Общи условия на Плъкси България ЕООД за сътрудничество с Търговци, приемащи Ваучери „Храна” на електронен носител

Тези Общи условия по смисъла на член 298 от Търговския закон са предварително установени от Плъкси и заедно с Договора определят условията, при които Търговецът обслужва в Търговските обекти ползватели на Ваучери Храна по Наредба № 7 и Ваучери Храна по Наредба № 11.

1. Определения

В тези Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • „Договор” означава индивидуалният договор за сътрудничество с Търговци, приемащи ваучери „Храна“ на електронен носител, сключен между Плъкси и Търговеца, заедно с всички приложения, изменения и допълнителни споразумения към него. 
 • Оператор” или „Плъкси” е дружеството „Плъкси България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост - 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.
 • Търговец” е дружеството, подробно описано и индивидуализирано в Договора, което се явява контрагент на Плъкси съгласно Договора.
 • Ваучери Храна по Наредба № 7” са ваучери за храна на електронен носител, издавани от Плъкси в съответствие с член 209а от Закон за корпоративното подоходно облагане и с Наредба № 7 от 09 юли 2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на Финансите („Наредба № 7”) 
 • „Ваучери Храна по Наредба № 11” са ваучери за храна на електронен носител, издавани от Плъкси в съответствие с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея („Наредба 11”).
 • „Ваучери” се отнася до всяка една или до двете категории Ваучери Храна по Наредба № 7 или до Ваучери Храна по  Наредба № 11, взети заедно.
 • Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение на Търговеца, посочено в Приложение № 1, в или от което се извършва продажба на стоки или услуги и в което се приемат Ваучери.
 • Възнаграждение” означава общата стойност на таксите за първоначална активация, на административните годишни такси, на таксите за обслужване и на всички други такси и възнаграждения, дължими от Търговеца на Оператора във връзка с Договора.
 • Страни” или „Страна” са Операторът и Търговецът, заедно или съответно поотделно.

  „Уникален идентификационен код“ - е идентификационен номер (MИД номер, Merchant ID) издаден за Търговеца от обслужващата го платежна институция или банка.

2. Търговецът е длъжен

2.1. Да приема в своите Търговски обекти разплащания с посочените в Договора Ваучери за заплащане на стоки или услуги, попадащи в някоя от следните категории: (i) храна и хранителни продукти; (ii) ползвани за битови нужди електрическа или топлинна енергия, природен газ и вода; (iii) дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата или показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия; или (iv) туристически услуги съгласно Закона за туризма;

2.2. Да осигури необходимата инфраструктура за приемане на Ваучерите, включително да разполага с най-малко един активен ПОС терминал в поне един свой Търговски обект за целия срок на Договора. При възникване на повреди или технически проблеми с ПОС терминалите, Търговецът е длъжен незабавно да предприеме всички необходими действия за тяхното отстраняване;

2.3. Да не позволява Ваучерите да се използват за покупка на вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия;

2.4. В случай на използване на Ваучери Храна по Наредба 11, да предоставя на ползвателите храната, упомената  на електронния носител на всеки един Ваучер Храна по Наредба 11;

2.5. Да продава храните и хранителните стоки по цени, обявени в съответния Търговски обект, без да включва надценка или да коригира цените с размера на възнаграждението, дължимо на Оператора, нито с комисионни или такси, дължими за поддържането на инфраструктурата, необходима за приемане на Ваучерите. Това изискване се прилага и за всички други категории стоки или услуги, заплащани с Ваучери и упоменати в чл. 2.1 по-горе.   

2.6. При никакви обстоятелства да не заменя Ваучерите срещу пари или да връща остатък до номиналната стойност на Ваучера;

2.7. Да уведоми своевременно Оператора за уникалния си идентификационен код на ниво платежна схема, както и да уведомява Оператора при всяка промяна на уникалния си идентификационен код. 

