Ваучер за храна Плъкси

Важна информация за данъчните облекчения на ваучерите за храна на хартия

27.02.2024

На 30.01.2024г. са обнародвани промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Те гласят, че върху социалните разходи за ваучери за храна на хартиен носител, предоставени на служителите след 30.06.2024 г. ще се начисляват и дължат осигурителни вноски. 

Пълните данъчни облекчения се запазват при ваучерите за храна на електронен носител.

Измененията в чл. 2 на Наредбата гласят:

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят:

  1. От 1 януари 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
  2. До 30 юни 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на хартиен носител на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Молим да имате предвид тази промяна при планиране на вашите поръчки на ваучери за храна на хартиен носител и преминаването към електронни ваучери за храна.

Ако искате да получите оферта за електронни ваучери за храна, можете да заявите оферта.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се обърнете към вашия акаунт мениджър или да се свържете с нас.