Планираме да запазим и подобрим лидерската позиция на Содексо на българския пазар

„Бизнес моделът на Содексо винаги оказва положително въздействие върху местните общности. Ние сме компания, ориентирана към хората, нашата бизнес история е човешка история“ – казва Габор Олайош, който наскоро пое управлението на Содексо България като главен оперативен директор от своя предшественик Виктор Косконел.

(По-долу можете да намерите английска версия на интервюто. / English version of the interview is available bellow the Bulgarian.)

Г-н Олайош, да започнем с Вашата дълга история в групата Содексо.

Бих я описал като “професионално пълнолетие”, тъй като в началото на ноември ще станат 20 години от старта ми в компанията. Започнах в Унгария и след 15 години се присъединих към румънското дружество, където прекарах последните 5 години. Преди да оглавя екипа в България, заемах няколко позиции като Търговски директор на Содексо Унгария, а след това и на Содексо Румъния.

Какво Ви задържа в Содексо толкова дълго време - особено днес, когато професионалните миграции са така динамични?

Бизнес моделът на Содексо винаги оказва положително въздействие върху местните общности. Ние сме компания, ориентирана към хората, нашата бизнес история е човешка история. За мен винаги е било удоволствие да работя с концепцията за различните видове ваучери и да създавам печеливши ситуации за всички заинтересовани страни – клиенти, търговци, потребители и, най-вече, самата държава.

В интерес на истината, не е необичайно за Содексо да успее да задържи хората дълго в компанията. Напротив, 10-15 години е една типична кариера в Содексо - „ Услуги за социални придобивки и възнаграждения“ (нашето бизнес направление в Групата Содексо), като това е така и в други страни. Имам колеги, които са били част от компанията повече от 20 години. Моят случай не е необичаен.

Содексо е сред най-големите работодатели в света. Компанията се променя и развива в изключително динамична среда с много предизвикателства през последните 20 години, но най-голямото й постижение е, че въпреки всичко успява да запази своята идентичност и фокус върху клиента. Само насърчавайки стойностни хора да останат част от нея и предлагайки им възможност за професионално развитие и растеж, Содексо може да гарантира приемственост на професионална култура и идентичност в годините.

Г-н Олайош, какви са първите Ви впечатления от България?

С нетърпение очаквам да разбера повече за компанията и екипа тук. Доколкото знам, Содексо България е една изключително солидна компания, която се развива с бързи темпове. Последните няколко години са били най-успешните в 20-годишната история на Содексо тук и затова бих искал да благодаря на Виктор Косконел и целия ни екип. Моята стратегия ще бъде да продължа, консолидирам и надмина тази тенденция.

Българският екип върви в правилната основа. Където и да отидете по света, чувате, че Содексо България има експертен и много гъвкав и устойчив екип, готов да предостави най-доброто клиентско изживяване. Мисля, че екипът е доказал тези си качества, особено през изминалите месеци и кризата с COVID-19.

Споменавайки COVID времената, какво е Вашето мнение за дистанционната работа?

Вярвам, че пандемичната ситуация предложи възможност на различните бизнеси да ускорят важни промени в начина, по който функционират. Всяка организация беше принудена да преразгледа начина си на работа и да дигитализира колкото се може повече процеси и услуги. Содексо България не се различава в това отношение и постъпва по същия начин.

През изминалата година въведохме ефективна политика за работа от вкъщи, подкрепена от правилните софтуерни и хардуерни решения, като същевременно всяка седмица събирахме обратна информация чрез проучвания - искахме да разберем как служителите ни се справят с промяната, как се приспособяват към новата среда и как можем да подобрим качеството им на живот. Също така, приложихме нова HR политика, която включва онлайн срещи с цялата компания, по-честа комуникация на промените и мерките, за да ангажираме и мотивираме нашите служители да се справят по най-добрия начин спрямо новите обстоятелства. Тук говоря и за Румъния, и за България.

По този начин оставаме в безопасност, свързани и контролираме бизнес процесите.