2.8. Да постави стикери, предоставени от Оператора, на видно място на витрината на Търговския обект, показващи, че обектът приема съответния вид Ваучери; 

2.9. Да приеме, че изплащането номиналната стойност на Ваучерите от Оператора ще се извършва безкасово;

2.10. Да не прехвърля, преотстъпва или продава на трети лица правото си да бъде член на мрежата от търговци, приемащи Ваучери;

2.11. Да разреши на Оператора да включи неговата търговска марка и/или наименование в публичния си списък с търговци, приемащи Ваучери, както и да уведоми своите клиенти и ползвателите за местонахождението на Търговските обекти и за факта, че същите приемат Ваучери;

2.12. Да заплаща дължимото на Оператора възнаграждение по начина, посочен в Договора и в тези Общи условия; 

2.13. Да предостави на Оператора списък с Търговските обекти, в които се приемат Ваучери, съгласно формуляр - Приложение № 1, както и да уведомява незабавно и писмено Оператора при всяка промяна свързана с Търговските обекти, включително, но не само: промяна на име, адрес, закриване на Търговски обект, откриване на нов Търговски обект, промяна на вида Търговски обект, прехвърляне на собствеността и/или управлението върху Търговски обект и т.н. Страните се споразумяват, че Търговецът ще приема Ваучери, при условията на Договора и на тези Общи условия, и във всеки новооткрит Търговски обект, без да са необходими допълнителни действия от Страните;

2.14. Да осигури и гарантира качеството на продаваните в Търговските обекти стоки и услуги и безопасността на ползвателите на Ваучери съгласно всички изисквания на българското законодателство. При неспазване на тези изисквания, Плъкси има правото по свое усмотрение да отстрани засегнатите Търговски обекти от своята мрежа от търговски обекти. 

2.15. Да спазва изискванията и условията, посочени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в чл. 32, ал. 1 от Наредба № 7, а именно, че:

 1. е регистриран като търговец и извършва стопанска дейност в търговски обекти, попадащи в обхвата на чл. 32, ал.1, т. 1 от Наредба № 7, а именно - в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, или че е доставчик на стоки или услуги, попадащи в някоя от категориите по чл. 2.1 от тези Общи условия;
 2. е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;
 3. е идентифициран с уникален идентификационен номер на ниво платежна схема, който да позволи на Оператора да оторизира трансакциите с Ваучери;
 4. няма подлежащи на принудително изпълнение към момента на сключване на Договора публични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 5. спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
 6. е наел всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление. 

2.16. Търговецът декларира пред Оператора обстоятелствата по предходния член от настоящите Общи условия чрез декларация, която е неразделна част от Договора. При настъпване на промени по отношение на декларираните обстоятелства, Търговецът е длъжен да ги съобщи в писмен вид на Оператора в рамките на 3 (три) дни от датата на настъпването на тези промени;

2.17. При неизпълнение на чл. 2.15 и 2.16 по-горе от страна на Търговеца, Операторът има правото да получи обезщетение за претърпените в следствие на това вреди, както и да прекрати Договора с писмено известие с незабавен ефект. 

2.18. Да се запознае с и да спазва Кодекса за поведение на доставчиците на Плъкси (Pluxee Supplier Code of Conduct), достъпен на: https://www.sodexo.com/files/live/sites/com-wwd/files/02%20PDF/Sodexo%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%202017_Final.pdf и с Кодексa на поведение - Ръководство за бизнес почтеност на Плъкси (Code of Conduct - Pluxee Business Integrity Guide), достъпен на: https://www.sodexo.com/en/corporate-responsibility/our-commitments/business-integrity-human-rights 
 

3. Задължения на Оператора

3.1. Операторът е длъжен да осигури възможност на Търговеца да се присъедини към схемата за разплащане с Ваучери;

3.2. Операторът е длъжен да осигури възможност за оторизирането от международната картова схема, обработваща платежни операции с карти, на трансакциите на ниво уникален идентификатор на Търговеца и идентификатор на обслужващата Търговеца институция на всички платежни операции, извършени посредством Ваучерите в Търговските обекти; 

3.3. Операторът ще изпраща периодично на Търговеца фактура за дължимото от Търговеца Възнаграждение с включен ДДС. Търговецът е длъжен да заплаща Възнаграждението по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на съответната фактура. 

