Какво е CSR (КСО)?

Какво е CSR (КСО)?

6.06.2023

Все по-често чуваме за CSR или КСО. Но какво се крие зад това съкращение?

CSR е акроним за "Corporate Social Responsibility" (Корпоративна социална отговорност - КСО). Това е концепция, която се отнася до отговорността на компаниите към обществото и околната среда. Тя включва действия и инициативи на компаниите, с които те допринасят положително върху обществото, както намаляват отрицателното си въздействие върху околната среда. Чрез тези политики фирмите изграждат устойчиви бизнес практики.

Може да се каже, че КСО се дели на 4 основни типа:

  1. Социално-икономическо развитие: Tук се включват инициативите, чрез които се цели подпомагане на благоденствието на обществото. Това включва подобряване на сфери като образование, здравеопазване, инфраструктура, развитие на местната икономика.
  2. Защита на околната среда: Променящият се климат и опазването на околната среда заемат все по-важна роля в развитието на големите компании. Намаляването на вредните емисии и изхвърлянето на отпадъци е от първостепенно значение. Тук също се включват и инвестициите във възобновяеми източници на енергия, както и създаването на програми за рециклиране и опазване на природните ресурси.
  3. Филантропия: Тук CSR практиките включват дарения, благотворителни кампании и подкрепа за организации, които се занимават с различни социални и обществени проблеми. Примери за каузи са подкрепа на хора в неравностойно положение или подпомагане на хора от уязвими групи.
  4. Етични бизнес практики: Тук се включват основни ценности като прозрачност, отговорност, морал. Организациите поемат ангажимент към зачитането на правата на работниците, справедливо заплащане на труд, равенство на работното място, премахването на корупцията.  

     

Ползи от корпоративната социална политика

Въвеждането на корпоративна социална отговорност (CSR) носи различни ползи за организациите:

Позитиви за бизнеса

Изпълнението на социално отговорни дейности води до повишаване на репутацията на компанията, както и до укрепване на имиджа ѝ. Това от своя страна носи повишено доверие сред клиентите ѝ и сред обществото.

Прилагането на CSR практики може да доведе до откриване на нови пазари или разширяване на бизнеса. Има случаи, при които решението на екологични проблеми позволява на организациите да намерят ефективни решения за намаляване на консумация на ресурси, което води до намалени разходи и по-голяма ефективност.

CSR може да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на организацията. Все по-често клиентите предпочитат компании, които приемат отговорността си към обществото и околната среда. В резултат на това, организациите с по-силна CSR политика могат да привличат и задържат повече клиенти и партньори.

CSR не само спомага за постигане на социален и екологичен напредък, но и може да има положителен въздействие върху бизнеса и дългосрочния успех.

Позитиви за служителите

Въвеждането на CSR допринася за по-добра работна среда и политика за управление на хората в компанията. Организациите, които се грижат за своите служители, могат да се похвалят с по-висока работна мотивация и по-ниско текучество на кадрите. Чрез CSR може да се повиши удовлетвореността на служителите и да ги вдъхнови да работят заедно за обща цел.

Пример за такава обща цел може да бъде намаляването на въглеродния отпечатък на организацията. Служителите на компанията могат да се ангажират с енергоспестяващи мерки в работната им среда като изключване на неизползваната електроника, оптимизиране на отоплението и охлаждането, използване на енергийно ефективно оборудване.

Oт друга страна, компанията може да инвестира във възобновяеми енергийни източници, да закупи електрически автомобили за служебния автопарк, да въведе използването на еко и рециклирани материали, както и да организира обучения и кампании за повишаване на осведомеността и ангажираността на служителите. Чрез съвместните усилия на служителите и компанията за намаляване на вредните емисии, те спомагат за опазване на околната среда и за влиянието на организацията върху климатичните промени. Това допринася за благото на обществото, както и да реализирането на екологичен бизнес модел.

Пример за сплотяване на екип чрез корпоративна социална отговорност (CSR) може да бъде организирането на доброволческа акция, в която служителите на компанията участват заедно.

Такава инициатива може да бъде насочена към подпомагане на деца, лишени от родителска грижа. Екипът на компанията може да се ангажира да организира и вземе участие в доброволческа акция за изграждане на детска площадка, ремонт на сгради, провеждане на развлекателни мероприятия.

Задачите, свързани с доброволческата акция, изискват екипна работа и обмен на опит, за да се постигнат целите на проекта. Това може да укрепи връзките между служителите и да ги насърчи да работят като сплотен екип. Успешното завършване на проекта създава общо чувство на постижение и помага за изграждане на доверие и взаимодействие между колегите.

Как да започнете?

Изберете точните каузи. В началото е важно да определите каузи, които са в съответствие с мисията и визията на вашата компания. Включете и служителите в избора - анкети или срещи, за да разберете техните предпочитания. Това ще ви помогне да ангажирате колкото се може повече от тях и да имате по-широка подкрепа за избраната кауза.

  1. Открийте партньори. Проучете различни форми на участие и партньорство с вече съществуващи програми за доброволчество, събиране на средства, партньорства с обществени организации и други. Създайте гъвкави програми и инициативи, които отговарят на разнообразните интереси и умения на служителите.
  2. Планирайте бюджета и необходимите ресурси. Уверете се, че разполагате с необходимите бюджет и ресурси за успешното изпълнение на CSR инициативите. Ако е възможно, предоставете време и допълнителни ресурси на служителите, за да участват в дейностите.
  3. Бъдете иновативни и уникални. Избягвайте копирането на конкуренцията и се стремете да бъдете иновативни и уникални във вашите инициативи. Разгледайте проблемите и предизвикателствата във вашата общност или индустрия и се фокусирайте върху тях. Това ще ви позволи да се отличите и да имате по-голямо въздействие.
  4. Измервайте, оценявайте и комуникирайте резултатите. Създайте система за следене на въздействието и социалните промени, които въвеждате. Комуникирайте успехите и постиженията си към служителите и широката общественост. Това ще увеличи участието и ангажимента на служителите, както и имиджа и репутацията на вашата компания.

Примерът на Pluxee

Всяка година групата Pluxee подкрепя хиляди хора в цял свят със своите благотворителни инициативи, в които са застъпени събиране на средства и доброволчество. Те се провеждат под патронажа на Stop Hunger (Да спрем глада) - уникалната благотворителна кауза, която има мисията да работи на местно ниво с основна цел да няма хора по света, страдащи от глад.

Тук можете да видите повече информация за CSR дейностите на българския офис на Pluxee, както и активните каузи, които можете да подкрепите.