Формуляр за подаване на искания

[Следва да бъде изпратен по имейл на имейл адрес: privacy.bg@pluxeegroup.com, или по пощата до адреса на Плъкси, посочен в информационните известия и/или в декларациите за поверителност, предоставени Ви по време на събирането на Вашите лични данни]

 

Данни за контакт с Вас:

Три имена:

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане:

…………………………………………………

Телефонен номер:

Адрес на електронна поща:

Домашен адрес:

 

Молим да уточните предпочитания от Вас начин за получаване на информацията като сложите отметка в съответното квадратче вляво: 

по пощата или електронно, с имейл на посочения по-горе адрес на електронна поща.

Ако предпочитаният от Вас начин за получаване на информацията е по пощата, молим да посочите къде точно искате да Ви изпратим нашия отговор: 

Домашен адрес или Служебен адрес 

Ако сте избрали служебен адрес, молим да го посочите тук:

За да ни помогнете да идентифицираме системите и регистрите, в които може да се съдържа информация за Вас, молим да поставите отметки в квадратчетата по-долу срещу качеството, което описва връзката Ви със Плъкси:

  • Кандидат за работа
  • Бивш служител или изпълнител на услуги по граждански договор 
  • Настоящ служител на Плъкси
  • Член на семейството на служителя, зависимо от служителя лице, лице за контакт при спешни случаи  
  • Служител на клиент или на бизнес партньор на Плъкси
  • Служител на доставчик или дистрибутор на Плъкси
  • Физическо лице – потребител 
  • Друго – молим, уточнете: 

Молим да уточните в какво качество подавате искането, като поставите отметка по-долу:

Субект на данни или Упълномощено лице от (три имена, ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане на упълномощителя):

………………………………………………

Ако е възможно данните за Вас да са налични под друго име, молим да уточните това име и причините за неговата промяна:

Можем да поискаме от Вас да представите заверено копие на валиден документ за самоличност, за да ни позволите да проверим Вашето име и адрес (примерно валиден паспорт или лична карта).

Ако желаете да получите достъп до Вашите Лични данни или да поискате преносимост на данните, молим да посочите Личните данни, които са предмет на искането, и да потвърдите, че те могат да бъдат изпратени по електронната поща на горепосочения адрес или, ако е технически възможно, на адреса на нов Администратор, посочен по-долу (при искане за преносимост на данните):

Ако желаете коригиране на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу данните, които следва да бъдат коригирани, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

Ако желаете ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кое обработване следва да бъде ограничено, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

Ако желаете изтриване на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кои Лични данни следва да бъдат изтрити, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

Ако възразявате срещу обработването на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу срещу обработването на кои Лични данни възразявате, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

В случай, че действате като упълномощено лице, молим да приложите пълномощно, подписано от Субекта на данни от името на когото подавате това Искане.

Дата:……………………..                                                            Подпис:……………………………….. 

Информацията, събрана чрез този формуляр, дава възможност на съответната Местната точка за контакт и/или на Длъжностното лице по защита на данните на Групата да отговори на Вашето Искане. Тя ще бъде архивирана, след като Искането е било обработено, за период от 5 (пет) години и след това ще бъде изтрита. За всеки въпрос, свързан с този Формуляр за подаване на искания, молим да изпратите Вашето запитване на следния адрес: privacy.bg@pluxeegroup.com.