3.4. Операторът има правото да измени едностранно Възнаграждението или отделни негови компоненти в рамките на нормативно определения максимален размер, ако има такъв. Изменението ще влезе в сила по отношение на Търговеца след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление, изпратено от Оператора до Търговеца, при липса на писмено възражение от Търговеца. В случай, че в посочения срок Търговецът възрази писмено срещу изменението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, без да дължи на Търговеца каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването.

3.5. Операторът е длъжен да изплати на Търговеца номиналната стойност на Ваучерите безкасово, в срок до 5 (пет) работни дни след извършена трансакция. Заплащането се извършва чрез международна картова схема, обработваща платежни операции с карти.  

3.6. Операторът не е длъжен и няма да приема промени в данните на Търговеца и номер на банковата сметка на Търговец, по която се превежда номиналната стойност на Ваучерите, без официално писмо, подписано и подпечатано от лицето, законно представляващо Търговеца.

4. Дизайн на Ваучерите

Дизайнът и елементите на защита на електронния носител на Ваучерите могат да бъдат изменяни по всяко време от Оператора, като Търговецът няма право да отказва приемането на Ваучери на обстоятелства, свързани с дизайна на носителя, освен ако не е изрично инструктиран за това от Оператора.

5. Срок на Договора

5.1. Договорът се сключва за срок от една (1) година и влиза в сила от датата на неговото подписване от двете Страни;

5.2. Срокът по предходната точка се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година, в случай, че никоя от Страните не се противопостави на продължаването на Договора в писмен вид поне 30 (тридесет) дни преди изтичането на първоначалния, съответно последващите едногодишни периоди. Правилото по предходното изречение се прилага автоматично и многократно при изтичането на всеки едногодишен период.


6. Прекратяване и изменения на Договора

6.1. Всяка от Страните може едностранно да прекрати Договора с тримесечно писмено предизвестие, изпратено до другата Страна с препоръчано писмо с обратна разписка. За начало на периода на предизвестие се счита датата на получаването му, посочена върху обратната разписка;

6.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от Плъкси с едноседмично писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, в случай че Търговецът нарушава нормативната уредба относно Ваучерите и/или в случай, че използва неправомерно ваучерната система, в това число, но не само, когато Търговецът: 

 1. заменя Ваучерите срещу пари или връща остатъка до номиналната стойност на Ваучерите;
 2. коригира цените на стоките с размера на възнаграждението, дължимо на Оператора, или изисква комисионни или такси, дължими за поддържането на инфраструктурата, необходима за приемане на Ваучерите; 
 3. приема Ваучери срещу вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия.
 4. не заплаща дължимото Възнаграждение на Оператора и забавата е продължила повече от 10 (десет) работни дни след падежа на задължението за плащане.

6.3. В случай на неизпълнение на Договора от страна на Търговеца, включително при забавяне или при неизвършване на плащане на дължимо Възнаграждение, Операторът ще има правото да блокира временно, до изясняване на обстоятелствата, или окончателно приемането на Ваучерите в Търговските обекти, като Операторът ще уведоми Търговеца за срока на блокирането и за причините, довели до блокирането, по имейл или с телефонно обаждане.

6.4. Когато Търговецът е доставчик на ползвани за битови нужди електрическа или топлинна енергия, природен газ или вода, или когато осъществява дейност като културна организация по Закона за закрила и развитие на културата, или когато извършва показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, или когато извършва туристически услуги съгласно Закона за туризма, то Договорът се прекратява автоматично и без предизвестие при отпадане на нормативно установената възможност за използване на Ваучерите за заплащане на доставяните от Търговеца стоки или услуги.

7. Спорове 

7.1. Всички спорове във връзка с Договора и настоящите Общи условия ще се разрешават чрез преговори между Страните, в дух на добра воля и разбирателство. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния съд в град София.

7.2. Приложими към Договора и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство. 


