Условия ваучери

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

За целите на настоящите Общи условия, използваните в тях наименования с главна буква имат следните значения:

 

Содексо” е дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, тел. 0700 40 700, e-mail: spb.svc.bg@sodexo.com

 

Клиент“ е всяко лице на възраст над 18 години, посещаващо и използващо Уебсайта за целите на закупуването на Ваучери.

 

Страна или „Страни”, в зависимост от контекста, са Содексо и/или Клиентът.

 

Ваучери” или „Ваучери ПодаръкPASS“ означава ваучери за подарък от типа ПодаръкPASS, отпечатвани и доставяни от Содексо след получаване на заявка от Клиента.

 

Уебсайт“ означава уебсайта на Содексо: https://www.sodexo.bg/

 

Договор за продажба” е договор за продажба от разстояние на Ваучери, сключен между Содексо и Клиента посредством Уебсайта в съответствие с настоящите Общи условия.

 

ПРЕДМЕТ

 

Настоящите Общи условия регламентират условията за отпечатване и доставка от Содексо на Клиента на Ваучери ПодаръкPASS срещу съответно възнаграждение. С изпращането на поръчка за доставка на Ваучери чрез Уебсайта Клиентът дава своето съгласие за сключване на Договор за продажба и за прилагането на тези Общи условия в тяхната цялост.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОДЕКСО

 1. Поръчката на Ваучери се извършва посредством попълването на съответната форма в Уебсайта и избор на общата номинална стойност на Ваучерите, които Клиентът желае да закупи. При попълване на регистрационната форма Клиентът е длъжен да посочи актуална и пълна информация, позволяваща установяването на обратна връзка с него и правилно извършване на доставката на Ваучерите. Посочването на неточна или непълна информация може да затрудни доставката и/или да направи поръчката невалидна.
 1. Поръчката се счита за направена с кликване от Клиента върху бутона „Поръчай“. Със завършването на поръчката по този начин Клиентът потвърждава, че разполага с нужната му информация за сключване на Договора за продажба, както и че се съгласява да бъде обвързан от Договора за продажба и от настоящите Общи условия.
 1. Номиналната стойност на Ваучерите за една поръчка не може да бъде под 20 (двадесет) лева и не може да надвишава 5000 (пет хиляди) лева. Содексо си запазва правото да отказва всяка поръчка за Ваучери с номинална стойност, която не отговаря на определения минимален или максимален праг по предходното изречение.
 1. Содексо се задължава:
  • До 1 (един) работен ден от получаването на поръчката за отпечатване на Ваучерите да изпрати на Клиента по електронна поща (e-mail) проформа фактура, съдържаща информация за поръчаните от Клиента Ваучери ПодаръкPASS и тяхната обща цена (в т.ч. номиналната им стойност, таксата за отпечатване, таксата за доставка и други такси, ако има такива).
  • Да отпечата и достави по куриер поръчаните от Клиента Ваучери ПодаръкPASS на адреса, посочен от Клиента в онлайн формуляра, в срок до 5 (пет) работни дни от заплащането по банков път на цената на Ваучерите съгласно издадената от Содексо проформа фактура. Договорът за продажба се прекратява автоматично, като Содексо има правото да удържи от платената цена направените разходи по изпълнението на поръчката, в случай, че Клиентът не бъде намерен на адреса, посочен в поръчката и не потърси пратката в указания му от куриерската фирма срок.
  • Да достави заедно с ПодаръкPASS ваучерите и оригинална фактура, когато такава е поискана от Клиента.
  • Да публикува на Уебсайта: sodexo.bg/map/ информация за имената и местоположението на търговските обекти, приемащи Ваучерите Подарък PASS.
 2. При всяка поръчка Содексо има правото да определя по свое усмотрение броя Ваучери и тяхната единична номинална стойност в рамките на заявената от Клиента обща номинална стойност. Содексо има право да определя по свое усмотрение дизайна и реквизитите, които следва да присъстват върху Ваучерите.
  • Содексо не гарантира непрекъсната достъпност на Уебсайта и не отговаря за съвместимостта на Уебсайта с техническите средства/устройства на Клиента. Содексо си запазва правото по всяко време, временно или постоянно, да променя или да прекъсва функционирането на целия или част от Уебсайта с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения, и/или промени. Содексо не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди, щети или разходи, причинени от прекъсвания, прекратяване на ползването или неточност на съдържанието на Уебсайта, освен когато те са резултат от виновни действия от страна на Содексо или на негови служители.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 1. Клиентът се задължава:
  • Незабавно да уведоми Содексо в случай на установяване на загуба и/или подправяне, и/или подмяна, и/или фалшифициране, и/или имитация на Ваучерите ПодаръкPASS.
  • Да предостави на Содексо всички необходими данни за отпечатването и доставката на Ваучерите ПодаръкPASS в съответствие с настоящите Общи условия.
  • Клиентът отговаря за и носи риска от всякакви загуби, кражби или повреждане на Ваучерите ПодаръкPASS, възникнали след тяхната доставка по куриер. Клиентът потвърждава и се съгласява, че при възникване на някое от тези обстоятелства Содексо не е длъжно и няма да заменя или възстановява стойността на Ваучерите ПодаръкPASS.
  • Клиентът приема, че Содексо не носи отговорност за качеството на стоките/услугите и за хигиената в търговските обекти на доставчиците на стоки или услуги, закупувани посредством Ваучерите.
  • Перфорирането на Ваучерите ПодаръкPASS, зацапването им с мастило или по какъвто и да било друг начин, надраскването и нарушаването на целостта на Ваучерите ги прави невалидни и стойността им не подлежи на възстановяване.
 1. Клиентът може да упражни правото си на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и да върне доставените Ваучери без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или договорна неустойка. Правото на отказ се упражнява от Клиента при спазване на следните условия:
  • Срокът, в който отказът следва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка на Ваучерите, ако те не са използвани. Преди изтичането на този срок, Клиентът следва да попълни стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от Договора за продажба, наличен на:(линк). Спазването на формуляра не е задължително, като Клиентът може да извърши отказа и в свободна молба в писмен вид, съдържаща най-малко три имена, адрес, електронен адрес описание на Ваучерите и предпочитан начин за възстановяване на цената. Клиентът следва да изпрати попълнения формуляр (или писмена молба) по пощата до адреса на Содексо в гр. София, 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, или по имейл на: svc.bg@sodexo.com
  • Клиентът е длъжен да върне на Содексо Ваучерите, от които се отказва, по куриер до адреса на Содексо в гр. София, 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на Содексо за своя отказ от Договора за продажба. Пощенските разходи за връщане на Ваучерите са за сметка на Клиента.
  • Содексо възстановява на Клиента цената на върнатите Ваучери в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на формуляра/молбата и след като Ваучерите бъдат върнати, по посочената от Клиента банкова сметка. В случай, че банкова сметка не е изрично посочена от Клиента, Содексо възстановява сумите по банковата сметка, използвана от Клиента при първоначалната трансакция.
  • Клиентът няма право на отказ и цената не се възстановява в случай, че Ваучерите са унищожени, перфорирани, зацапани, надраскани или целостта им е нарушена.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 1. Клиентът се задължава да заплати на Содексо дължимата цена, посочена в издадената от Содексо проформа фактура, по банков път преди получаването на Ваучерите ПодаръкPASS. Цената включва:
 • номиналната стойност на поръчаните Ваучери (талони) ПодаръкPASS;
 • такса за отпечатване на Ваучерите в размер на 5% (пет процента) върху номиналната им стойност;
 • такса за доставка в размер на 5 лв. за всяка поръчка.
 1. Дължимата цена за Ваучерите ПодаръкPASS се заплаща по банков път, по банковата сметка на Содексо, посочена в издадената от Содексо проформа фактура за конкретната поръчка.
 2. Срокът за отпечатване и доставка на Ваучерите започва да тече след датата, на която плащането на цената е получено от Содексо.
 3. Банковият превод на цената на Ваучерите следва да бъде извършен единствено от Клиента, от негово име и за негова сметка.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРИТЕ ПОДАРЪКPASS