По отношение на бизнес средата, виждаме, че икономиките на ЕС се връщат към растеж през 2021 г. и особено в нашия регион се забелязва добър ръст. В Румъния се очаква той да бъде 5.1%, а в България прогнозираме 3.5% потенциален растеж. Това е чудесна основа за бъдещето ни развитие и в същото време доказва, че компаниите могат да се адаптират устойчиво към промените и да успеят, когато изберат правилните инструменти и като се научат как да ги използват.

В Содексо България не е било по-различно, не се е наблюдавал никакъв спад в ефективността. Напротив, компанията е постигнала най-добрите си резултати, благодарение на доверието на нашите партньори към услугите и индустрията ни, както и благодарение на нашия екип и ангажимента му да предоставя услуги на най-високо ниво. Трябва просто да се адаптираш към промените бързо, да се научиш как да използваш ефикасно нови инструменти и наградата ще дойде.

Искаме да продължим по този път, да дигитализираме и подобрим вътрешните си процеси колкото е възможно повече, за да подсигурим една отлична организация, готова за бъдещето.

Изглеждате доста съпричастен за човек в „Продажби“?

Както споменах по-горе, фокусът върху хората е силно заложен в ДНК-то на Содексо и това помага на собствения ми поглед върху бизнеса и приноса на екипа. Също така, над 30 години се занимавам с отборни спортове и това определя ценностите ми и моя лидерски и бизнес подход. За мой късмет, ценностите на компанията и моите лични ценности се припокриват до голяма степен.

Харесвам конкурентни бизнес среди, където винаги има предизвикателства, в които се чувствам предизвикан. Обичам да работя в екип, който е фокусиран и се стреми към една обща цел. Обичам да виждам как хората растат в процеса на работа и като резултат от това постигат високи бизнес резултати. Виждайки как бизнесът и хората ни растат и процъфтяват заедно, изпитвам голямо удовлетворение.

Днес в нашата индустрия има малки разлики между конкурентите, в техните обещания и предложения към пазара. Отборите правят разликата – наистина ли са готови да положат едно последното екстра усилие за своите клиенти, търговци и потребители или не са? В Содексо България го правим. Силно вярвам, че изграждаме компанията си заедно.

Нека се върнем към продажбите.

Да, разбира се.

Каква е формулата Ви за високоефективни и устойчиви продажби?

Вярвам в продажби, които се определят и базират на данни. В Румъния успях да създам силна организация, движена от данните и техния анализ; организация, която имплементира данни във всяко търговско действие, докато - разбира се - запазва фокус върху постоянното подобряване на качеството на търговските срещи.

Кредото ми е, че се развиваме най-много, когато създаваме и улавяме всяка възможност в търговските срещи. Лично аз съм много аналитичен и фокусиран върху данните и очаквам от българския екип „Продажби“ да познава портфолиото си като анализира, разбира и гради своите действия на базата на тази информация. Същото важи и за други отдели, за „Маркетинг“, „Обслужване на клиенти“, „ИТ“. Всички те трябва да разберат заинтересованите страни и да подготвят специални оферти, изготвени спрямо техните нужди.

Всичко винаги започва с правилните хора на правилното място.


“The Sodexo business model always has a positive impact on the local communities. We are a people-oriented company, our business story is a human story” - says Gabor Olajos. who recently took over the management of Sodexo Bulgaria as COO from his predecessor Victor Cosconel.

Mr. Olajos, welcome! To begin with, tell us about your long history in Sodexo Group.

I’d describe it as ‘professional adulthood’ since for me it’s going to be 20 years in the company in the beginning of November. I’ve started in Hungary, being part of the team here for 15 years and then I’ve joined the Romanian operation, spending the last 5 years there. Before being appointed to lead the team in Bulgaria, I held the position of Sales Director for Romania and previous for Hungary.

What kept you in Sodexo for so long today, when professional migrations are so dynamic?

The Sodexo business model always has a positive impact on the local communities. We are a people-oriented company, our business story is a human story, Therefore, it has always been a pleasure for me to work with voucher concepts and create win-win situations for the stakeholder communities – for clients, merchants, consumers and most importantly for the State.

As a matter of fact, it’s not unusual for Sodexo to retain its talent. On the contrary, 10-15 years is a typical Sodexo career in Sodexo Benefits and Rewards (our division within the Sodexo Group), and it also exists in other countries. There are other people, who have been in the company for 20 years or more. My case is not an exception.

