Страна.
 

II.    СПЕЦИФИЧНИ КЛАУЗИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ТРАПЕЗАPASS/PLUXEE ВАУЧЕРИ 

В допълнение към общите клаузи, посочени в раздел I от настоящите Общи условия, във взаимоотношенията между Плъкси и Търговци, притежаващи и/или управляващи Търговски обекти, приемащи ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 7 ваучери и ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 11 ваучери ще се прилагат и специфичните клаузи, посочени в настоящия Раздел II. 
12.    Търговецът е длъжен:
12.1.    Да приема в своите Търговски обекти ТрапезаPASS/Pluxee ваучери като средство за плащане на храна и хранителни продукти до размера на номиналната им стойност. В случай на използване на ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 11 ваучери, да предоставя на ползвателите храната, отпечатана на лицевата страна на всеки един ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 11 ваучер;
12.2.    Да следи за правилната употреба на ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 7 ваучерите и ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 11 ваучерите, като не позволява те да се използват за покупка на спиртни напитки, вино, пиво, тютюневи изделия и нехранителни продукти и/или други храни, освен тези отпечатани на лицевата страна на ТрапезаPASS/Pluxee Наредба 11 ваучера. Да не преиздава, продава или търгува по какъвто и да било начин с получените ТрапезаPASS/Pluxee Ваучери;
13.    Осребряване и плащане за услугите
Плъкси няма да осребрява ТрапезаPASS/Pluxee ваучери, за които е доказано, че същите са били приети като платежно средство за продукти, различни от храна и/или хранителни продукти и/или са били използвани за закупуване на вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия;
14.    Други
14.1.    Търговецът декларира, че при подписване на Договора отговаря на условията, посочени в чл. 15 на Наредба № 7, а именно, че:
(i)    е регистриран като търговец и извършва стопанска дейност чрез търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба № 7;
(ii)    е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;
(iii)    няма подлежащи на принудително изпълнение към момента на сключване на Договора: задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
(iv)    спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
(v)    е наел всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление. 
14.2.    Търговецът предоставя на Плъкси документ, издаден от съответния компетентен орган, доказващ регистрацията по ЗДДС и липсата на подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
14.3.    Търговецът декларира пред Плъкси обстоятелствата по чл. 14.1., точки (i), (iv) и (v) от настоящия Договор чрез декларация, която е неразделна част от Договора;
14.4.    При настъпване на промени по отношение на декларираните по чл. 15 от Наредба 7 обстоятелства, Търговецът е длъжен да ги съобщи в писмен вид на Плъкси в рамките на 3 (три) дни от датата на настъпването на тези промени;
14.5.    При неизпълнение на чл. 14.4. от настоящите Общи условия от страна на Търговеца, Плъкси има правото да получи обезщетение за претърпените в следствие на това вреди, както и да прекрати Договора с писмено известие с незабавен ефект.


Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 15 на НАРЕДБА № 7
за реда и условията за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор


Аз, долуподписаният/ата ………………………..……..……, ЕГН ………………………,

в качеството ми на управител/пълномощник на ………………………………..ЕИК: ……………

ДЕКЛАРИРАМ


че към дата ………………. г., представляваното от мен дружество:

1.    е регистрирано като търговец и извършва стопанска дейност чрез търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г.;
2.    спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
3.    е наело всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.

Известно ми е, че при деклариране на невярна информация нося наказателна отговорност.


Настоящата декларация е неразделна част от Договора и ще се счита за подписана на датата на подписване на Договора  с електронен подпис на законния или упълномощения представител на Търговеца. Предоставянето на настоящата декларация е задължително условие за приемане на ваучери ТрапезаPASS/Pluxee Наредба № 7.