 

 1. Срокът на валидност на Ваучерите ПодаръкPASS е отпечатан върху лицевата страна на Ваучера.
 2. Ваучерите ПодаръкPASS не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност.
 3. Ваучерите могат да бъдат използвани единствено за покупки на стоки или услуги, като номиналната им стойност не подлежи на осребряване изцяло или частично.
 4. Клиентът може да поиска подмяна (повторно отпечатване с непроменена идентичност) на Ваучери ПодаръкPASS, повредени след датата на тяхната доставка, единствено ако: Ваучерите са с неизтекъл срок на валидност, със запазен бар код или сериен номер и могат да бъдат прочетени от четящите устройства на Содексо. Клиентът следва да изпрати повредените Ваучери с попълнена и подписана Разписка за подмяна, образец на която ще му бъде предоставен от Содексо. Содексо си запазва правото да преценява и одобрява за изпълнение всеки конкретен случай на искане от Клиент за подмяна на повредени Ваучери.
 5. В срок до 30 (тридесет) дни след датата на изтичането на срока на валидност, отпечатан на лицевата страна на Ваучерите ПодаръкPASS, Клиентът може да поиска от Содексо да замени неизползваните Ваучери с изтекла валидност с нови до размера на номиналната им стойност. Преиздаването на неизползвани Ваучери се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни след получаването на писменото искане на Клиента. В този случай Клиентът е длъжен да приложи към искането си за преиздаване оригиналите на неизползваните Ваучери и да заплати такса за замяна, както и дължимите такси за отпечатване и доставка на новоиздадените Ваучери, за размера които ще бъде предварително информиран от Содексо.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Всички несъгласия, възникнали във връзка с Договора за продажба и/или настоящите Общи условия, ще се уреждат чрез преговори между Страните и по споразумение в дух на добра воля и разбирателство.
 2. В случай че спорът между Страните не може да се разреши по споразумение, спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд.
 3. Приложими към Договора за продажба и настоящите Общи условия са разпоредбите на българското законодателство.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Содексо е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД). Содексо се задължава да обработва личните данни на Клиента при спазване на действащите нормативни изисквания и съгласно политиките и декларациите на дружеството, приети в тази връзка. Клиентът има възможност по всяко време да се запознае с актуалните версии на тези политики и декларации, както и със своите права и начина на тяхното упражняване, на Уебсайта на Содексо.

ПРОМЕНИ

21. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01,12,2020г.

22. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и допълвани по всяко време по усмотрение на Содексо. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта и ще се прилагат за всички поръчки на Ваучери, направени след датата на публикуването им. Клиентът е длъжен, преди всяка поръчка на Ваучери през Уебсайта, да се запознае внимателно с актуалната версия на Общите условия.