8. Влизане в сила. Изменения

8.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2024г.;

8.2. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Оператора. Всяко изменение и/или допълнение на Общите условия ще има действие по отношение на Търговеца след изтичане на срок от 14 дни от датата на писменото уведомление до Търговеца за извършеното  изменение и/или допълнение, при липса на писмено възражение от Търговеца. В случай, че в посочения срок Търговецът възрази писмено срещу изменението/допълнението, Операторът ще има право да прекрати Договора с 14-дневно писмено предизвестие, изпратено до Търговеца, без да дължи на Търговеца каквито и да било обезщетения или неустойки във връзка с прекратяването.

9. Адреси. Поверителност

9.1. Всяка от Страните е длъжна да уведоми писмено другата Страна при промяна на посочения в Договора адрес на управление, адрес за кореспонденция или имейл адрес. В случай на неуведомяване, всички съобщения се считат връчени, ако са изпратени на посочения в Договора адрес.

9.2. Търговецът е длъжен да пази в тайна, да не използва и да не разкрива по какъвто и да било начин, на което и да било трето лице всяка конфиденциална информация, която е узнал във връзка с изпълнение на Договора, както по време на действието му, така и след прекратяването му;

9.3. Страните се съгласяват, че понятието „конфиденциална информация” означава всяка информация, включително, но не само: възнагражденията за обслужване и за осребряване на Ваучерите и всички други такси, дължими на Оператора съгласно Договора, сроковете за осребряване, информация за разходи, печалби, цени и ценова стратегия, бизнес организация, търговска стратегия, бази данни, ноу-хау, софтуер, планове, дизайн, информационни модели, документация, бизнес планове, информация за производство, продажби, счетоводство и маркетинг, списъци с актуалните или потенциални контрагенти, клиенти, доставчици и/или партньори на Оператора; подробности относно отношения или договорености на актуалните или потенциални контрагенти, клиенти, доставчици и/или партньори на Оператора, включително бизнес условия, ценови договорености, които са в сила или в процес на уговаряне; данни относно бизнес методите на Оператора, ресурси (включително човешки ресурси), финанси, стратегии; информация, доверена от/на Оператора на/от трето лице и/или от/на Търговеца; каквато и да е информация, отнасяща се до Оператора или негови контрагенти, клиенти, доставчици или партньори, която Операторът или съответният контрагент, клиент, доставчик или партньор основателно счита за конфиденциална, независимо по какъв начин е получена от Търговеца, съдържанието на Договора и особено данните по раздел III и IV. Понятието “конфиденциална информация” включва и списъци на работници и служители, както и всяка друга информация, за която Търговецът е уведомен, че се третира от Оператора като конфиденциална;

9.4. С информацията, независимо дали има конфиденциален характер предоставена на Страните или техните представители през срока на валидност на Договора или след неговото изтичане или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете Страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси;

9.5. Освен когато е необходимо по силата на закон, или е изрично и писмено поискано от публични органи, всяка от Страните декларира, че няма да разгласява и разкрива по какъвто и да било начин разискванията, преговорите, съществуването или съдържанието на Договора и настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

10. Език

Когато Договорът се сключва в двуезичен  вариант (на български и на английски език), в случай на противоречие между българската и английската версии на Договора и на тези Общи условия, българската версия ще се ползва с приоритет.

11. Електронна форма. Влизане в сила

11.1. Страните изрично се съгласяват, че когато Договорът е подписан по електронен път посредством техническо решение за електронен подпис на надежден квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, същият ще представлява оригинал на Договора и ще обвързва страните. Страните се задължават да не оспорват допустимостта, изпълнимостта или доказателствената стойност на Договора единствено на основание неговия електронен характер. Страните изрично потвърждават, че Договорът, подписан от тях по електронен път, има същата доказателствена сила като документ, подписан със саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази уговорка се прилага и за всяко изменение или допълнение на Договора и за всички уведомления, съобщения или декларации във връзка с Договора, които страните подпишат по електронен път. 

11.2. За избягване на съмнение страните изрично се съгласяват, че подписвайки Договора по електронен път ще се счита, че те са подписали всяка страница от Договора, от Общите условия към него и от всички други свързани с тях приложения, и декларират, че са запознати с тях и че ги приемат.

11.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.