While Sodexo is amongst the largest employers in the world and the company has been changing and evolving in a very dynamic environment with lots of challenges in the past 20 years, the big achievement is that it still had been able to keep its identity and people focus. Only by encouraging key people to stay in the company and offering them the chance to develop professionally and grow, Sodexo could assure the continuity of the culture and identity over the years.


Mr. Olajos, what is your first impression of Sodexo Bulgaria?

I am very keen to find out more about the company and the team and as far, I know that Sodexo Bulgaria is an exceptional and healthy company, developing at a fast pace. The last few years were the most successfully in the company's history of 20 years and I’d like to thank my predecessor, Victor Cosconel and our entire team for that. My strategy will be to continue, to consolidate, and outpace this trend.

The local team has the right foundation, wherever you go within Sodexo, you hear that Sodexo Bulgaria is a knowledgeable, hardworking, and highly resilient team, who are committed to deliver customers’ satisfaction at its best. I think the team has demonstrated these values especially in the past COVID months.

Mentioning Covid times, what is your opinion on remote working?

I believe this whole situation with the pandemic has just offered an opportunity for business entities to accelerate some important changes in the way they operate. Every organization was forced to review their ways of working and digitize as much as possible. Sodexo Bulgaria is no different and has done the same.

In the past year, we introduced an efficient work from home policy supported by the right software and hardware solutions and at the same time collecting feedback weekly, from the employees, through engagement surveys, to see how they perceive the changes, how they accommodate to the new environment and to be able to, improve their life experience. We also implemented a new HR policy including online meetings with all the company, communicating more often the changes and safety rules to engage and motivate our employees to do their best in the new circumstances. And I am talking here about Romania and Bulgaria too.

This way, we stay safe, connected and control business processes.

Regarding the business environment, we see that the EU economies are back to growth in 2021, and especially this region sees nice increases. Romania is expected to grow by 5.1%, while Bulgar-ia is also having 3.5% potential growth. This is a great foundation for the future and at the same time, it has proven that companies can adapt sustainably to changes and succeed by selecting the right tools and by learning how to use them.

We were no different at Sodexo Bulgaria and haven’t experienced any decline in the efficiency. On the contrary, the company has achieved its best re-sults thanks to the trust of our partners towards our services and our industry as well as to the commitment of our team delivering high level services. You just need to adapt to changes quick, learn how to use new tools in an efficient way and the reward will come.
We wish to continue this journey, digitize, and improve our internal processes as much as possible to excel a future proof organization.

You seem quite empathetic for a sales person?

As I mentioned above, Sodexo has this very strong DNA of focusing on people and it helps a lot to form the view I look at the business and contribution of the team. On the other hand, I did team sports for over 30 years and that also defines my personal values, my way to approach leadership and business. Lucky for me, the company values and my personal value has a great overlap.

I like competitive business environments, where there is always a challenge, and you are being challenged. I like to work in a team, who focus and strive for the same goal. I also like to see people growing within the company, gaining new skills, perform better and achieve the business objectives. Seeing business and our people growing and thriving together brings me a great sense of accom-plishment.

Today, there are small differentiators between competitors in our market. The teams make the dif-ference – do they really go the extra mile for the clients, merchants, and consumers or not. At So-dexo Bulgaria, they do. I strongly believe that we build our company together.

Let’s return to Sales.

Yes, please.

What’s your formula for high-performing and sustainable Sales?

I believe in data-driven sales management. I managed to build a highly data-driven sales organiza-tion in Romania and embedded data in every sales action, while not losing focus of improving the quality of sales meetings.

My credo is that we can always grow the most by creating and capturing every opportunity in a sales meeting. Personally, I am very data oriented and analytical, and I ex-pect from the sales team to know their portfolio by analyzing, understanding, and building their ac-tions based on this information. The same goes for other departments, for Marketing, Customer Service, and IT, they all need to understand our stakeholders and bespoke offers to their needs. HR needs to help developing or acquiring the right competencies, contribute to growth by being a true business partner.

It always starts with the right people at the right seat/ place.